Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskoles

Bistandsprosjekt

Elverum folkehøgskole driver bistand flere steder. I Kasese, Uganda har vi bygget et omfattende skole- og idrettsanlegg. I Bwera, Uganda har vi startet et mindre prosjekt ved Rena School. I Tsumeb, Namibia samarbeider vi med barnehager om kompetanseutvikling, rent vann og enkel bistand til daglig drift. Hele skolen er med på å samle inn midler til prosjektene gjennom skoleåret, og Afrikalinja jobber spesifikt med dette. De reiser til både Namibia og Uganda for å følge utviklingen, og se resultatene.

Kasese, Uganda

DSC_0904_edit
BiblioteketBiblioteket ble rennovert høsten 2014.
Afrika_Bwera_edit_web
BweraNysatsning fra folkehøgskolen.

100% bistand.

Elve­rum folke­høg­skule har siden 2005 dre­vet bistands­pro­sjek­tet Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre, et skole­sen­ter i Kasese, sør-vest i Uganda. Sko­len har nur­sary, pri­mary og secondary level, med ele­ver fra 3– 18 år gamle. Folke­høg­sko­len bidrar med øko­no­misk støtte og vei­led­ning, og skal fun­gere som et «image» – et for­bilde for sko­len å strekke seg etter.

Hvert år sam­ler ele­vene ved folke­høg­sko­len inn pen­ger og utstyr til sen­te­ret. Pen­gene går uav­kor­tet til bistands­pro­sjek­tet, og har siden opp­star­ten gått til å reise skole­bygg med klasse­rom, kan­tine, kjøk­ken, inter­nat, biblio­tek og toa­let­ter. I 2013 stod et idretts­an­legg ferdig, med fot­ball­bane spe­sial­ut­vik­let av Nor­ges Fot­ball­for­bund for å være lett og bil­lig å ved­li­ke­holde. Høs­ten 2014 ble biblio­te­ket reno­vert, reor­ga­ni­sert og nyåp­net. Våren 2015 stod ny eta­sje på primary-bygget ferdig.

Ved hjelp av Romerike FHS og midler fra Hvam VGS fikk vi et nytt verdifullt kjøkken, samt ny sikret vanntilførsel med tanker til sanitæranlegg, kjøkken og kantine våren 2015.

I forbindelse med fotballbanen har vi ansatt tre personer ved anlegget, og R.E.E.C har fått egen fotballklubb – S.C. Bronken. Dette skjedde i juli 2015.

Bwera – Uganda
Vi har begynt å hjelpe et enda fattigere samfunn i byen Bwera, på grensen til Kongo. Vi har startet med et nytt klasserom og strømtilførsel våren 2015. Her er det mye å ta tak i, og dette vil bli et naturlig satsningsområde for Elverum folkehøgskule fremover.

Dag– og internatskole

På skole­sen­te­ret er det over 600 skole­plas­ser. Rundt 200 ele­ver kom­mer fra byg­dene og fjel­lene rundt byen, og bor på sko­lens inter­nat. Ele­ver som ikke har råd til utdan­nin­gen, får støtte via en egen fad­der­ord­ning der fad­dere bidrar med skole­uni­form, mål­ti­der, skole­ma­te­ri­ell og inter­nat­plass der­som det er nødvendig.

DSC_7783_edit

Ring­virk­nin­ger for lokalsamfunnet

Skole­pro­sjek­tet lager ring­virk­nin­ger for lokal­sam­fun­net, ikke bare gjen­nom utdan­nings­til­bu­det. Sko­len ska­per arbeids­plas­ser for mer enn 30 lærere, samt kjøk­ken­per­so­nell, kan­tine­ar­bei­der, biblio­te­kar og vak­ter. I til­legg ska­per sko­len arbeids­plas­ser ved utbyg­ging og ved­li­ke­hold, og alle varer og tje­nes­ter kjø­pes lokalt.

Afrika_karoline med gjeng_edit

Opp­føl­ging.

Hvert år rei­ser folke­høg­sko­len – repre­sen­tert ved linja Afrika – Bistand/Kultur – til Kasese, for å besøke og følge opp pro­sjek­tet. Det er denne linja som har hoved­an­svar for pro­sjek­tet sam­men med linje­læ­rer Geir Prø­ven, og linje­inn­hol­det rela­te­res i stor grad opp mot pro­sjek­tet. Hvert år arran­ge­res vel­de­dig­hets­lø­pet «Aktiv for andre», et sam­ar­beid med ni sko­ler i dis­trik­tet. Gjen­nom skole­året arran­ge­res i til­legg en rekke andre inn­sam­lings­pro­sjek­ter, blant annet «Mara­ton­we­ek­end», flaske­inn­sam­ling og «omvendt jule­gave». I til­legg er både Elve­rum Hånd­ball og Elve­rum Fot­ball svært enga­sjerte i pro­sjek­tet, sam­men med mange andre lokale bedrif­ter i Elverum.

DSC_5777_edit

Frem­tids­ut­sik­ter.

På kort sikt er målet å fer­dig­stille alle skole­bygg, slik at fokus kan flyt­tes til ved­li­ke­hold, kom­pe­tanse­he­ving og vei­led­ning. Vi øns­ker også å få på plass en til­skudds­ord­ning som kan hjelpe utek­sa­mi­nerte ele­ver gjen­nom høy­ere utdan­ning. Målet på lang sikt er at pro­sjek­tet skal bli selv­sten­dig og kunne drive uav­hen­gig av folkehøgskolen.

DSC_1299_edit

Ferie og bistand.

De siste årene har vi star­tet en ord­ning der både tid­li­gere ele­ver og andre uten direkte til­knyt­ning til folke­høg­sko­len, kan reise til Kasese for å arbeide fri­vil­lig med skole­pro­sjek­tet. Dette gir en fan­tas­tisk mulig­het til å bidra posi­tivt for lokal­sam­fun­net, sam­ti­dig som man kan opp­leve Ugan­das ene­stå­ende nasjo­nal­par­ker, rike kul­tur og reise på spen­nende utfluk­ter. I 2015 rei­ser for første gang et pen­sjo­nist­par til Kasese for å bistå pro­sjek­tet, som tid­li­gere rek­to­rer i Norge. Denne typen bidrag har vi stor tro på, og øns­ker å satse mer på.

Ta kontakt.

Øns­ker du å vite mer om pro­sjek­tet, bidra øko­no­misk eller kan­skje reise ned? Ta kontakt:

GEIR PRØ­VEN
geir@elverumfhs.no
971 20 983.

BISTANDS­PRO­SJEK­TETS KONTO­NUM­MER
3000.32.34475

Alle bidrag – store som små – set­tes stor pris på, og hver krone kom­mer til nytte.

Tsumeb, Namibia

Elev på Afrika – Bistand/Kultur på Elverum folkehøgskole med liten afrikansk jente på fanget

Barne­ha­ger.

Folke­høg­sko­len har i mange år reist til Nami­bia med ele­ver, og i Tsumeb har vi årlig utplas­se­ring i ni til ti barne­ha­ger. Våre ele­ver har hvert år med inn­sam­lede mid­ler, og tid­li­gere har vi kjøpt PC med skri­ver og dek­ket fri Internett-tilgang.

Vår hoved­sat­sing i Nami­bia lig­ger imid­ler­tid i Ono­dundu, og barne­ha­gen «Help the hel­pless». Her har vi kjøpt inn gass­kom­fyr og gass­be­hol­dere slik at de kan være uav­hen­gige av strøm. Vi har også lagt vann­rør til ny brønn­pumpe, slik at de er selv­for­synte med rent vann til mat­la­ging og sani­tære forhold.