Elverum folkehøgskoles bistandsprosjekter

Elverum folkehøgskole jobber aktivt med bistand gjennom skoleåret. Alle linjer er med på å samle inn midler til prosjektene, og Afrika – Bistand/Kultur jobber spesifikt med dette. Linja reiser til Uganda for å følge utviklingen, og se resultatene. 100% av de innsamlede midlene går til prosjektene.

Rwenzori Elverum Educational Centre (R.E.E.C.)

Elve­rum folke­høg­skule har siden 2005 dre­vet bistands­pro­sjek­tet Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre, et skole­sen­ter i Kasese, sør-vest i Uganda. Sko­len har nur­sary, pri­mary og secondary level, med ele­ver fra 3–18 år gamle.

Leser du siden på en PC? Vårt Vipps-nummer er #88831.
Du kan også støtte prosjekt på kontonummer 3000.32.34475.

Folke­høg­sko­len bidrar med øko­no­misk støtte og vei­led­ning, og skal fun­gere som et «image» – et for­bilde for sko­len å strekke seg etter.

Skolebygg og idrettsanlegg

Hvert år sam­ler ele­vene ved folke­høg­sko­len inn pen­ger og utstyr til sen­te­ret. Pen­gene går uav­kor­tet til bistands­pro­sjek­tet, og har siden opp­star­ten gått til å reise skole­bygg med klasse­rom, kan­tine, kjøk­ken, inter­nat, biblio­tek og toa­let­ter. I 2013 stod et idretts­an­legg ferdig Her er det en fot­ball­bane spe­sial­ut­vik­let av Nor­ges Fot­ball­for­bund for å være lett og bil­lig å ved­li­ke­holde. Høs­ten 2014 ble biblio­te­ket reno­vert, reor­ga­ni­sert og nyåp­net. Våren 2015 stod ny eta­sje på primary-bygget ferdig.

Ved hjelp av Romerike FHS og midler fra Hvam VGS fikk vi et nytt verdifullt kjøkken, samt sikret vanntilførsel med tanker til sanitæranlegg, kjøkken og kantine våren 2015.

I forbindelse med fotballbanen har vi ansatt fem personer ved anlegget, og R.E.E.C. har fått egen fotballklubb – S.C. Bronken. Dette skjedde i juli 2015.

Musikkvideo dedikert bistandsprosjektet, av fotolærer Eivind Høimyr og Andrea U. Prøven sammen med de lokale artistene Short Kat og DizyD (2014).

Landbruksprosjekt

Vi åpnet opp et nytt Landbruksprosjekt i 2017 hvor det dyrkes alt av grønnsaker, bær, frukt og kaffe. Det er en egen fiskedam, bikuber og undervisningsrom for secondary-elever. Prosjektet har to massive vanntanker og et vanningsanlegg – som også gir vann til de fattige landsbyene i nærområdet. I 2020 anskaffet vi en traktor og to faste ansatte.

Turisme

Tidligere elever ved Elverum FHS har tatt tak i ett turistprosjekt, og bygget en restaurant, kurset unge gutter i matlaging og bygget et gjestehus. Det er stier klare for tracking opp mot Mount Margeritha 5170 moh, og sommeren 2021 håper vi at Rotary Internasjonal og Rotary Kongsvinger skal hjelpe til med en stor vanntank som gir tilførsel til bygningene og små landsbyer rundt.

Dag– og internatskole

På skole­sen­te­ret R.E.E.C. er det over 800 skole­plas­ser. Rundt 200 ele­ver kom­mer fra byg­dene og fjel­lene rundt byen, og bor på sko­lens inter­nat. Ele­ver som ikke har råd til utdan­nin­gen støtter vi  skole­uni­form, mål­ti­der, skole­ma­te­ri­ell og inter­nat­plass der­som det er nødvendig.

Ring­virk­nin­ger for lokalsamfunnet

Skole­pro­sjek­tet lager ring­virk­nin­ger for lokal­sam­fun­net, ikke bare gjen­nom utdan­ningstil­bu­det. Sko­len ska­per arbeids­plas­ser for mer enn 30 lærere, samt kjøk­ken­per­so­nell, kan­tine­ar­bei­der, biblio­te­kar og vak­ter. I til­legg ska­per sko­len arbeids­plas­ser ved utbyg­ging og ved­li­ke­hold, og alle varer og tje­nes­ter kjø­pes lokalt. På landbruket er det 20–30 deltidsjobber for arbeidsledige. Fotballtilbudet har et outreach-program som gjør at flere tusen barn og ungdom får et nødvendig aktivitetstilbud. Også ved turistprosjektet vårt i Kilembe er det nye arbeidsplasser.

Opp­føl­ging

Hvert år rei­ser folke­høg­sko­len – repre­sen­tert ved linja Afrika – Bistand/Kultur – til Kasese, for å besøke og følge opp pro­sjek­tet. Det er denne linja som har hoved­an­svar for pro­sjek­tet sam­men med linje­læ­rer Geir Prø­ven, og linje­inn­hol­det rela­te­res i stor grad opp mot pro­sjek­tet.

Hvert år arran­ge­res vel­de­dig­hets­lø­pet «Aktiv for andre», et sam­ar­beid med over 2000 elever fra grunnskolen i Elverum. Gjen­nom skole­året arran­ge­res i til­legg en rekke andre inn­sam­lings­pro­sjek­ter, blant annet «Mara­ton­we­ek­end», flaske­inn­sam­ling, «omvendt jule­gave» og forestillinger for barnehager/skoler. I til­legg er både Elve­rum Hånd­ball og Elve­rum Fot­ball svært enga­sjerte i pro­sjek­tet, sam­men med mange andre lokale bedrif­ter i Elverum. 

Frem­tids­ut­sik­ter

På kort sikt er målet å fer­dig­stille alle bygg ved skolen, idrettsanlegget, landbruksprosjektet og turistprosjektet, slik at fokuset kan økes på ved­li­ke­hold, kom­pe­tanse­he­ving og vei­led­ning. Hovedmålet på  er at pro­sjek­tet skal bli selv­sten­dig og kunne drive uav­hen­gig av folkehøgskolen – helst i løpet av 2022.

Bwera – Uganda

Vi hjelper en skole i byen Bwera, på grensen til Kongo. Vi har bygd klasserom og sørget for strøm og bedre sanitæranlegg. Her er det mye å ta tak i og Elverum folkehøgskole vil i 2020/21 prøve å få med Åmot kommune – som har et vennskapsforhold til Bwera – på å bedre «Rena School».

Rena skole i Bwera, Uganda

Namibia

I Tsumeb samarbeider vi med barnehager i «The Black Location» om kompetanseutvikling. Vi har bygget  en ny barnehage hos Sanfolket i Ourwood, med tilgang på vann og gir enkel bistand til daglig drift.

Gruppe unge mennesker hos San-folket i Namibia

Ferie og bistand

Vi har en ord­ning der både tid­li­gere ele­ver og andre uten direkte til­knyt­ning til folke­høg­sko­len kan reise til Kasese for å arbeide fri­vil­lig med skole­pro­sjek­tet. Dette gir en fan­tas­tisk mulig­het til å oppleve og lære, samtidig som man kan bidra posi­tivt til lokal­sam­fun­net. Ugan­da byr på ene­stå­ende dyreliv, rik kul­tur og store muligheter for å reise på spen­nende utfluk­ter.

I 2015 rei­ste for første gang et pen­sjo­nist­par til Kasese for å bistå pro­sjek­tet med sin kompetanse. Dette har resultert i gjentatte turer til Kasese og et stort bidrag til både skole- og landbruksprosjektet. Denne typen bidrag har vi stor tro på, og øns­ker å satse mer på.

Leser du siden på en PC? Vårt Vipps-nummer er #88831.
Du kan også støtte prosjekt på kontonummer 3000.32.34475.

Takk!