Backpacker/Ekstremsport

Backpacker ekstremsport og folkehøgskole


Elve­rum Folke­høg­skole kom­bi­ner back­pack­ing, eks­trem­s­port, aktive stu­die­tu­rer og folke­høg­skole. Backpacker/ekstremsport-linja er for deg som er reise­lys­ten og liker spen­nende akti­vi­te­ter i sam­spill med natur­kref­tene. Skole­året er todelt:

1 Reisevirksomhet/backpacking
2 Eks­trem­s­port

Folkehøgskole Backpacker reise Min nye venn_edit

Backpacker Elverum folkehøgskole_kart_Island

Backpacker Ekstremsport Folkehøgskole_surfing stadt_foto av Bendik Ø Hassel

Back­packer / eks­trem­s­port på folke­høg­skole – aktive studieturer

Vi bru­ker mye tid på plan­leg­ging av turene vi skal på, fordi vi skal reise sik­kert og så bil­lig som mulig. Ved å sette seg inn i kul­tur, his­to­rie, geo­grafi, lov­verk, språk, akti­vi­tets­mu­lig­he­ter, trans­port og bom­u­lig­he­ter vil du ha større utbytte av turen. Plan­leg­ging og rei­ser fore­går i små grup­per eller indi­vi­du­elt. På noen av turene vil vi kom­bi­nere rei­sing og utøving av eks­trem­s­port, for eksem­pel sur­fing og fri­kjø­ring på ski/snowboard.

-

Back­packer reisemål:

• Skan­di­na­via
• Europa, Alpene — ski/snowboard
• Portugal/Spania — surfing

Vi rei­ser med buss, tog, fly og mini­buss, og over­nat­ter på back­packer­vis i ung­doms­her­ber­ger, på rime­lige pen­sjo­na­ter, via Couch­sur­fing eller på hotell.

Backpacker ekstremsport Krakow Auswitch

Du får prøve mye ekstremsport

Du får opp­læ­ring og utprø­ving av disse aktivitetene:

• Klat­ring
• Sur­fing
• Kiting
• Raf­ting
• Juving
• Elve­pad­ling
• Bre­vand­ring
• Fri­kjø­ring på ski/snowboard
• Toppturer

I til­legg kom­mer flere akti­vi­te­ter i løpet av året, avhen­gig av hvilke mulig­he­ter som byr seg og ele­ve­nes ønsker.

Eks­trem­s­port  – kurs med instruktør

Du får opp­læ­ring og erfa­ring i repor­ta­sje­skri­ving, foto og film­do­ku­men­ta­sjon, og i enkelte emner vil vi sam­ar­beide med Snowboard-, Fri­lufts­liv– og Foto-linja. I noen emner knyt­ter vi til oss gode eks­terne instruk­tø­rer og fore­le­sere. På surfecamp er det for eksem­pel med svært dyk­tige sur­fe­in­struk­tø­rer fra LaPoint.

Er du eventyrlysten?

Try­sil­fjel­let blir brukt for ski/snowboardkjøring og kiteing i vin­ter­se­son­gen. Ele­vene får sesong­kort som kan bru­kes både i og uten­for under­vis­nin­gen hele seson­gen. Ele­vene har stor fri­het til å velge fri­kjø­ring eller park­kjø­ring, og vi sam­ar­bei­der på tvers av lin­jer for å under­vise på de for­skjel­lige feltene.

Du tren­ger ikke å være en erfa­ren eks­trem­s­ports­ut­æ­ver for å søke på denne linja. For­ut­set­nin­ger for å være en god Backpacker/ekstremsport-elev er even­tyr­lyst, pågangs­mot og et ønske om å opp­leve og mestre spen­nende akti­vi­te­ter.
I 6 av ukene har vi med stu­den­ter fra fag­læ­rer­ut­dan­ning i kroppsøving/idrett ved Høg­sko­len i Hedmark.

Du tren­ger gyl­dig pass, reise­for­sik­ring, euro­pe­isk helse­trygde­kort, ski– eller snow­board­ut­styr, sove­pose, god rygg­sekk og egnede klær. Alt annet utstyr ord­nes gjen­nom sko­len. Even­tu­elle visum og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Bil­der

Klikk på len­kene for å se bilde­gal­le­rier fra Backpacker/ekstremsport-linja

- Sur­fing i Por­tu­gal
- Alpene, Praha, Kra­kow og War­sawa
- Val Tho­rens 2012
- Flow­Ri­der

Film

Alpe­tur til Val Tho­rens

Elve­ka­jakk

Sur­fe­tur til Stadt

Juving

Flow­Ri­der

-

Søk­nads­skjema

-

Siste innlegg fra linjene