Omriss av Afrika. Ikon

Linje

Afrika – Bistand/Safari

Opplev kultursjokk i slummen og møt Afrikas spektakulære dyreliv i Namibia, Uganda og på øya Lamu i Kenya. Vi driver bl.a. barnehage i Nambia – og skole for 800 barn, eget landbruk og fotballbane i Uganda.

Om Afrikalinja

Kombiner bistand, afrikansk kultur og fantastiske reiser på Elverum folkehøgskule.

Du får jobbe i barne­ha­ger i Tsumeb (Nami­bia), foto­gra­fere sji­raf­fer, ele­fan­ter, flodhester og løver på safari i Etosha (Namibia) og Queen Eliza­beth Natio­nal Park (Uganda). Du får oppleve delfiner og seler på nært hold på havsafari i Wal­vis Bay (Namibia) og seiler med lokale «dhower» i Det Indiske Hav (Kenya).

I Swakopmund (Namibia) blir det muligheter for sandboarding, quadbikes og kamelridning i ørkenen.

Du får reise til den ekso­tiske og bilfrie mus­limske øya Lamu i Kenya. Her er biler er byt­tet ut med esler, stress­fak­to­ren er minus ti og vi får fan­tas­tisk swa­hili­mat! Og det blir et sterkt møte med slummen i Kampala.

Mest av alt skal vi jobbe med god bistand ved våre skoleprosjekter i Kasese og Bwera, vest i Uganda, og med San-folket i Namibia. Du får møte 700 ele­ver ved sko­lene våre i et av Afrikas frodigste land.

Vår bistand går 100% til pro­sjek­tene! Gjen­nom skole­året har vi fokus på gode og kreative måter å skaffe midler og utstyr på, og ikke minst å få til rik­tig bruk av pen­gene i Uganda. Gled deg!

Afrika_Studietur_Høst_2013_665px

Pris

Rom med eget bad
144 500,-
Rom og felles bad
137 660,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om priser.

Lærer

Geir Prøven

Venn i hver­da­gen og lokal bistand.

I Elve­rum besø­ker vi eldre ensomme men­nes­ker til hyg­ge­lig sam­vær på tvers av gene­ra­sjo­ner. Vi hjel­per unge flykt­nin­ger med enkel inte­gre­ring i lokal­sam­fun­net vårt med bow­ling, spille­kvel­der og kino. Vi arran­ge­rer akti­vi­tets­da­ger for mange hundre barne­skole­ele­ver og gir dem fore­drag gjen­nom bil­der og film fra turene våre. Vi har pante­ak­sjo­ner, jule­spill, anner­le­des julegaver og støtte­brev for å nevne noen måter å fylle bistands­kon­toen på. «Peda­go­gikk for de Rike» er et spen­nende opp­legg med fokus på eget for­bruk, ver­dens urett­fer­dig­het og egen egoisme.

Elverum folkehøgskole Afrika Bistand Kultur besøker eldre i Elverum

Temaer for året

 • Job­bing i barne­ha­ger i «Black location»
 • Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner og foredrag
 • Safari både på land og vann
 • God og rik­tig bistand
 • Venn i hverdagen
 • Integrering i Norge
 • Swa­hi­li­kurs – språk og mat
 • Aktiv for Andre – bistandsløp
 • Rasisme – apartheid
 • Folkemord i verden
 • Afri­kansk sang, dans og film
 • Aktiviteter og oppsetninger for barneskoler i Elverum
 • Mulig­het for fri­vil­lig job­bing etter folke­høg­skole­året, ved Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre – Elverum Folkehøgskules eget bistandsprosjekt

Studieturer

Stu­die­tu­rer — afri­kansk kul­tur og bistand.

Høstsemesteret – Namibia: Tre ukers tur til Nami­bia med safari i Etosha, barne­hage­job­bing i «black loca­tion» i Tsumeb og akti­vi­te­ter i Swa­kop­mund, Wal­vis Bay og Windhoek. Du får sove under åpen himmel i verdens eldste ørken, Namibørkenen.

Vårsemesteret – Uganda og øya Lamu i Kenya: Tre ukers tur til bistands­pro­sjek­tet i Kasese, Uganda, og slummen i Kampala. Vi avslutter på den mus­limske ekso­tiske øya Lamu, utenfor Kenyas kyst i Det indiske hav.

Studieturer

 • Namibia
 • Uganda
 • Kenya

Bistand

Vårt bistands­pro­sjekt i Kasese, Uganda.

Vi har i flere år job­bet med et bistands­pro­sjekt i Uganda der vi har skaf­fet mid­ler til å bygge to sko­ler med hos­tell, kan­tine og nytt toa­lett­an­legg. Vi prio­ri­te­rer god vei­led­ning og kom­pe­tanse­he­ving, samt å bygge flere inter­nat­plas­ser. Vi har nå et skole­sen­ter med mer enn 700 barn og nær­mere 30 ansatte – men­nes­ker som ellers kan­skje ikke hadde fått ver­ken skole­gang eller jobb. Vi har også bygd en fotballbane og har egen klubb og driver trening for over 1000 barn i Kasese Distrikt.

I 2017 startet vi et stort landbruksprosjekt med produksjon av frukt og grønt til skolens elever og undervisning for elever på Secondary school. Våren 2018 ble det igangsatt et prosjekt på bikuber og egen fiskedam.

I 2018-19 ble det også bygget to viktige klasserom hos San-folket utenfor Tsumeb i Namibia.

Du vil få grun­dig inn­fø­ring i for­nuf­tig bistands­ar­beid og selv være med på kon­krete pro­sjek­ter. Vi har en ord­ning hvor vi tilrettelegger for at fri­vil­lige fra Norge kan reise til Kasese for å hjelpe til ved sko­lene, og sam­ti­dig få fan­tas­tiske reiseopplevelser.

Bilder og film

Film

Filmer fra Afrika – Bistand/Safari. Klikk øverst til venstre i avspillingsvinduet for å se mer.

Bildegallerier

Filmer fra Afrika – Bistand/Safari. Klikk øverst til venstre i avspillingsvinduet for å se mer.

Forutsetninger

Nyttig

Les om vårt bistands­pro­sjekt

Konto­num­mer til bistands­pro­sjektet: 6164.05.53064

I Kenya bor vi på Island Hotel Lamu

Forutsetninger for å søke Afrika – Bistand/Safari

Du tren­ger ingen for­kunn­skap, men du må ha vil­jen og lys­ten til å hjelpe andre. Du må også være nysgjerrig på andre menneskers kulturer. Du tren­ger gyl­dig pass, vaksinasjonskort og reise­for­sik­ring. Visum til Uganda og Kenya er inklu­dert. Vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi i Elverum etter behov, men kostnaden må dekkes av den enkelte elev.

Søknad

Søk på Afrika – Bistand/Safari

Søknad kan sendes fra og med 1. oktober høsten før det aktuelle skoleåret, og opptaket starter 1. februar. Dette er likt for alle folkehøgskolene.

Det er viktig å være tidlig ute da mange av våre linjer erfaringsmessig blir tidlig fulle, og vi har et begrenset antall plasser på hver linje.

Etter 1. februar vil søkere fortløpende få tilsendt tilbud om skoleplass så lenge det er plasser ledig. Tilbudet blir sendt i posten, på mail og på sms. Hvis du har fått tilbud om skoleplass, og har takket ja til dette, er du sikret skoleplass.