Linjer


Teater/musikal nærmer seg…


Ele­vene på teater-/musikallinjen skal om noen få uker frem­føre sitt eget pro­gram — et 10 minut­ters pro­gram bestå­ende av en tekst, en sang og en liten beve­gel­sese­kvens rundt et tema. Til uken vil vi fort­sette med mono­log­ar­bei­det og mas­ter­class’. Neste uke blir det fokus på sang og øving med ban­det. Og såer plut­se­lig dagen der! […]

Skrevet av Beate Østbye, October 25th, 2014

Afrika med avskjed og julekveld


Hygge­kveld, noen pri­vate over­nat­tin­ger og masse nyt­tige gaver til siste dag i Tsumeb.

Skrevet av Geir Prøven, October 24th, 2014

Afrika og Bushmen-barnehage


Ny dag på jobb, og besøk hos San­fol­ket (Bushmen)

Skrevet av Geir Prøven, October 23rd, 2014

Foto bidrar til ny kulturminneplan


Det arbei­des med en ny kul­tur­minne­plan i Elve­rum og der­med skal hus og byg­nin­ger på Vestad og i Lei­ret foto­gra­fe­res. Ele­vene på Foto/opplevelser gjør job­ben sam­men med med­lem­mer fra Elve­rum historielag.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 22nd, 2014

Afrika-barnehage og safari


Lekne barn og nys­gjer­rige sjiraffer

Skrevet av Geir Prøven, October 22nd, 2014

Afrika med hovedstoppen i Tsumeb


Rolige Tsumeb og barnehagejobbing

Skrevet av Geir Prøven, October 20th, 2014

Afrika i Katetura og Penduka


Fra fat­tig­dom via flott pro­sjekt og til rockn roll

Skrevet av Geir Prøven, October 18th, 2014

Fra kunst– og håndverkslinja m.m. på radioen i dag.


I går hadde vi besøk av NRK på kunst-og hånd­verks­linja. Se artik­ke­len i nett­avisa og hør radio­inn­sla­get ved å gå på lin­ken :
http://www.nrk.no/ho/folkehogskolene-feirer-150-ar-1.11991473

Skrevet av Gøril Teum, October 18th, 2014

Teater/Musikal i LONDON !


Reise­skild­rin­ger fra ele­vene
Søn­dag 12. okto­ber:
Turen til Lon­don star­tet alle­rede kl 9 om mor­ge­nen, da dro halve klas­sen i en mini­buss til fly­plas­sen sam­men med noen ele­ver fra kunst, mens res­ten møtte oss direkte på fly­plas­sen. Fly­tu­ren til Lon­don gikk smerte­fritt, men så begynte kom­pli­ka­sjo­nene… Express­to­get som vi skulle ta gikk ikke, så vi ble alle […]

Skrevet av Beate Østbye, October 17th, 2014