Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskules

Bistandsprosjekt

Elverum folkehøgskule har to bistandsprosjekter. I Kasese, Uganda har vi bygget en skole, og i Tsumeb, Namibia samarbeider vi med barnehager. Hele skolen er med på å samle inn midler til prosjektene gjennom skoleåret, og Afrikalinja jobber mye med prosjektene. De reiser til både Namibia og Uganda for å følge utviklingen, og se resultatene.

Kasese, Uganda

Biblioteket
BiblioteketBiblioteket ble rennovert høsten 2014.

100% bistand.

Elve­rum folke­høg­skule har siden 2005 dre­vet bistands­pro­sjek­tet Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre, et skole­sen­ter i Kasese, sør-vest i Uganda. Sko­len har nur­sary, pri­mary og secondary level, med ele­ver fra 3– 18 år gamle. Folke­høg­sko­len bidrar med øko­no­misk støtte og vei­led­ning, og skal fun­gere som et «image» – et for­bilde for sko­len å strekke seg etter.

Hvert år sam­ler ele­vene ved folke­høg­sko­len inn pen­ger og utstyr til sen­te­ret. Pen­gene går uav­kor­tet til bistands­pro­sjek­tet, og har siden opp­star­ten gått til å reise skole­bygg med klasse­rom, kan­tine, kjøk­ken, inter­nat, biblio­tek og toa­let­ter. Siste til­skudd er et idretts­an­legg med fot­ball­bane, spe­sial­ut­vik­let av Nor­ges Fot­ball­for­bund for å være lett og bil­lig å ved­li­ke­holde. Høs­ten 2014 ble biblio­te­ket reno­vert, reor­ga­ni­sert og nyåp­net. Ny eta­sje er også under opp­fø­ring på primary-bygget.

Dag– og internatskole

På skole­sen­te­ret er det over 600 skole­plas­ser. Rundt 200 ele­ver kom­mer fra byg­dene og fjel­lene rundt byen, og bor på sko­lens inter­nat. Ele­ver som ikke har råd til utdan­nin­gen, får støtte via en egen fad­der­ord­ning der fad­dere bidrar med skole­uni­form, mål­ti­der, skole­ma­te­ri­ell og inter­nat­plass der­som det er nødvendig.

Ring­virk­nin­ger for lokalsamfunnet

Skole­pro­sjek­tet lager ring­virk­nin­ger for lokal­sam­fun­net, ikke bare gjen­nom utdan­nings­til­bu­det. Sko­len ska­per arbeids­plas­ser for mer enn 30 lærere, samt kjøk­ken­per­so­nell, kan­tine­ar­bei­der, biblio­te­kar og vak­ter. I til­legg ska­per sko­len arbeids­plas­ser ved utbyg­ging og ved­li­ke­hold, og alle varer og tje­nes­ter kjø­pes lokalt.

Opp­føl­ging.

Hvert år rei­ser folke­høg­sko­len – repre­sen­tert ved linja Afrika – Bistand/Kultur – til Kasese, for å besøke og følge opp pro­sjek­tet. Det er denne linja som har hoved­an­svar for pro­sjek­tet sam­men med linje­læ­rer Geir Prø­ven, og linje­inn­hol­det rela­te­res i stor grad opp mot pro­sjek­tet. Hvert år arran­ge­res vel­de­dig­hets­lø­pet «Aktiv for andre», et sam­ar­beid med ni sko­ler i dis­trik­tet. I 2014 gene­rerte arran­ge­men­tet 156 200 kr til skole­pro­sjek­tet. Gjen­nom skole­året arran­ge­res i til­legg en rekke andre inn­sam­lings­pro­sjek­ter, blant annet «Mara­ton­we­ek­end», flaske­inn­sam­ling og «omvendt jule­gave». I til­legg er både Elve­rum Hånd­ball og Elve­rum Fot­ball svært enga­sjerte i pro­sjek­tet, sam­men med mange andre lokale bedrif­ter i Elverum.

Frem­tids­ut­sik­ter.

På kort sikt er målet å fer­dig­stille alle skole­bygg, slik at fokus kan flyt­tes til ved­li­ke­hold, kom­pe­tanse­he­ving og vei­led­ning. Vi øns­ker også å få på plass en til­skudds­ord­ning som kan hjelpe utek­sa­mi­nerte ele­ver gjen­nom høy­ere utdan­ning. Målet på lang sikt er at pro­sjek­tet skal bli selv­sten­dig og kunne drive uav­hen­gig av folkehøgskolen.

Ferie og bistand.

De siste årene har vi star­tet en ord­ning der både tid­li­gere ele­ver og andre uten direkte til­knyt­ning til folke­høg­sko­len, kan reise til Kasese for å arbeide fri­vil­lig med skole­pro­sjek­tet. Dette gir en fan­tas­tisk mulig­het til å bidra posi­tivt for lokal­sam­fun­net, sam­ti­dig som man kan opp­leve Ugan­das ene­stå­ende nasjo­nal­par­ker, rike kul­tur og reise på spen­nende utfluk­ter. I 2015 rei­ser for første gang et pen­sjo­nist­par til Kasese for å bistå pro­sjek­tet, som tid­li­gere rek­to­rer i Norge. Denne typen bidrag har vi stor tro på, og øns­ker å satse mer på.

Ta kontakt.

Øns­ker du å vite mer om pro­sjek­tet, bidra øko­no­misk eller kan­skje reise ned? Ta kontakt:

GEIR PRØ­VEN
geir@elverumfhs.no
971 20 983.

BISTANDS­PRO­SJEK­TETS KONTO­NUM­MER
6164.05.53064.

Alle bidrag – store som små – set­tes stor pris på, og hver krone kom­mer til nytte.

Tsumeb, Namibia

Barne­ha­ger.

Folke­høg­sko­len har i mange år reist til Nami­bia med ele­ver, og i Tsumeb har vi årlig utplas­se­ring i ni til ti barne­ha­ger. Våre ele­ver har hvert år med inn­sam­lede mid­ler, og tid­li­gere har vi kjøpt PC med skri­ver og dek­ket fri Internett-tilgang.

Vår hoved­sat­sing i Nami­bia lig­ger imid­ler­tid i Ono­dundu, og barne­ha­gen «Help the hel­pless». Her har vi kjøpt inn gass­kom­fyr og gass­be­hol­dere slik at de kan være uav­hen­gige av strøm. Vi har også lagt vann­rør til ny brønn­pumpe, slik at de er selv­for­synte med rent vann til mat­la­ging og sani­tære forhold.

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke