Kontakt Elverum folkehøgskole

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Her finner du kontaktinformasjon til kontoret, ledelsen og alle ansatte.

Telefon

922 29 855

Besøksadresse

Elverum folkehøgskule
Strandbygdveien 143
2409 Elverum

Postadresse

Elverum folkehøgskule
Postboks 1629
2409 Elverum

Org. nr.

971 533 889 MVA

Betaling

Kontonummer: 3000 32 14830
Vipps: 82303

Bistandskonto: 3000 32 34475
Vipps: 88831

Faktura

ekspedisjon@elverumfhs.no

Ansatte

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Administrasjon

Per Egil Andersen

Rektor

Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Per Egil har undervist på Snowboard-, Backpacker-, Nor­we­gian – Culture/Adventure- og Friluftslivlinja. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Innlandet. Ansvar­lig for årlige cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

Kristian Wessel Finstad

Ass. rektor og linjelærer på Håndball

Bak­grunn/utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker/Ekstremsport og Friluftsliv, samt undervist på Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen.

Vi liker å jobbe med unge mennesker. Vi setter pris på positivitet, kreativitet, mangfold og lave skuldre, men samtidig de gode samtalene og livets alvor.

Lærere

Arild Sveum

Linjelærer: Musikk – Band/Vokal

Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikk – Band/Vokal og under­vi­ser ellers i valgfag og fellesfag. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumene Sagittarius A og Spiral.

Beate Østbye

Lærer

Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid for barn og unge og Praktisk peda­go­gikk. Hun har over 20 års erfaring innenfor teater, sang og dans, både på scenen og bak. Hun har siden 90-tallet jobbet som treningsinstruktør ved siden av studier og diverse jobber. Hun er sertifisert Zumba instruktør og en av landets første Strong by Zumba-instruktører. Hun har de siste årene utdannet seg innen Agronomi og er som poteten; kan brukes til alt. Hun underviser i valgfagene Revy, Teater, Dans, Zumba, Yoga, Pilates og Styrketrening.

Eivind Ellingsen Høimyr

Linjelærer: Foto/Opplevelser

Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag, samt veiledningsped. Har bodd et år i Uganda og Kenya, med bistandsarbeid ved skolens bistandsprosjekt i Kasese. Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og underviser i valgfag og fellesfag. Han har også ansvar for design, film, foto og web på skolen.

Geir Prøven

Linjelærer: Afrika -Bistand/Kultur

Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og underviser i flere valg­fa­g og fellesfag. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

Ingvild Skogum Aabakken

Lærer

Bakgrunn: Bachelor faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk med fordypning i tegning og bildekommunikasjon, samt årsstudioum i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Er kurset i suggestopedi. Underviser i flere valgfag, samt fellesfag.

Kristian Wessel Finstad

Ass. rektor og linjelærer på Håndball

Bak­grunn/utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker/Ekstremsport og Friluftsliv, samt undervist på Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen.

Marius Bergan

Linjelærer: Snowboard/Freeski

Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og snowboard. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­stikk– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Vei­le­der og sensor for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Innlandet.

Per Kjelland

Linjelærer: Friluftsliv

Utdanning fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter, Teater Innlandet og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Årelang erfaring med friluftsliv, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv, og underviser i valgfag og fellesfag.

Silje Midtaune

Linjelærer: Backpacker/Ekstremsport

Grunnskoleutdanning fra UiA, årsstudium i friluftsliv og årsstudium i spansk. Linjelærer på Internasjonal solidaritet og backpacking i tre år på Hardanger folkehøgskule. Erfaring fra hjelpekorpset i Røde Kors samt frivillig arbeid med integrering og ungdomsarbeid. Har bodd et år i Sør-Amerika, har studert religion i Sørøst Asia og spansk i Sør-Amerika. Allsidig erfaring med klatring, backpacking, toppturer, friluftsliv og brettsport.

Susan Ege Andersen

Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, imigrasjonspedagogikk, veilednings- og sosialpedagogikk og lærer i Suggestopedi – accelerated learning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. I språklæringen brukes Suggestopedi og Suggestopedi-inspirerte metoder. Under­vi­ser ellers i valg­fa­g.

Trine-Lise Lundemo

Linjelærer: Kunst/Opplevelser

Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

Kontor

Kjell Roger Halberg

Kontorfullmektig, teknisk ansvarlig og kokk

Bakgrunn som leder for eventbyrået Joker lyd, lys & scene, med oppdrag for landets største artister. Bookingansvarling for konserter i løpet av skoleåret og ansvarlig for Sagtjernfestivalen. Kontorfullmektig og hjelper til som kokk.

Drift

Bernard Tweve

Vaktmester

Ber­nard er vaktmester og brannvernansvarlig. Han har bachelor i orga­ni­sa­sjon og ledelse, samt bachelor i informasjonsteknologi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­g og reno­va­sjon.

Morten Stensby

Vaktmester

Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

Kjøkken og renhold

Kristin Handberg Rørhus

Internatleder

Kristin har fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for internat og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­ver til praktisk arbeid, og har ansvar for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting.

Ketil Larsen

Kjøkkensjef

Bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og flere fisk-, vilt- og delikatesseforretninger. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, antikviteter eller andre his­to­riske gjenstander.

Kjell Roger Halberg

Kontorfullmektig, teknisk ansvarlig og kokk

Bakgrunn som leder for eventbyrået Joker lyd, lys & scene, med oppdrag for landets største artister. Bookingansvarling for konserter i løpet av skoleåret og ansvarlig for Sagtjernfestivalen. Kontorfullmektig og hjelper til som kokk.

Nighisti Belay Tekie

Internatassistent

Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.

Pnina Naftaly Nysveen

Internatassistent

Pnina har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken. Er i dag internatassistent med noe kokkeansvar.

Daniel Sagerud

Kokk

Gunn Tove Hundal Nyberg

Kokk

Brita Trongaard

Tilsyn og sjåfør