Linjer


Musikkvideo fra Bandlinja — Crazy


Ny musikk­vi­deo fra band­linja i stu­dio! Cover av Gnarls Bark­ley — crazy. Se og hør her!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, June 2nd, 2014

Musikkvideo fra bandlinja — What a day


Siste linje­uke var Band­linja i Stu­dio­E­ner på Hamar og spilte inn album. Det var lange men effek­tive dager, og i til­legg til musik­ken ble det spilt inn mate­riale til to stu­dio­mu­sikk­vi­deoer. Nå er den første klar!
Hen­rik Grave Mathi­sen har skre­vet både teks­ten og musik­ken til «What a day». Låta impo­nerte StudioEner-sjef Frode Bernt­zen, som mente […]

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, May 22nd, 2014

Foto + Opplevelser = Barcelona


Foto / Opp­le­vel­ser er tra­di­sjo­nen tro gate­langs i Bar­ce­lona. Som­meren er på gang og byen fris­ter med et utall attrak­sjo­ner, spen­nende cafeer, lange stren­der og mange foto­mo­ti­ver på hvert gatehjørne.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, May 13th, 2014

Friluftsliv Ekstremsport avslutter med varierte aktiviteter


Pås­ken er vel over­stått og etter en gjen­for­enings– og pakke­dag på sko­len, er Fri­lufts­liv Eks­trem­s­port gjen­gen klare for sin siste utflukt dette skole­året. Første dag går til inn­kjøp av nok våt­drak­ter og litt små­plukk som trengs til den neste uken ute i det fri. Første reise­mål der dei­lige Dan­mark og Hvide Sande på Midt-Jylland. Her […]

Skrevet av Per Kjelland, May 8th, 2014

Ida beskriver backpackertur i Portugal og Spania.


Her er Idas opplevelser.

Skrevet av Kristian Finstad, May 8th, 2014

Årets siste seminar var utstillingen til kunstlinja


Et av vår­ens flot­teste even­tyr er utstil­lin­gen til kunst­linja på Nysted. I dag var alle ele­vene ved folke­høg­sko­lene der på besøk, som årets siste semi­nar. Det ble skålt i champagne­brus og musi­kalske inn­slag fra både Astri på kunst, samt Iben og Hen­rik på band. Kunst­ele­vene fikk vel­for­tjente lov­ord og ros, og mye salg er det […]

Skrevet av Bente Knippa Vestad, May 3rd, 2014

Kunstutstillingen er åpnet


 I nyde­lig vår­vær åpnet kunst­linja utstil­ling på ærver­dige Nysted i dag. Her er det mange ulike tek­nik­ker og mate­ria­ler; kera­mikk, teg­ning, maling, foto, trykk, og smyk­ker. Det er en hel­het­lig og spen­nende utstil­ling, og vi må si at vi er utro­lig stolte av kunst­ele­vene! Vi åpnet med musikk­inn­slag og tale ved ele­vene. Som seg hør og […]

Skrevet av Bente Knippa Vestad, May 2nd, 2014

Kunstutstilling, «Forglemmegei»


 

 
I mor­gen åpner kunst­ele­vene sin avslut­tende utstil­ling!
Vak­kert, mor­somt og rått! Jeg er impo­nert over resul­ta­tet! Kom å se!!!

Skrevet av Ingema Hoff, May 1st, 2014

30.04 Reisebrev fra Berlin: Teater/Musikal og Band på storbytur


Ons­dag 30. april
Turen vår nær­mer seg slut­ten. I dag skal vi bare nyte det siste vi kan av byen, før fer­den går hjem. Flyet vårt går ikke før i kveld, så nå er det bare om å gjøre å få med seg de siste storbyinnrykk.

Sent om kvel­den tøm­mes skole­bus­sen vår for kof­fer­ter. Så går alle hvert […]

Skrevet av Beate Østbye, May 1st, 2014

29.04 Reisebrev fra Berlin: Teater/Musikal og Band på storbytur


Tirs­dag 29. april
Etter fro­kos­ten, reiste vi alle til Jøde­mu­seet. Der fikk vi opp­leve jøde­nes 2000 år lange his­to­rie gjen­nom flere eta­sjer. Ver­den er stor — vi er små.

Der­etter dro flere av oss på Pri­mark. Og her ble det vir­ke­lig shop­ping. Noen gjorde store kupp, andre alt for store kupp (les Fred­riks under­wear). Da vi møt­tes til mid­dag på […]

Skrevet av Beate Østbye, April 30th, 2014