Mediefag

Presse, medieferdigheter og digital hverdag.

Vi har fått full til­l­gang til infor­ma­sjon, under­hold­ning og ven­ner til enhver tid. Hvor­dan kan vi bruke disse fan­tas­tiske hjelpe­mid­lene, og hvordan påvirker de hold­nin­ger, utdan­ning og arbeid?

I medie­fag tar vi for oss medie­nes rolle i dagens sam­funn. Vi ser på hvor­dan de kan fun­gere demo­kra­ti­se­rende, men også på de negative effektene.

Medie­fag hand­ler også om prak­tiske medie­fer­dig­he­ter, og det gis opp­ga­ver både i grup­per og individuelt.