Linjer


Friluftsliv/Ekstremsport tester skjørtegran som nattleie


I nyde­lig høst­vær set­ter vi kur­sen mot øst i Elve­rum. En nyde­lig ås med fan­tas­tisk utsikt mot sol­ned­gan­gen i vest. Omgitt av skog­kledde åser og sikt til Try­sil­fjel­let len­ger øst, fin­ner vi en mengde skjørte­gra­ner som er egnet for å nød­bi­vua­kere under. Grana sik­rer tørt leie, selv om det skulle bli ned­bør. Job­ben gjø­res i […]

Skrevet av Per Kjelland, October 29th, 2014

Afrika avslutter Namibia


Sand­board­ing, kuli­na­riske opp­le­vel­ser og afri­kansk dans avslut­ter turen.

Skrevet av Geir Prøven, October 29th, 2014

Afrika med hvaler,delfiner og på kameler


Ferie­ste­det Swa­kop­mund med alle sine tilbud

Skrevet av Geir Prøven, October 27th, 2014

Backpacking til Lofoten!


Mar­cus, Kris­tine og Mag­nus back­packet til Lofo­ten. Her kan du se bil­der og lese om deres tur!

Skrevet av Kristian Finstad, October 26th, 2014

Teater/musikal nærmer seg…


Ele­vene på teater-/musikallinjen skal om noen få uker frem­føre sitt eget pro­gram — et 10 minut­ters pro­gram bestå­ende av en tekst, en sang og en liten beve­gel­sese­kvens rundt et tema. Til uken vil vi fort­sette med mono­log­ar­bei­det og mas­ter­class’. Neste uke blir det fokus på sang og øving med ban­det. Og såer plut­se­lig dagen der! […]

Skrevet av Beate Østbye, October 25th, 2014

Afrika med avskjed og julekveld


Hygge­kveld, noen pri­vate over­nat­tin­ger og masse nyt­tige gaver til siste dag i Tsumeb.

Skrevet av Geir Prøven, October 24th, 2014

Afrika og Bushmen-barnehage


Ny dag på jobb, og besøk hos San­fol­ket (Bushmen)

Skrevet av Geir Prøven, October 23rd, 2014

Friluftsliv /Ekstremsport frister gamle Friluftstradisjoner


I denne stund har roen sen­ket seg godt over en gitt grasslette i bar­sko­gen nær Elve­rum. Etter iher­dig inn­satsmed hogst av tørr­gjær som virke til nying og klar­gjø­ring og byg­ging av gapa­huk, har omsi­der arbei­det gitt resul­tat. To vær– og vind­skydd i L — form  samt en 4 meter lang nying med 6 stok­ker.  Det blir […]

Skrevet av Per Kjelland, October 22nd, 2014

Foto bidrar til ny kulturminneplan


Det arbei­des med en ny kul­tur­minne­plan i Elve­rum og der­med skal hus og byg­nin­ger på Vestad og i Lei­ret foto­gra­fe­res. Ele­vene på Foto/opplevelser gjør job­ben sam­men med med­lem­mer fra Elve­rum historielag.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 22nd, 2014