Temauker

I løpet av skoleåret arrangerer vi to temauker hvor alle elevene jobber sammen på tvers av linjene: «Rare eventyr» og «Elverum folkhighschoolympics».

Tema­ukene har som mål å styrke fel­les­ska­pet og gi utford­rin­ger på tvers av lin­jene. Ukene er fulle av sosi­ale arrangementer på kvel­dene. Vi ønsker at tema­ukene blir stå­ende som minne­ver­dige høyde­punk­ter fra skoleåret.

Rare eventyr

Det lages grupper på tvers av linjene, og hver gruppe skal skrive om og produsere en helt egen versjon av et kjent, kjært norsk folkeeventyr. Det blir mulig å bidra til scenografi, pressgruppe, servering og selvfølgelig på scenen. Og etter fire dager er det premiere med forestillinger for over 400 barn fra Elverum!

Dette er en spennende uke med konserter, ekstra god servering og muligheten til å få mange nye venner!

Elverum folkhighschoolympics

Dette er Elve­rum folke­høg­sko­les egne Olym­piske leker. Ele­vene deles i imaginære land, og kjem­per gjen­nom uka om edle metal­ler i øvel­ser som mini­ski­sprint, spark­­sta­fett, poker, Wii-boksing, strong-(wo)man og isbading.

Den største øvel­sen er bistandsmara­ton. Alle ele­vene vel­ger en akti­vi­tet de vil holde på med i opptil 28 timer i strekk, og skaf­fer seg spon­so­rer blant ven­ner, fami­lie og bedrif­ter som støt­ter med 1–20 kr pr. time som eleven holder ut. Jo flere spon­so­rer, jo høy­ere time­lønn. Pen­gene går til sko­lens bistands­pro­sjekt i Uganda, og sum­men over­sti­ger ofte 100 000 kr!

Lan­det som i løpet av uka tar flest medal­jer stik­ker til slutt av med den pre­sti­sjetunge vandre­po­ka­len, og får sitt lands navn gra­vert inn for evig tid!

Let the games begin! En forrykende uke med samhold og konkurranser!