Snowboard

Et år på snowboard på Elverum folkehøgskole


Øns­ker du å kom­bi­nere snow­board og folke­høg­skole et år? Snow­board­linja ved Elve­rum folke­høg­skule gir deg mulig­he­ten til å foku­sere på snow­board i et miljø der bare du set­ter grenser.

Liker du deg på snow­board i park og på rails, i nypre­pa­rerte løy­per eller kan­skje best uten­for? Mulig­he­tene er mange og i Try­sil­fjel­let får du bruke bret­tet til det du liker best. Under­vis­nin­gen er delt i bar­marks­tre­ning før snøen fal­ler, og brett­kjø­ring så fort den har lagt seg.

Høst/barmarksperiode

• Skate
• Sur­fing
• Koor­di­na­sjons­tre­ning i turn­hall med foam­pit, tram­po­line mm.
• Air­track
• Stup
• Gene­rell styrke– og kondisjonstrening

Snowboard_Elverum folkehøgskole_Koigen_Hamar_Skateboard

Folkehøgskole_Snowboard_turnhall_Elverum

Elverum folkehøgskole_Snowboard_surfing stadt

Vinter/snøperiode

• Park hopp og rails
• Fri­kjø­ring, pud­der og skog
• Til­bud om instruk­tør­kurs
• Stu­die­tur til alpene

DSC01640_edit_web

Snowboard_Elverum folkehøgskole_backcountry_Laax_alpene

Per­son­lig utvik­ling med til­pas­set opplegg

På snow­board­linja tar vi utgangs­punkt i ditt nivå og du får hjelp til å utvikle deg på de områ­dene du øns­ker. Linja er åpen for alle, men grunn­leg­gende fer­dig­he­ter på brett er en for­del. Vi leg­ger opp til mye kjø­ring og lek på bret­tet, der alle hjel­per hver­andre å utvikle seg. I til­legg job­ber vi med kon­krete arbeids­opp­ga­ver og du får tips og vei­led­ning i hvor­dan du skal utføre for­skjel­lige triks på for­skjel­lige elementer.

Du vil også få kjenn­skap til pre­pa­re­ring av utstyr, sik­ker­het, gene­rell tre­nings­lære, doping, kost­hold, snow­board­fi­lo­sofi, snow­board­his­to­rie og filming.

Vi sam­ar­bei­der bla. med IL Try­sil­gut­ten og Elve­rum Turn. Før snøen har lagt seg er vi mye i turn­hall, og fra Try­sil åpner er vi der to dager i uka. Vi har også sam­ar­beid med Høg­sko­len i Hed­mark, og har i perio­der med oss stu­den­ter fra fag­læ­rer­ut­dan­ning i kroppsøving/idrett.

Snow­board­film

Snow­board­linja har masse kamera­ut­styr: Et Full-HD semipro-kamera, GoPro, Fisheye-kamera, ste­ad­i­cam og glide­track. Sko­len har også redi­ge­rings­rom med Mac-er med Pre­miere Pro. Det leg­ges opp til mye fil­ming og redigering.

Skole­året 2012/2013 pro­du­se­rer snow­board­linja webi­so­des for Tacky.no. Her kan du se Teaser, Ep1, Ep2, Ep3, Ep4!

Skole­park

Sko­len har egen opp­lyst park med bok­ser og rails. Vi har fått støtte fra DNB som har ført til at vi har alle mulig­he­ter rett uten­for døra. Vi har flat­box, but­ter­box, down-flat-down, batt­leship, rain­bow, rug­le­rør, wall/spine, rails og tøn­ner.  Vi har også mini­ramp for skateboard.

Snowboard_Skolepark_Elverum folkehøgskole_Rick nosepress

Stu­die­tur til alpene

Vi drar på stu­die­tur til Laax i Sveits, som er et av Euro­pas beste anlegg for snow­board­ing. Laax er vert for flere store inter­na­sjo­nale kon­kur­ran­ser hvert år, og er «hjemme­bak­ken» til flere av ver­dens største snow­boards­ter­je­ner. Vi bor på 2228 meters høyde, midt i anleg­get med par­kene rett uten­for døra. I til­legg er det van­vit­tige fri­kjø­rings­mu­lig­he­ter når det fal­ler snø.

Snowboard_laax_hotel_folkehøgskole_elverum
Loca­tion. Loca­tion. Loca­tion. Vi bor mildt sagt godt til i Laax.

Snowboard_jump_folkehøgskole_Laax_Elverum

Vi vil også besøke andre skian­legg og par­ker bla. Sve­rige: Sälen og Kläp­pen – som flere år på rad har fått pri­sen for Sve­ri­ges beste park.

Snowboard_Elverum folkehøgskole_Kläppen park

Du tren­ger

Du må ha eget snow­board og nød­ven­dig sik­ker­hets­ut­styr som hjelm og rygg­plate. Dette kjø­rer vi all­tid med når vi står på snow­board. Det er fint å ha skate­board både til linje­ak­ti­vi­tet og på fri­ti­den. Du tren­ger også gyl­dig pass, euro­pe­isk helse­trygd­kort, visa og reise­for­sik­ring. Even­tu­elle visum og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Bil­der

Ved å klikke på len­kene under kan du se bilde­gal­le­rier fra Snowboardlinja:

–Snow­board og Backpacker/Ekstremsport sur­fer på Stad
–Snow­board tes­ter innendørs-surf!
–Snow­board 2012/2013

 

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene