Historie: Kongens Nei på Elverum folkehøgskole

9. april 1940 står som en av norgeshistoriens mørkeste dager, og Elverum folkehøgskole hadde en sentral rolle i dagene som skulle komme.

Flukten fra Oslo

Tidlig på morgenen 9. april oppsøkte en tysk representant, Curt Bräuer, regjeringen i Oslo med anmodning om at Norge måtte oppgi enhver motstand mot den tyske invasjonen. Dette ble prompte avvist, selv om det ble vist til at Danmark alt hadde gått inn på en slik løsning.

I stedet ble regjering og Storting, sammen med kongefamilien, samlet til en fluktrute nordøstover. Stortingspresident Carl J. Hambro hadde på eget initiativ bestilt et ekstratog til dette. Og etter en dramatisk stopp på Lillestrøm, ankom toget Hamar ved 12 tiden. Da var også Festiviteten der bestilt til stortingsmøte. Kongefamilien ble plassert på Sæhli gård øst for Hamar sentrum.

Toget med kongefamilien og over 100 stortingsrepresentanter ankom Hamar på formiddagen 9. april. Noen hundre meter bortenfor stasjonen samlet de folkevalgte seg i Festiviteten der det ble holdt storting. FOTO: NORMAN/DOMKIRKEODDENS FOTOARKIV

Første stortingsmøte…

…ble avholdt 12.30, deretter hadde de ulike grupperinger og komiteer egne møter hvor også konge og kronprins var noe med. Kveldsmøtet ble satt til 18.30, og der ble det meldt at tyske tropper var på veg nordover, angivelig på jakt etter konge og ledende politikere.

På Hamar formiddagen 9. april er rundt 100 av landets folkevalgte samlet. FOTO: NTB SCANPIX

Møtet på Hamar ble raskt avsluttet og igjen hadde Hambro vært forutseende. Han hadde via fylkesmann Nordanger fått satt opp et nytt ekstratog til Elverum hvor Stortinget skulle fortsette sitt kveldsmøte på Elverum folkehøgskule.

Dramatisk slutt på skoleåret

Skolen var på denne tid fylt opp med elever. Disse var blitt samlet i matsalen tidligere på ettermiddagen hvor rektor Eirik Øveraas raskt fortalte at storting og regjering trengte skolen –  både til videre møtevirksomhet og til overnatting. Elevene måtte i hui og hast pakke sakene sine, rydde alle rom og begi seg på heimveg. Skoleåret fikk en dramatisk og travel slutt. Noen syklet, andre haiket, og mange brukte lang tid på å komme seg hjem.

På Hamar fikk kveldemøtet dermed en brå slutt, men det ble meddelt at møtet skulle fortsette i Elverum. Noen av representantene fikk vanskeligheter med å komme med toget, og måtte haike eller bli kjørt østover. 

Kongefamilien ble kjørt – etter avtale – til Gaarder gård hvor de etter et kveldsmåltid igjen måtte reise videre. Her ble det nemlig besluttet at familien skulle splittes. Kronprinsessen og barna ble kjørt til Nybergsund og videre over til Selen på svensk side, mens Kong Haakon og Kronprins Olav ble kjørt til Nybergsund. 

Vi samarbeider med Hvite Busser om å formidle historien rundt aprildagene 1940 og Kongens Nei.

Stortingsmøtet på Folkehøgskolen

Etter hvert ankom de fleste representantene Folkehøgskolen, og her ventet rom med oppredde senger og en matsal klar – med hvite duker på alle bord – til middag. Dette var noe flere av representantene senere har bemerket, imponerte. Stortingsmøtet ble igjen satt i skolens gymnastikksal. Her ble flere av forslagene fra hamarmøtet tatt opp til votering. Situasjonen var klart dramatisk, og ingen visste hvor og når de tyske troppene på veg nordover, ville slå til.

Regjeringen hadde på Hamar levert inn sin avskjedssøknad, men her trådte Kong Haakon fast til og sa at han, i denne usikre situasjonen, fant det helt uaktuelt med et regjeringsskifte. Dette var i denne sammenhengen kongens første NEI . Regjeringen ble da på møtet i stedet utvidet med tre nye statsråder fra de øvrige partiene.

Kjent var det også blitt at Quisling alt hadde utnevne en ny samlingsregjering med seg sjøl som overhode. Dette styrket nok de norske representantenes vilje til å motsette seg ethvert forsøk på tilnærming. Og for Kong Haakon ble det et viktig argument for senere bestemmelser.

Elverumsfullmakten

Denne situasjonen kunne ikke fortsette for storting og regjering. I kveldsmøtet på Folkehøgskolen ble det derfor gjort et dramatisk vedtak som skulle få viktige følger for de kommende år. Stortingspresident Hambro formulerte «på strak arm» den såkalte «Elverumsfullmakten»:

«Det er en given ting at når Stortinget har vedtatt disse viktige avgjørelser, er det umulig for Stortinget å føre en ambulerende tilværelse i denne overordentlig usikre tid. Det vil derfor – forekommer det meg – være naturlig at Stortinget gir Regjeringen en generalfullmakt til – inntil det tidspunkt kommer da presidentskapet i overensstemmelse med Regjeringen innkaller Stortinget til møte igjen, å vareta rikets anliggender, med Stortingets fullmakt til å treffe de nødvendige avgjørelser og beføyelser.

Elverumsfullmakten, utstilt på Elverum folkehøgskole.

Etter en del ordvekslinger og spørsmål i forsamlingen gjentok Hambro den foreslåtte fullmakten, og den ble enstemmig vedtatt. Betydningen av denne fullmakten har i alle år etter 1945 blitt drøftet, men det er ikke tvil om dens viktige betydning for konge og regjering i alle år i utlendighet.

Stortingets møte  ble hevet og noen representanter prøvde å finne veger hjemover, mens andre tok inn på Folkehøgskolens elevrom, og atter andre – hovedsakelig regjeringsmedlemmer – prøvde etter hvert å komme seg til Nybergsund og Trysil.

Terningmoen

Mens dette hadde foregått på Folkehøgskolen i Elverum, hadde den tyske styrken i busser og biler vært innom Hamar – og var nå på veg mot Elverum. Det verken tyskerne eller de norske politikerne var helt klare over, var at norske militære mannskaper hadde bestemt seg for å stoppe eventuelle tyske fremrykkende styrker ved Midtskogen gård.

Her hadde forsvarsfolk fra Terningmoen samlet en del soldater og også noen sivile skytterlagsfolk – til sammen ca. 90 mann –  og etablert en sperring. Utover kvelden hadde det kommet en del sivil trafikk østover. Etter et bestemt tidspunkt ble all trafikk stoppet, biler og busser ble stanset og parkert sperrende i vegen inn mot Midtskogen. Det ble etter hvert en solid vegsperring, og rundt i området ved Midtskogen ble det satt opp skytter- og våpenstillinger.

Det fortelles i ettertid at tyskerne hadde vært svært overrasket over den norske motstanden. De tyske gruppene på veg for å ta Konge og Regjering var veltrente og tungt bevæpnete soldater. Ved 02-tiden kom de fram til vegsperringene vest for Midtskogen. Og her ble de etter hvert møtt med skarpe norske skudd. Trefningene varte en times tid, flere tyske soldater ble såret, men kun en yngre geværmann på norsk side ble truffet – og senere brakt til sykehus.

En av de tyske lederne, Spiller – ble alvorlig såret, noe som sammen med den norske motstanden etter hvert fikk den tyske gruppen til å trekke seg tilbake, snu og ta vegen fatt vest – og sørover mot Oslo igjen. Spiller ble etterlatt på Hamar Sykehus hvor han i løpet av morgenen døde.

Møte mellom Bräuer og Kong Haakon 10. april på Folkehøgskolen

Kurt Bräuer – den tyske representanten som etter ordre fra tyske ledere hadde oppsøkt regjeringen tidlig på dagen i Oslo – og fått regjeringens nei, hadde tidligere på kvelden tatt ny kontakt med utenriksminister Koht på Folkehøgskolen.

Ønsket var å få et møte med den norske Kongen. Koht kontaktet Kong Haakon i Trysil, og etter rådslagning – hovedsakelig mellom konge og kronprins, men også innad i regjeringen, ble det bestemt at Kongen kunne komme sørover til Elverum og møte Bräuer på Folkehøgskolen neste dag, den 10. april, ved middagstider.

Etter en del forsinkelser ankom den tyske representanten Folkehøgskolen et par timer etter avtalt tid, hvor Kongen i ventetiden hadde hatt noe kontakt med de norske politikerne som fortsatt var på skolen.

Quisling som minister

Kongen hadde et klart ønske om at Halvdan Koht skulle være med på møtet, og den valgte forhandlingsdelegasjonen var også klar, men tyskeren krevde å få møte Kong Haakon alene. Dette holdt på å kullkaste hele møtet, men kongen gikk etter en tid med på et kort alenemøte med tyskeren, så skulle Koht komme med.

Bräuer hadde oppdrag direkte fra Hitler om å be Kong Haakon straks utnevne Quisling til norsk statsminister. Kongen har senere fortalt at han umiddelbart visste hva han ville svare, men som konstitusjonell monark måtte han bare si at dette kunne han ikke svare på uten først å ha snakket med sin regjering. Det ble ordveksling fram og tilbake, Koht hadde kommet med på møtet, og løsningen ble at Bräuer skulle få kongens svar over telefon senere på dagen, på veg sørover til Oslo. Avtalen gikk i detalj ut på at han skulle stoppe kl. 20.00 på Eidsvoll stasjon og der få kongens svar pr. telefon.

Kongens Nei

Så reiste Kong Haakon tilbake til Nybergsund der regjeringsmedlemmer ventet. Statsråd ble satt og Kongen presenterte de tyske kravene. Kongen gjorde det helt klart at han personlig ikke kunne utnevne Quisling til norsk statsminister – men at han forstod argumentene for å gjøre det. Så dersom regjeringen skulle gå inn for dette, måtte han først abdisere – gå av som konge.

Kong Haakon i statsråd i Nybergsund, der Kronprinsen og regjeringen har ventet mens kongen møtte Bräuer i Elverum. Foto: Agnete Brun/Paradox.

Etter et kort møte ble det helt klart at regjeringsmedlemmene fulgte kongen, og en telefonbeskjed om «Kongens NEI» ble først sendt til Halvdan Koht, som fortsatt oppholdt seg på Folkehøgskolen, og han ringte etter avtale til Eidsvoll Stasjon og ga tyskeren kongens svar.

«Da blir det krig», skal tyskeren ha sagt. «Krigen er alt i gang», skal Koht ha svart.

Og dagen etter fikk alle i Elverum og Trysil bekreftet det.

Tekst: Terje Thronæs


Kilder

Tekster og kommentarer til «Kongens NEI»     

 • Årbok fra Historielaget nr. 18, side 164 : PVN under Krigen.  (T.T.)
 • Årbok  fra Historielaget nr. 27, side 150:  Med Elverumsfullmakten i ryggen – Kong Haakon i London.(T.T.)
 • Årbok fra Historielaget nr. 28, side  91:   Folkehøgskulen i krigstid, av Hans Bredli, lærer ved skolen1931 – 46.
 • Årbok fra Historielaget nr. 28, side  97:   Kongens flukt mot nord – etter bombingen av Elverum (T.T.)
 • Jubileumsheftet, skolen 75 år: side 41:   Aprildagene 1940 (T.T.)

Les mer

 • Angrepet – https://annomuseum.no/angrepet
 • Avslaget – https://annomuseum.no/avslaget
 • Hevnen – https://annomuseum.no/hevnen
 • Dagene etter – https://annomuseum.no/kongens-fluktrute
 • Gjenreisningen etter 2. verdenskrig – https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/elverum-opp-av-asken-gjenreisingen-etter-2-verdenskrig.24008.aspx
 • Tale ved 75-årsmarkringen – https://www.frilyntfolkehogskole.no/sites/f/folkehogskolene.net/files/7c917781084511d0e6f5de01d49a700d.pdf
 • Minnemarkering på Elverum – https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=71672
 • Elverumsfullmakten tilbake til Elverum Folkehøgskole – https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2012-2013/Elverumsfullmakten-tilbake-til-Elverum/
 • Elverumsfullmakten fikk tre timer «hjemme» – https://www.nrk.no/innlandet/i-kveld-kom-elverumsfullmakten-hjem-igjen-1.12302268
 • Lokka kongen til Elverum – https://www.nrk.no/innlandet/lokka-kongen-til-elverum-1.5349561
 • Bilder fra krigen i Hedmark – http://www.festningsverk.no/index.php/andre-verdenskrig/norge-1940-1945/hedmark-1940-1945
 • Elverumsfullmakten kom hjem – https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2014-2015/elverumsfullmakten-kom-hjem/
 • Tyskerne kommer – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=20397
 • Felttoget mot Norge – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=12073
 • Kongens tydelige nei – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=12004
 • Kampene på Midtskogen – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=12003
 • 9. april på Elverum – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=10375
 • Quislings statskupp – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=11994
 • 9. april, krigen bryter ut – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=10372
 • Kong Haakon taler 26. aug 1940 – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=18604
 • Kong Haakon taler 17. mai 1945 – https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=17340
 • Glimt fra Elverum før 1940 – http://www.bjorstua.com/Gamle%20Elverum.html
 • Norges mest historiske rom – https://www.nrk.no/innlandet/_-norges-mest-historiske-rom-1.12301724
 • Olemic Thommessens tale ved Elverum folkehøgskole 9. april 2015 – https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Presidentskapet/013201/tale-pa-elverum-folkehogskule-9.-april/
 • Norge under andre verdenskrig – https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig