Linjer


Rare eventyr sjette og siste dag


Etter en fan­tas­tisk pre­miere hadde vi sky­høye for­vent­nin­ger til fre­da­gens siste fore­stil­lin­ger, og nok en gang viste ele­vene hva de kan. Ikke bare gjen­nom­førte de fore­stil­lin­gene på en strå­lende måte. Til tross for lite søvn, ner­ver og et større pub­li­kum enn noen gang før, viste ele­vene like mye enga­sje­ment som om det var pre­miere. Dette […]

Skrevet av Beate Østbye, November 21st, 2014

Rare Eventyr femte dag


Da er vi ende­lig i gang! Det var spente ele­ver som møtte opp til Ord for dagen tid­lig tors­dag mor­gen. Etter møtet med fel­les opp­var­ming var det bare å finne frem kosty­mer og rekvi­sit­ter. Tab­lå­ene var alle­rede på plass kl. 09.00 og da var det bare å vente på første pulje med unger. Barna gikk […]

Skrevet av Beate Østbye, November 20th, 2014

Rare Eventyr fjerde dag


Det er dagen før dagen og nå kla­rer vi nes­ten ikke vente len­ger! Å vente er desi­dert den vans­ke­ligste opp­ga­ven. Nå som ting ende­lig begyn­ner å ta form er det mange ele­ver som begyn­ner å bli utål­mo­dige. I dag har vi hatt gene­ral­prø­ver, med øving med kosty­mer og rekvi­sit­ter. Sce­no­gra­fi­grup­pen har gjort en fantastisk […]

Skrevet av Beate Østbye, November 19th, 2014

Rare Eventyr tredje dag


Etter et ganske slapt mor­gen­møte med litt trøtte ele­ver, våk­net de aller fleste til liv etter gruppe­mø­tene. Nå som fore­stil­lin­gene nær­mer seg er det vik­tig at ting begyn­ner å komme i orden, noe vi begyn­ner å innse. Vi begyn­ner all­tid rett på job­bin­gen etter mor­gen­sam­ling og fel­les­møte, og dagen i dag var intet unn­tak. Selv […]

Skrevet av Beate Østbye, November 18th, 2014

Backpackere på skatetur


Anders og Vegard back­packet til Kris­tian­sand og Oslo for å skate. Se fil­men deres her..

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, November 18th, 2014

Backpacking til Helgelandskysten!


Celina, Maren og Emi­lie back­packet til Helge­lands­kys­ten! Les deres for­tel­ling og se bil­dene fra turen deres her.

Skrevet av Kristian Finstad, November 17th, 2014

Endelig er vi i gang med temauka!


Hvert år har Elve­rum folke­høg­skole en tea­ter­uke der vi ele­ver skal sette opp en barne­fore­stil­ling i løpet av fire dager. Vi har blitt delt inn i sju for­skjel­lige grup­per som hver har fått trekke et folke­even­tyr og en sang. På slut­ten av uken skal alle grup­pene ha tol­ket for­tel­lin­gen på sin måte og flet­tet inn […]

Skrevet av Beate Østbye, November 16th, 2014

Afrika lanserer årets julegave


«Nå er det jul igjen,ja nå er det jul igjen…»

Skrevet av Geir Prøven, November 15th, 2014

Billettsalget til nisseforestillingen er i gang!


Pla­kat Nisse­fore­stil­ling 2014
Om ikke mange ukene bra­ker det løs med pre­miere på «Nis­sene på folke­høg­sko­len». Det kom­mer til å bli så bra! Manus er utle­vert, trinn er tråk­ket, san­ger er sun­get — vi er i gang! Nytt i år er egne dag­fore­stil­lin­ger for barne­ha­gene. I løpet av kun fire minut­ter i dag ble den ene av […]

Skrevet av Beate Østbye, November 14th, 2014

Movies on war 2014


For 4.gang er det klart for Elve­rums aner­kjente film­fes­ti­val. Og nok en gang får vi på Elve­rum folke­høg­skole fan­tas­tiske mulig­he­ter til å se spen­nende film og delta på flotte fore­drag.
Åpnin­gen er i mor­gen ons­dag kl 1900 og det er Tor­vald Stol­ten­berg som står for den offi­si­elle åpnin­gen før vi får se Kri­gens hem­me­lig­he­ter.
En stor takk […]

Skrevet av Geir Prøven, November 11th, 2014