Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Oversikt over

Valgfag på Elverum folkehøgskole

På Elve­rum folke­høg­skole er vi stolte av våre valgfag. Hvert skoleår har vi 35+ forskjellige valg­fag du kan velge mel­lom. Du vel­ger fag for ett semes­ter av gan­gen, og får på den måten prøvd flere fag. Her finner du omtale av alle valgfag på Elverum folkehøgskule.

Du må ha mini­mum 55 timer valg­fag per semes­ter. Det er ingen øvre grense, så lenge du har tid på timeplanen din. Valg­fa­gene kom­mer i til­legg til linje­ti­mer og fel­les­fag­ti­mer hver uke.

Merk: Valg­fags­til­bu­det kan variere noe med bak­grunn i lærer­kref­ter og etter­spør­sel. Der­med kan det både bli noen flere, eller noen færre fag enn på lis­ten under.

 • Aksjonsforskning
  Aksjonsforskning

  Du får være med å skape tiltak som gjør skolen mer bærekraftig, som f. eks. byttedag, klesreparasjon, foredrag, se på søppelrutiner, minske matkasting osv.

  • Årbok
   Årbok

   Vi jobber som en redaksjon, og setter sammen det beste minnet man kan ha etter folkehøgskoleåret: ÅRBOKA!

   Du kan jobbe med design/layout, foto eller tekst. I løpet av våren blir resultatet flere hundre sider med bilder, omtaler av elever, ansatte, turer og fag – og ikke minst hilsner.

   • Band
    Band

    Vi danner ulike band og øver på samspill. I løpet av året arrangerer vi åpen scene på skolen, hvor Band valgfag er verter. I tillegg blir det enkelte andre konserter.

    Det er en forutsetning at du behersker et instrument, og egenøving bør medberegnes.

    • Dans
     Dans

     Vi job­ber med tek­nikk, styrke, beve­ge­lig­het, musikk­bruk og masse spen­nende koreo­grafi. I løpet av semes­te­ret vil du møte ulike danse­sti­ler som blant annet funk, hip hop, musikaldans, latinamerikansk dans, moderne, ballett og kreativ dans. Dans er en sce­nisk kunst­art, så kan­skje vi ender opp i en liten danse­vis­ning? Du tren­ger ingen erfa­ring –timen pas­ser både for nybe­gyn­nere og for deg som har dan­set før.

     • Diskusjonsforum
      Diskusjonsforum

      Vi dis­ku­te­rer aktu­elle temaer. Du kan selv være med å påvirke hvilke temaer vi tar opp, og vi varie­rer gruppe­sam­men­set­ning og stør­relse. Du får øvelse i å argu­men­tere sak­lig for dine syns­punk­ter og blir utford­ret til å ta stil­ling til vans­ke­lige temaer.

      • Djembe
       Djembe

       Her spil­ler vi afri­kanske ryt­mer på djem­be: en flott afri­kansk trom­me. I til­legg til ryt­mer lærer du afri­kanske san­ger og danse­trinn, og vi viser frem resul­ta­tet for ele­ver, lærere og foreldre.

       • Filmklubb
        Filmklubb

        Hver uke blir det pre­sen­tert en ny film fra ulike sjan­gere, ulike regis­sø­rer og med ulike temaer. Mange av fil­mene er et «must» å se, mens andre er mer ukjente. I enkelte hel­ger/kvelder leg­ges det opp til fri­vil­lige tema­filmer, eks. mafia­helg med både Scarface og Gudfaren-filmene. Etter jul blir det også mulig å velge en smalere «Kultfilmklubb». Vi har også en svært god avtale Elve­rum kino. Her trengs ingen bak­grunns­kunn­skap, bare lys­ten til å se varierte filmer, og å dis­ku­tere dem.

        • Fotball
         Fotball

         Vi vektlegger høy aktivitet gjennom spillrelaterte øvelser, noe individuell teknikk og spill mot to mål.

         • Foto
          Foto

          Valg­fag Foto er for deg som vil lære å ta bedre bil­der. Vi går gjen­nom kom­po­si­sjons­te­ori og bilde­for­mid­ling, og du får opp­ga­ver som skal hjelpe deg å bli en bedre foto­graf. Vi ser på hver­and­res bil­der og løs­nin­ger på opp­ga­vene, og dis­ku­te­rer hva som gjør at noen bil­der «funker». Du tren­ger ingen tid­li­gere erfa­ring eller fancy utstyr, et mobil­ka­mera kan være mer enn nok.

          • Friluftsliv
           Friluftsliv

           Her leg­ges det vekt på opp­le­vel­ser gjen­nom over­nat­tings­tu­rer og prak­tisk fri­lufts­liv, og vi benyt­ter oss både av nær­mil­jøet og mulig­he­ter ellers i Hed­mark. Vi vil gjen­nom­føre korte fot­tu­rer, padle­tur, mat­la­ging på bål og storm­kjøk­ken og du vil få erfa­ring i grunn­leg­gende fri­lufts­liv. Over­nat­ting skjer i koier, lavvo, gapa­huk og kan­skje i snø­hule? Det blir minst tre over­nat­tin­ger per semester. Fri­lufts­liv valg­fag er en slags light-innføring i fri­lufts­liv, og pas­ser for alle! Du tren­ger van­lig ytter­tøy, varmt under­tøy, sove­pose, ligge­un­der­lag og rygg­sekk. Turene fore­går som regel fra søn­dag etter­mid­dag til man­dag morgen.

           • Gitar
            Gitar

            Gitar valg­fag job­ber akus­tisk, og vi set­ter sam­men ulike grup­per etter nivå og erfa­ring. Dette blir van­lig­vis: begyn­ner, mid­dels og videre­komne. Vi har noen gitarer til utlån, men du bør dis­po­nere egen gitar. Mye egenøving er nødvendig.

            • Glassfusing
             Glassfusing

             I glassfusing valgfag får du innføring i materiallære, brenningsteori, fusing og slumping. Vi bruker Bullseye kunstglass og du får praksis i å designe, skjære og forme glassarbeider. Vi lager nøkkelringer, vindusoppheng, fat, lysglass og smykker. Her kan du slippe fantasien løs og utnytte de flotte fargene og lyset som skinner gjennom glasset til å lage fantastiske arbeider. Den største utfordringen blir å overbevise de hjemme om at det virkelig er du som har laget arbeidene! Skolen har fullt utstyrt verksted. Du må bidra med pågangsmot, engasjement, fantasi og glede over å skape unike arbeider.

             • Hobbygruppe
              Hobbygruppe

              Vi jobber med papp og lager forskjellige kort og små scrapbook-albumer. Før jul, Halloween, Valentines day og påske lager vi noe i forbindelse med høytidene/dagene. Elevgruppen får mulighet til å påvirke kursets innhold. Undervisningen vil foregå ved hjelp av demonstrasjon og veiledning. Alt materiell og utstyr finnes på skolen og foregår på eget klasserom. Kurset krever kun at du har lyst til å utforske dine kreative sider, og målet er at du skal ha det gøy sammen med andre elever mens du job­ber kreativt, og kanskje bli «hektet» på noe du ikke har prøvd før?

              • Jakt og fiske
               Jakt og fiske

               Her får du være med på jakt, fiske og fangst. I fisking får du prøve forskjellige former for fiske med stang, håv og garn. Vi fisker etter gjedde, sik, harr, abbor, ørret og røye. Gjennom jakt får du være med på skogsfugljakt, rypejakt og lokale elgjaktlag. Det blir skytetre­ning med hagle, og på småviltjakt får du mulighet til å bære våpen dersom du har jegerprøven. På elgjakt får du være med å observere. Etter endt jakt får du smake på fangsten og lære hvordan fisk og vilt kan tilberedes. I løpet av året har du mulighet til å ta jegerprøven, om du ikke har den fra før. Gjennom faget er vi for­trinnsvis ute hele dager, men enkelte ganger også på turer med overnatting i koier, lavvo eller telt.

               • Keramikk
                Keramikk

                Vi jobber på skolens keramikkverksted, og her får du eksperimentere og lære ulike framstil­lingsteknikker innenfor leire og overflatebehandling med begitning og glasur. Leira er et fasinerende materiale for kreativt arbeid, og kan bli kopper, vaser, smykker, store og små fat, skulpturer og mye mer.

                • Kickboksing
                 Kickboksing

                 Grunnleggende teknikk og styrketrening. Læreren er verdensmester i kickboksing – både som amatør og proff.

                 • Klatring
                  Klatring

                  Grunnleggende innføring i klatring og buldring. Vi er i Terningen arena som har en splitter ny klatrevegg. Vi jobber med sikring og klatreteknikk. Klatring valgfag er et kurs på 16 timer. Etter kurset vil man ha mulighet til å ta brattkorttest.

                  • Knivmaking
                   Knivmaking

                   Du får lage din egen kniv. De fleste vil lage seg en god brukskniv, men her er det også plass til de som vil lage seg en kunstnerisk utformet kniv. Vi kjøper knivblad av en lokal knivsmed, og du velger et knivblad som passer til den kniven du vil lage. Så tegner du ideer til skaftet. Dersom du vil lage en god brukskniv så er det noen regler du bør følge, men det er likevel rom for personlig formgiving. Når kniven er ferdig syr vi slire til den. Vi jobber på treverkstedet som er utstyrt med alt vi trenger til jobben.

                   • Kompis
                    Kompis

                    KOMPIS er et valgfag for deg som gjerne vil hjelpe unge enslige flyktninger gjennom felles aktiviteter – her på skolen og på andre arenaer. Det kan være spillkvelder, skogsturer, bowling, matlaging, kinoturer, uteleker, leksehjelp osv. Dere vil få Røde Kors sitt KOMPISKURS i hvordan drive god inkludering/integrering, og en egen dag med førstehjelpskurs.

                    • Kor
                     Kor

                     Du lærer om stemmebruk og stemmeoppvarming, og vi synger variert musikk arrangert for kor med den stemmen vi har. Du trenger ikke å kunne noter, vi øver inn de ulike stemmene etterhvert. Repertoiret kan ha stort spenn fra middelaldermusikk til låter fra populærsjange­ren i vår tid. Ta sjansen, hopp i det, det er morsommere enn du aner!

                     • Leksehjelp
                      Leksehjelp

                      Vi har mange utenlandske elever på skolen som gjerne vil lære norsk. Dette kan du hjelpe dem med ved å være leksehjelper. Sammen gjør dere enkle oppgaver og prater sammen på norsk en gang i uka slik at de utenlandske elevene får ekstra trening og utfordringer.

                      • Manus
                       Manus

                       Et fag for deg som trives med å bruke fantasien og dikterevnen. Sangtekster, noveller, dikt, revynummer, kåserier, eventyr og artikler er noe av det dere kan prøve dere på. Fritt valg! Du blir den aktive skribenten, og får tips og veiledning. Du lager deg idébanker, og drøfter gjerne vinklinger/temaer med de andre. Fint med laptop, men bruk også gjerne penn og papir… og en kaffekopp.

                       • Moro med Marius
                        Moro med Marius

                        Moro med Marius forgår i turnhallen i Terningen Arena. Der blir kroppen satt på prøve gjen­nom lek med turnaktiviteter som basistrening. Vi bruker frittståendegulvet, trampetten og trampolinen, i tillegg har vi skumgummigrop (foampit) og tumbling. Her kan du lære deg sal­toer i alle retninger og mye annen morsom akrobatikk! Timene vi bli gjennomført med instruksjon, veiledning og fri lek. Du må ikke ha turnet før, men like fysiske utfordringer.

                        • Mørkerom
                         Mørkerom

                         Bli med på leting etter lyset! Vi bruker analoge kameraer med sort/hvitt film og lærer å fram­kalle negativer og å lage forstørrelser i sort/hvitt. Du får innføring i tradisjonelt mørkeroms­arbed med kjemikalier, film og fotopapir. I tillegg lærer du enkel lyssetting i studio og fotogra­fering. Vi bruker også pin-hole kameraer og ulike kreative teknikker. Vi bruker skolens mørkerom, som også ellers kan benyttes hele uka. Husk å ta med «gamle» fotoapparater for 135 film hjemmefra!

                         • Musikklytting
                          Musikklytting

                          Musikk er følelser, og følelsene formidles forskjellig samtidig som de påvirker mennesker på forskjellige måter. I Musikklytting hører vi på musikk, diskuterer den og presenterer vår egen favorittmusikk. Hvorfor påvirkes vi på den måten vi gjør?

                          • Piano
                           Piano

                           Du lærer å spille piano basert på besifrings-spill og akkordteori. Du får gruppeundervisning, men det må beregnes mye egenøving.

                           • Pilates
                            Pilates

                            Pilates er både styrketrening og bevegelighetstrening. Metoden fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet – ikke mange repetisjoner, men i stedet et utvalg øvelser ved hjelp av konsentrasjon og kontroll. I Pilates jobber vi med de dypeste muskelgrupper (kjernemuskelatur).

                            • Selvberging
                             Selvberging

                             Vi sår, høster, sylter og safter gjennom skoleåret. I tillegg baker vi, parterer girs og foredler mat til bruk på skolen på forskjellige måter.

                             • Ski/Snowboard
                              Ski/Snowboard

                              Innføring i alpint, telemark eller snowboard med svingteknikk, løssnøkjøring og parkkjøring. Vi deler i grupper og du får instruksjon, utfordringer og tilbakemeldinger på hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre. Det kreves ingen ferdigheter på forhånd, men det vil være en fordel. Du trenger ski eller snowboardutstyr, egnet tøy og hjelm – som er påbudt. Undervisningen foregår i Trysilfjellet en dag i uken, og vi holder på så lenge snøen tillater det. I tillegg har skolen egen park med mange bokser og rails, så du har muligheten til å trene rett utenfor døra. Gjennom faget får du årskort i Trysil til redusert pris og automatisk medlemsskap IL Trysil­gutten. Det innebærer at du må delta på dugnad i Trysilfjellet, men årskortet kan brukes i alle helger og ferier hele sesongen.

                              • Strikking
                               Strikking

                               Lær deg å strikke! Vi begynner på nybegynnernivå, men det gjør ingenting om du har masse erfaring. Her lærer du grunnleggende strikketeknikker med innføring og veiledning. Vi strik­ker luer, skjerf, hals, pannebånd, votter, tovede sokker og pulsvarmere. Du kan strikke til eget bruk eller lage fine gaver.

                               • Styrketrening
                                Styrketrening

                                I styrketimene bruker du din egen kropp til å trene de viktigste muskelgruppene. Lærer viser øvelser, veileder og pusher, og din oppgave blir å gi alt du har helt til du ikke kla­rer mer, og så ta ti repetisjoner til.

                                Målet er at elevene skal lære å trene enkel styrke uten krav til spesialutstyr, og kunne holde kroppen sunn og frisk.

                                 

                                • Teater
                                 Teater

                                 Å spille en annen karakter kan være frigjørende og morsomt. I teater valgfag har vi med bakgrunn i Stanislavskij-teknikken fokus på karakterarbeid og tekstforståelse. Gjennom morsomme teater- og improvisasjonsøvelser skal vi trene opp samspill, kreativitet og konsentrasjon, som skal gjøre oss bedre rustet til vår avsluttende teateroppsetning.

                                 • Tegning og maling
                                  Tegning og maling

                                  Her lærer du grunnleggende tegning og maling. Vi utforsker ulike teknikker og jobber med komposisjon, skygger og farger. Her får du muligheten til å utvikle ditt personlige uttrykk gjennom kreativt arbeid.

                                  • Utholdenhets­trening
                                   Utholdenhets­trening

                                   Utholdenhetstrening valgfag foregår fortrinnsvis ute, og faget går i høstsemesteret. Vi jogger med hovedvekt på fartslek og intervalltrening, spenst– og hurtighetstrening. Vi varierer med bruk av svømmehall og langrennski.

                                   • Videoproduksjon
                                    Videoproduksjon

                                    I videoproduksjon lærer du å ta opp og klippe film gjennom oppgaver og forskjellige prosjek­ter der vi leker med kamera og redigering. Det er alltid nyttig å kunne redigere film, enten du vil bevare minnene fra reisene med klassen, vil underholde på en elevkveld eller vise film i bryllup, konfirmasjon eller bursdager. Skolen har kamera for både begynnere og viderekom­mende, lys-sett, glidetrack (dolly), steadicam, GoPro og Dual Screen Mac redigeringsmaskiner. Det vil bli litt teori, men for det meste «learning by doing» med veiledning, tips og oppfølging underveis. Vi skal prøve å produsere mye film og realisere så mange idéer som mulig, og video­produksjonsrommet er tilgjengelig også på fritiden.

                                    • Yoga
                                     Yoga

                                     Yoga valgfag er Klassisk yoga. Timen foregår i et rolig tempo der fokuset mentalt vendes innover. Treningsformen er gunstig for blodsirkulasjon, fordøyelse, pust, styrke, balanse, konsentrasjon, kroppsbevissthet, smidighet, overskudd og energi!

                                     Timene vil veksle mellom liggende/sittende øvelser, stående øvelser og massasje/avspenning.

                                     Ved å praktisere yoga får du mer energi, økt velvære, bedre konsentrasjonsevne og du lærer å håndtere stress.

                                     • Zumba
                                      Zumba

                                      Den eksotiske danseformen Zumba har røtter fra latinamerikanske pulserende rytmer som ved hjelp av herlig musikk gir deg god stemning og masse energi. Det er et enkelt program som de fleste kan mestre. Timen vil inneholde ulike dansestiler som bl.a merengue, cumbia, salsa og reggaeton. Du får brukt hele kroppen med enkle trinn som både er utrolig slitsomme og morsomme. Du bestemmer selv hvor hardt du vil ta i, og for de som vil ha en tøff treningsøkt er det bare å kjøre på. Slå deg løs til musikken – du kan ikke unngå å komme i godt humør!