Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskole

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikk – Produksjon/Festival og under­vi­ser ellers i valgfag og fellesfag. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumene Sagittarius A og Spiral.

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

  • Beate Østbye
   Beate Østbye
   Linjelærer: Dans/Scene

   Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Beat!

   E-post: beate(at)elverumfhs.no
   Telefon: 90923889
   Webside: http://kultuven.webs.com
   Last ned vCard kontaktkort

   • Eivind Ellingsen Høimyr
    Eivind Ellingsen Høimyr
    Linjelærer: Foto/Opplevelser

    Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag, samt veiledningsped.

    Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og underviser i valgfag og fellesfag. Han har også ansvar for design, film, foto og web på skolen.

    Jobbet høsten 2014 ved vårt bistandsprosjekt i Kasese, Uganda, og bodde våren 2015 på øya Lamu i Kenya.

    E-post: eivind(at)elverumfhs.no
    Telefon: 40550695
    Webside: http://eivindhoimyr.no
    Instagram: @eivindeh
    Last ned vCard kontaktkort

    • Geir Prøven
     Geir Prøven

     Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Safari og underviser i flere valg­fa­g og fellesfag. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

     E-post: geir(at)elverumfhs.no
     Telefon: 97120983
     Last ned vCard kontaktkort

     • Håkon Gromstad
      Håkon Gromstad

      Bakgrunn: Grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold med fagene norsk, idrett, naturfag, RLE og fordypning i mattematikk. Bred erfaring med kiting, windsurf og bølgesurfing i Norge og utlandet, både som utøver og instruktør. Promokjører for Fluid innen kiting. Reisevant, med erfaring fra backpacking i samtlige verdensdeler.

      Håkon er lærer på Backpacker/Ekstremsport – hovedsakelig på studieturene.

      E-post: hakon(at)elverumfhs.no
      Telefon: 95990619
      Last ned vCard kontaktkort

      • Halvor Halset Thorsnes
       Halvor Halset Thorsnes

       Bakgrunn: Faglærerutdanning i musikk ved høgskolen i Hedmark. Tar ved siden av folkehøgskolejobben master i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, og driver kulturfestival på småbruket sitt i Løten.

       Telefon: 48608536

       • Ingvild Skogum Aabakken
        Ingvild Skogum Aabakken

        Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

        Bakgrunn: Bachelor faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk med fordypning i tegning og bildekommunikasjon, samt årsstudioum i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Er kurset i suggestopedi. Underviser i flere valgfag, samt fellesfag.

        E-post: ingvild(at)elverumfhs.no
        Telefon: 91741587
        Last ned vCard kontaktkort

        • Kristian Wessel Finstad
         Kristian Wessel Finstad
         Inspektør og linjelærer Backpacker/Ekstrem­sport

         Bak­grunn/Utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker og Friluftsliv. Undervist Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen. Ansvar for Elverum Håndball Elites sommerskole August.

         E-post: kristian.finstad(at)­elverumfhs.no
         Telefon: 99012110
         Last ned vCard kontaktkort

         • Marius Bergan
          Marius Bergan
          Linjelærer: Snowboard/Freeski

          Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

          E-post: marius(at)elverumfhs.no
          Telefon: 90738740
          Last ned vCard kontaktkort

          • Per Kjelland
           Per Kjelland
           Linjelærer: Friluftsliv

           Utdanning fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter, Teater Innlandet og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for friluftsliv, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv, og underviser i valgfag og fellesfag.

           E-post: per(at)elverumfhs.no
           Telefon: 95798585
           Last ned vCard kontaktkort

           • Susan Ege Andersen
            Susan Ege Andersen

            Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, norsk for frem­med­språk­lige og lærer i Suggestopedi – accelerated learning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. I språklæringen brukes Suggestopedi og Suggestopedi-inspirerte metoder. Under­vi­ser ellers i valg­fa­g.

            E-post: susan(at)elverumfhs.no
            Telefon: 92494112
            Last ned vCard kontaktkort

            • Trine-Lise Lundemo
             Trine-Lise Lundemo

             Linjelærer: Kunst/Opplevelser

             Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

             E-post: trine(at)elverumfhs.no
             Telefon: 91318238
             Last ned vCard kontaktkort

             Administrasjon

             • Åsmund Mjelva
              Åsmund Mjelva
              Assisterende rektor

              Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumene Sagittarius A og Spiral. Tid­li­gere musikk­læ­rer og rektor ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

              E-post: post(at)elverumfhs.no
              Telefon: 99012041
              Last ned vCard kontaktkort

              • Kristian Wessel Finstad
               Kristian Wessel Finstad
               Inspektør og linjelærer Backpacker/Ekstrem­sport

               Bak­grunn/Utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker og Friluftsliv. Undervist Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen. Ansvar for Elverum Håndball Elites sommerskole August.

               E-post: kristian.finstad(at)­elverumfhs.no
               Telefon: 99012110
               Last ned vCard kontaktkort

               • Per Egil Andersen
                Per Egil Andersen
                Rektor

                Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Per Egil har undervist på Snowboard-, Backpacker-, Nor­we­gian – Culture/Adventure- og Friluftslivlinja. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for årlige cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

                E-post: rektor(at)elverumfhs.no
                Telefon: 92229855
                Last ned vCard kontaktkort

                Kontor

                • Eva-Lill Granberg
                 Eva-Lill Granberg
                 Skolesekretær

                 Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­porte­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger og post. Eva-Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

                 E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
                 Telefon: 97535200

                 Drift

                 • Bernard Tweve
                  Bernard Tweve
                  Driftsleder

                  Ber­nard er sko­lens drifts­le­der og brannvernansvarlig. Han har bachelor i orga­ni­sa­sjon og ledelse, samt bachelor i informasjonsteknologi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­g og reno­va­sjon. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg. Bernard jobber også som vedlikeholdsmedarbeider hos Nortura Elverum, hvor han utvikler og drifter smøresystemet.

                  E-post: tweve(at)elverumfhs.no
                  Telefon: 90857643
                  Last ned vCard kontaktkort

                  • Morten Stensby
                   Morten Stensby
                   Vaktmester

                   Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

                   Telefon: 99435572

                   Kjøkken og renhold

                   • Anna T. Shigwedha
                    Anna T. Shigwedha

                    Kjøkken- og renholdsarbeider

                    Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.
                    Tar en utfordring med et smil.

                    E-post: anna(at)elverumfhs.no
                    Telefon: 907 71 335

                    • Ketil Larsen
                     Ketil Larsen
                     Kjøkkensjef

                     Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk-, vilt- og delikatesseforretninger. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, antikviteter eller andre his­to­riske gjenstander.

                     E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
                     Telefon: 95743902
                     Last ned vCard kontaktkort

                     • Kristin Handberg Rørhus
                      Kristin Handberg Rørhus
                      Internatleder

                      Kristin har fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for internat og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­ver til praktisk arbeid, og har ansvar for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting.

                      E-post: kristin(at)elverumfhs.no
                      Telefon: 97061119
                      Last ned vCard kontaktkort

                      • Nighisti Belay Tekie
                       Nighisti Belay Tekie

                       Kjøkken- og renholdsarbeider

                       Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.
                       Tar en utfordring med et smil.

                       E-post: nighisti(at)elverumfhs.no
                       Telefon: 969 85 379

                       • Pnina Naf­taly Nysveen
                        Pnina Naf­taly Nysveen
                        Kjøkkenassistent/Kokk

                        Pnina er opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken. Er i dag kjøkkenassistent med noe kokkeansvar.