Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskoles

Fellesfag

Fel­les­fa­gene er en vik­tig del av folke­høg­skole­året. Dette er fag alle ele­vene har sam­men og som både utford­rer og enga­sje­rer. Dan­ning er et sen­tralt begrep i folke­høg­sko­len og hand­ler om men­nes­kers per­son­lig­het, evner, kul­tu­relle for­stå­else, inn­sikt og moral.

I fel­les­fa­gene tar vi opp vik­tige og inter­es­sante pro­blem­stil­lin­ger, og som elev opp­ford­res du til å komme med temaer som enga­sje­rer deg. Du sit­ter igjen med nye idéer, ny kunn­skap, inn­sikt og gode opplevelser.

Temauker

I hvert semester arrangerer vi en temauke hvor alle elevene jobber sammen på tvers av linjene. På høsten arrangeres «Rare eventyr», og i vårsemesteret «Elverum folkhighschoolympics».

Tema­ukene har som mål å styrke fel­les­ska­pet og gi utford­rin­ger på tvers av lin­jene. Ukene er fulle av sosi­ale arrangementer på kvel­dene. Vi ønsker at tema­ukene blir stå­ende som minne­ver­dige høyde­punk­ter fra skoleåret.

Musikk, kunst og teateruka «Rare eventyr»

Dette er en spen­nende uke med konser­ter, eks­tra god ser­ve­ring og en utford­ring i det å pro­du­sere barne­tea­ter for 400 skole­barn på én uke!

Nøy­ak­tig hva som skal skje er litt hem­me­lig, men resul­ta­tet er all­tid utro­lig mor­somt og underholdende.

Elverum folkhighschoolympics

Dette er Elve­rum folke­hø­sko­les egne Olym­piske leker. Ele­vene deles i land(lag), og kjem­per gjen­nom uka om edle metal­ler i øvel­ser som mini­ski­sprint, spark­støt­ting­sta­fett, poker, Wii-bowling, strong-(wo)man og isbading.

Den største øvel­sen er mara­ton­we­ek­end. Alle ele­vene vel­ger en akti­vi­tet de vil holde på med i 28 timer i strekk, og skaf­fer seg spon­so­rer blant ven­ner, fami­lie og bedrif­ter som støt­ter med 1–10 kr pr. time som eleven orker å hol­de på. Jo flere spon­so­rer, jo høy­ere time­lønn. Pen­gene går til sko­lens bistands­pro­sjekt i Uganda, og sum­men over­sti­ger ofte 100 000 kr!!

Lan­det som i løpet av uka tar flest medal­jer stik­ker til slutt av med den pre­sti­sjetunge vandre­po­ka­len, og får lan­de­nav­net gra­vert inn i denne for evig tid!

Seminar

Dypdykk, innblikk og inntrykk med seminar

Det er semi­nar hver lør­dag – dersom det ikke er reise­pe­riode eller hjem­reise­helg. Semi­na­rene tar for seg viktige, spennende eller morsomme temaer, og hol­des i hoved­sak av gode eks­terne fore­drags­hol­dere, men også iblant av sko­lens egne lærere.

Seminareksempler

 • Liv­red­dende første­hjelp
 • Mat og kokkekamp
 • Eks­trem­s­port og flyt
 • Røde Kors for­tel­ler om sitt arbeid
 • Reise i Sør-Amerika
 • Språk og identitet
 • Leger Uten Grenser
 • Ville bilder
 • Lars Monsen, villmarka og jeg
 • Palestina
 • Det moderne slaveriet
 • Mot klimakrise
 • Movies on War filmfestival

Mediefag

Mediefag_iPhone_like

Presse, medieferdigheter og digital hverdag.

I medie­fag tar vi for oss medie­nes rolle i dagens sam­funn. Vi ser på hvor­dan de kan fun­gere demo­kra­ti­se­rende, men også på hva som skjer der hvor all kom­mu­ni­ka­sjon er styrt. Hvor­dan påvir­kes demo­kra­tiske pro­ses­ser av at «alle» plut­se­lig kan være presse­fo­to­gra­fer og dele et bilde med hele ver­den på få sekunder?

Vi tar for oss medie­nes påvirk­nings­kraft og presse­etikk, og slad­der­pres­sens metoder.

Sta­dig mer inter­es­sant blir det også med sosiale medier og våre digitale va­ner. Vi har fått full til­l­gang til infor­ma­sjon, under­hold­ning og ven­ner til enhver tid. Hvor­dan kan vi bruke disse fan­tas­tiske hjelpe­mid­lene, og hvordan påvirker de hold­nin­ger, utdan­ning og arbeid?

Medie­fag hand­ler også om prak­tiske medie­fer­dig­he­ter, og det gis opp­ga­ver både i grup­per og individuelt.

Miljøfag

Klima, ressurser og utvikling.

I miljø­fag ser vi på hvor­dan vår ver­den fun­ge­rer, og hvilke utford­rin­ger vi møter i hen­hold til klima, dyre­be­stand og ressurser.

Det blir under­vis­ning gjen­nom fore­drag, film, opp­ga­ver og diskusjon.

Aktu­elle temaer er:

–Klima­trus­ler
–Lokal­miljø
–Ulve­de­bat­ten
–Men­nes­ket i sam­spill med naturen

Miljøfag_web

Verden i dag

Verden-i-dag_web

Oss, samfunnet og verden.

Vi lever i en ver­den med enorme for­skjel­ler. Ver­den i dag tema­ti­se­rer kon­flik­ter og men­nes­kers situa­sjon både nasjo­nalt og internasjonalt.

Dette er en fin mulig­het til å gå mer i dyb­den på aktu­elle sam­funns­spørs­mål. Tema­ene påvir­kes av hvilke saker som er aktu­elle i nyhets­bil­det. Faget har som mål å gi inn­sikt i baken­for­lig­gende årsa­ker, slik at man kan for­stå hvor­for men­nes­ker hand­ler som de gjør.

I til­legg øns­ker vi å opp­lyse om hvilke for­hold men­nes­ker lever under ver­den over.

Ver­den i dag og Medie­fag blir ofte slått sam­men, etter­som mediene spil­ler en stor rolle i mange aspek­ter ved dagens samfunn.

Allsang/Storkor

Syng med den stemmen du har.

En time i uka er det Allsang/Storkor, og vi syn­ger san­ger innen en rekke ulike sjangere, både uni­sont og flerstemt.

Ved skole­start får alle ele­ver en opp­da­tert sang­bok til odel og eie. Denne inn­e­hol­der alt fra tra­di­sjo­nelle viser til moderne pop­lå­ter, og det er denne vi synger etter både på mor­gen­sam­ling og i allsangtimene.

Mange blir over­ras­ket over hvor gøy det er å synge når tak­høy­den er stor og alle syn­ger med den stem­men de har. Og det er nett­opp det som er hoved­fo­kuset: det skal være gøy!

Valgfag_kor_web