Linjer


Nytt flyktningetreff for Afrika


Fyr på peisen,vafler,prat og dans.Flott kveld

Skrevet av Geir Prøven, January 21st, 2015

Afrikalinja trenger kofferter


I mars rei­ser vi på Afrika­linja til Kasese i Uganda med masse idretts­ut­styr til vårt bistands­pro­sjekt. For å få med oss alt tren­ger vi kof­fer­ter. Har du en du kan avse? Les mer her…

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, January 21st, 2015

Maratonweekend gir nye klasserom og internat


Støtt oss som bedrift eller enkeltperson

Skrevet av Geir Prøven, January 20th, 2015

YOGA valgfag


Nå kan hel­gen inn­tas. Tre fulle yoga­klas­ser fikk run­det av en fin uke. I dag har vi hatt stå­ende øvel­ser, etter en god inn­le­dende avspen­ning. Her er noen av til­bake­mel­din­gene som kom etter endt økt i dag:
 
Rolig og avslap­pende. Utford­rer kon­sen­tra­sjo­nen. Øvel­sene er «rolige» og stille­stå­ende — for­skjel­lig fra det man van­lig­vis gjør når man tre­ner. Deilig […]

Skrevet av Beate Østbye, January 16th, 2015

TEATER/MUSIKAL «Fra bevegelse til uttrykk»


På grunn av tek­niske pro­ble­mer på mor­gen­kvis­ten, som truet Power­Point pre­sen­ta­sjo­nen.., ble tema mer; «Fra klasse­rom 5 til muli­gens fore­drags­sa­len»? Pro­jek­to­ren ville ikke sam­ar­beide, så mulig­he­ten var å gå til fore­drags­sa­len og dens pro­jek­tor. Men, der er det jo ikke noe gulv å jobbe på. Så vi endte opp med; «Fra klasse­rom 5 til TV-stua». Rik­tig­nok en stue […]

Skrevet av Beate Østbye, January 15th, 2015

Lyst på Folkehøgskole og Afrikatur?


Vel­kom­men til Elve­rum folkehøgskole!

Skrevet av Geir Prøven, January 12th, 2015

Ny norsk storfilm — innspilling på skolen vår!


Om ikke mange ukene vil en av lan­dets mest aner­kjente spille­film­re­gis­sø­rer, Erik Poppe, og hans film­team innta sko­len vår — SKOLEN VÅR! Det lig­ger mye his­to­rie i veg­gene våre som vi kan være stolte av.
Da de tyske trop­per ankom lan­det vårt i april 1940, sto Nor­ges konge over­for et valg som ville endre hans land for all­tid. Nå skal […]

Skrevet av Beate Østbye, January 11th, 2015

Kunst/håndverk lager masker


Kunst­ele­vene har bolt­ret seg med gips og lager mas­ker til installasjon

Skrevet av Bente Knippa Vestad, January 7th, 2015

Spennende i Afrika


Vanntanker,nytt kjøk­ken og vik­tig inter­nat på gang

Skrevet av Geir Prøven, January 6th, 2015

10 gode grunner til IKKE å gå AFRIKALINJEN neste skoleår!!


Risiko å gå Afrikalinjen?

Skrevet av Geir Prøven, January 5th, 2015