Miljøfag

Klima, ressurser og utvikling.

I miljø­fag ser vi på hvor­dan vår ver­den fun­ge­rer, og hvilke utford­rin­ger vi møter i hen­hold til klima, dyre­be­stand og ressurser.

Det blir under­vis­ning gjen­nom fore­drag, film, opp­ga­ver og diskusjon.

Eksempler på aktu­elle temaer er:

  • Klima­trus­ler
  • Lokal­miljø
  • Ulve­de­bat­ten
  • Men­nes­ket i sam­spill med naturen
  • Ressursbruk
  • Allemannsretten