Valgfag


Vi på Elve­rum folke­høg­skole er stolte av valg­fags­til­bu­det vårt, og du har større valg­fri­het enn på de fleste andre sko­ler. Hvert skoleår har vi ca 30 valg­fag du kan velge mel­lom, og du vel­ger fag for ett semes­ter av gan­gen. På den måten får du prøvd flere fag, sam­ti­dig som du kan velge et fag om igjen hvis du øns­ker å for­dype deg. Det eneste vi kre­ver er at du må ha mini­mum 48 timer valg­fag per semes­ter (ca 5 timer per uke), og det er ingen øvre grense annet enn at du må ha tid. Valg­fa­gene kom­mer i til­legg til linje­ti­mer og fel­les­fag­ti­mer hver uke.

Merk: Valg­fags­til­bu­det kan variere noe med bak­grunn i lærer­kref­ter og etter­spør­sel. Der­med kan det både bli noen flere, eller noen færre fag enn på lis­ten under.

Sidedeler

Aerobic valgfag

Aero­bic

Lærer: Marius

Aerob tre­ning til musikk. Vi star­ter på rela­tivt lavt nivå og øker noe utover semesteret.

Dans valgfag

Dans

Lærer: Beate

Dans valg­fag har en varig­het på ett semes­ter og består av en ukent­lig danse­økt på to under­vis­nings­ti­mer. Vi job­ber med tek­nikk, styrke, beve­ge­lig­het, musikk­bruk og masse spen­nende koreo­grafi. I løpet av semes­te­ret vil du møte ulike danse­sti­ler som blant annet funk, musi­kal­dans, bal­lett, salsa, reg­gaeton, og krea­tiv dans. Dans er en sce­nisk kunst­art, så kan­skje vi ender opp i en liten danse­vis­ning? Du tren­ger ingen erfa­ring –timen pas­ser både for nybe­gyn­nere og for deg som har dan­set før.

Design valgfag på Elverum folkehøgskole

Design

Lærer: Eivind

I design valg­fag lærer du gra­fisk design gjen­nom å jobbe med maga­si­net «FHS». FHS er en slags skole­avis som vi fyl­ler til ran­den med bil­der, inter­vjuer, reise­be­skri­vel­ser og andre spal­ter. Målet med maga­si­net er å jobbe med mye for­skjel­lig lay­out og lage design som under­stre­ker og frem­he­ver inn­hol­det. Maga­si­net skal være under­hol­dende å lese, men sam­ti­dig lek­kert utfor­met. I redak­sjo­nen fin­nes det opp­ga­ver for alle: foto­graf, layout-designer, jour­na­list, tegne­se­rie­ska­per og annonse­an­svar­lig for å nevne noen. Tid­li­gere utga­ver av FHS-magazine kan du se på vår Issuu-side.

Diskusjonsforum

Dis­ku­sjons­fo­rum

Lærer: Geir

Vi dis­ku­te­rer aktu­elle temaer. Du kan selv være med å påvirke hvilke temaer vi tar opp, og vi varie­rer gruppe­sam­men­set­ning og stør­relse. Du får øvelse i å argu­men­tere sak­lig for dine syns­punk­ter og blir utford­ret til å ta stil­ling til vans­ke­lige temaer.

Djembe valgfag

Djembe

Lærer: Per

Her spil­ler vi afri­kanske ryt­mer på djem­be: en flott afri­kansk trom­me. I til­legg til ryt­mer lærer du afri­kanske san­ger og danse­trinn, og vi viser frem resul­ta­tet for ele­ver, lærere og foreldre.

Filmklubb valgfag

Film­klubb

Lærer: Geir

Hver uke blir det pre­sen­tert en ny film fra ulike sjan­gere, ulike regis­sø­rer og med ulike meto­der. Mange av fil­mene er et «must» å se, men det er også åpent for dine ønske­fil­mer. I enkelte hel­ger leg­ges det opp til fri­vil­lige tema­filmer, eks. mafia­helg med alle Gudfaren-filmene eller Rin­ge­nes Herre-maraton. Vi vil også gi til­bud om å se noe «sma­lere» film.

I til­legg har vi en svært god avtale om å se pre­miere­fil­mer på Elve­rum kino.

Her trengs ingen bak­grunns­kunn­skap, bare lys­ten til å se og dis­ku­tere film.

Fotball valgfag

Fot­ball

Lærer: Kris­tian

I fot­ball valg­fag vekt­leg­ger vi høy akti­vi­tet gjen­nom spill­re­la­terte øvel­ser, indi­vi­du­ell tek­nikk og spill mot to mål. Sko­lens gress­bane blir benyt­tet frem til høst­fe­rien og når snøen har slup­pet taket om våren. Vin­ters­tid spil­ler vi inne i hall.

Foto valgfag folkehøgskole

Foto

Lærer: Arne-Robert

Valg­fag Foto er for deg som vil lære å ta bedre bil­der. Vi går gjen­nom kom­po­si­sjons­te­ori og bilde­for­mid­ling, og du får opp­ga­ver som skal hjelpe deg å bli en bedre foto­graf. Vi ser på hver­and­res bil­der og løs­nin­ger på opp­ga­vene, og dis­ku­te­rer hva som gjør at noen bil­der «funker».

Du tren­ger ingen tid­li­gere erfa­ring eller fancy utstyr, et mobil­ka­mera kan være mer enn nok.

Friluftsliv valgfag på folkehøgskole

Fri­lufts­liv

Lærere: Bente, Mali og Mikael

Her leg­ges det vekt på opp­le­vel­ser gjen­nom over­nat­tings­tu­rer og prak­tisk fri­lufts­liv, og vi benyt­ter oss både av nær­mil­jøet og mulig­he­ter ellers i Hed­mark. Vi vil gjen­nom­føre korte fot­tu­rer, padle­tur, mat­la­ging på bål og storm­kjøk­ken og du vil få erfa­ring i grunn­leg­gende fri­lufts­liv. Over­nat­ting skjer i koier, lavvo, gapa­huk og kan­skje i snø­hule? Det blir minst tre over­nat­tin­ger per semester.

Fri­lufts­liv valg­fag er en slags light-innføring i fri­lufts­liv, og pas­ser for alle! Du tren­ger van­lig ytter­tøy, varmt under­tøy, sove­pose, ligge­un­der­lag og rygg­sekk. Turene fore­går som regel fra søn­dag etter­mid­dag til man­dag morgen.

Gitar valgfag

Gitar

Lærer: Arild og Marius B

Gitar valg­fag job­ber akus­tisk, og vi set­ter sam­men ulike grup­per etter nivå og erfa­ring. Dette blir van­lig­vis: begyn­ner, mid­dels og videre­komne. Du må dis­po­nere egen gitar, og beregne mye øving.

Glassfusing valgfag Elverum fhs

Glass­fu­sing

Lærer: Susan

I glass­fu­sing valg­fag får du inn­fø­ring i mate­rial­lære, bren­nings­te­ori, fusing og slump­ing. Vi bru­ker Bull­seye kunst­glass og du får prak­sis i å designe, skjære og forme glass­ar­bei­der. Vi lager nøk­kel­rin­ger, vin­dus­opp­heng, fat og smyk­ker. Her kan du slippe fan­ta­sien løs og utnytte de flotte far­gene og lyset som skin­ner gjen­nom glas­set til å lage fan­tas­tiske arbei­der. Den største utford­rin­gen blir å over­be­vise de hjemme om at det vir­ke­lig er du som har laget arbeidene!

Sko­len har fullt utstyrt verk­sted. Du må bidra med pågangs­mot, enga­sje­ment, fan­tasi og glede over å skape unike arbeider.

Grafikk valgfag - Elverum fhs

Gra­fikk

Lærer: Bente

I dette faget tryk­ker vi foto­gra­fier, illust­ra­sjo­ner, eller maling på papir, tekstil, por­se­len, speil og mer. Du kan trykke nav­net ditt eller et møns­ter på t-skjorter, buk­ser, tøype­nal eller tøy­vesker. Du lærer tek­nik­ker som silke­trykk, lino­snitt, og fargelære.

Hobbygruppe valgfag

Hobby­gruppe

Lærer: Susan

Vi job­ber med papp og lager for­skjel­lige kort og små scrapbook-albumer. Vi maler på glass og vi prø­ver oss på ser­vi­et­te­de­cou­page. Før jul, Hal­low­een, Valen­ti­nes­ day og påske lager vi noe i for­bin­delse med høytidene/dagene. Elev­grup­pen får stor mulig­het til å påvirke kur­sets innhold.

Under­vis­nin­gen vil foregå ved hjelp av demon­stra­sjon og vei­led­ning. Alt mate­ri­ell og utstyr fin­nes på sko­len og fore­går på eget klasse­rom. Kur­set kre­ver kun at du har lyst til å utforske dine krea­tive sider, og målet er at du skal ha det gøy sam­men med andre ele­ver mens du job­ber krea­tivt, og kan­skje bli «hek­tet» på noe du ikke har prøvd før?

Idé og Manus valgfag

Idé og Manus

Lærer: Geir

Et fag for deg som tri­ves med å bruke fan­ta­sien og dik­ter­ev­nen. Sang­teks­ter, dikt, kåse­rier, pro­lo­ger, even­tyr, lime­rick og mye mer. Det er fritt frem for hva du vil prøve! Du blir den aktive skri­ben­ten, og får tips og vei­led­ning. Vi lager oss idéban­ker og kom­mer med inn­spill til hverandre.

Jakt fiske valgfag på Elverum folkehøgskole

Jakt og fiske

Lærere: Per og Kristian

Her får du være med på jakt, fiske og fangst. I fisking får du prøve for­skjel­lige for­mer for fiske med stang, håv og garn. Vi fisker etter gjedde, sik, harr, abbor, ørret og røye.

Gjen­nom jakt får du være med på skogs­fugl­jakt, rype­jakt og lokale elg­jakt­lag. Det blir skyte­tre­ning med hagle, og på småvi­lt­jakt får du mulig­het til å bære våpen. På elg­jakt får du være med å observere.

Etter endt jakt får du smake på fangs­ten og lære hvor­dan fisk og vilt kan til­be­re­des. I løpet av året har du mulig­het til å ta jeger­prø­ven, om du ikke har den fra før. Gjen­nom faget er vi for­trinns­vis ute hele dager, men enkelte gan­ger også på turer med over­nat­ting i koier, lavvo eller telt.

Keramikk er valgfag på Elverum folkehøgskole

Kera­mikk

Lærer: Ingema

Vi job­ber på sko­lens kera­mikk­verk­sted, og her får du eks­pe­ri­men­tere og lære ulike fram­stil­lings­tek­nik­ker innen­for leire og over­flate­be­hand­ling med begit­ning og gla­sur. Du vil også få kjenn­skap til bren­nings­tek­nik­ker som for eksem­pel raku­bren­ning. Leira er et fasi­ne­rende mate­riale for krea­tivt arbeid, og kan bli kop­per, vaser, smyk­ker, store og små fat, skulp­tu­rer og mye mer.

Kickboksing valgfag

Kick­bok­sing

Lærer: Robert

Vi tre­ner grunn­leg­gende tek­nikk med styrke­tre­ning to timer per uke. Robert er europa­mes­ter i kick­bok­sing og har vun­net verdenscupkamper.

Klatring valgfag elverum folkehøgskole

Klat­ring

Lærer: Kris­tian

Grunn­leg­gende inn­fø­ring i klat­ring og buld­ring. Vi er i Ter­nin­gen arena som har en split­ter ny klatre­vegg. Vi job­ber med sik­ring og klatreteknikk.

Klat­ring valg­fag er et kurs på 16 timer.

Knivmaking valgfag

Kniv­ma­king

Lærer: Gøril

Du får lage din egen kniv. De fleste vil lage seg en god bruks­kniv, men her er det også plass til de som vil lage seg en kunst­ne­risk utfor­met kniv. Vi kjø­per kniv­blad av en lokal kniv­smed, og du vel­ger et kniv­blad som pas­ser til den kni­ven du vil lage. Så teg­ner du ideer til skaftet.

Der­som du vil lage en god bruks­kniv så er det noen reg­ler du bør følge, men det er like­vel rom for per­son­lig form­gi­ving. Når kni­ven er fer­dig syr vi slire til den. Vi job­ber på tre­verk­ste­det som er utstyrt med alt vi tren­ger til jobben.

Kor valgfag på Elverum folkehøgskole

Kor

Lærere: Per og Arild

Du lærer om stemme­bruk og stemme­opp­var­ming, og vi syn­ger variert musikk arran­gert for kor med den stem­men vi har. Du tren­ger ikke å kunne noter, vi øver inn de ulike stem­mene etter­hvert. Reper­toiret kan ha stort spenn fra mid­del­al­der­mu­sikk til låter fra popu­lær­sjan­ge­ren i vår tid. Ta sjan­sen, hopp i det, det er mor­som­mere enn du aner!

Leksehjelp valgfag på Elverum folkehøgskole

Lekse­hjelp

Lærere: Susan og Bente

Vi har mange uten­landske ele­ver på sko­len som gjerne vil lære Norsk. Dette kan du hjelpe dem med ved å være lekse­hjel­per. Sam­men gjør dere enkle opp­ga­ver og pra­ter sam­men på Norsk en gang i uka slik at de uten­landske ele­vene får eks­tra tre­ning og utfordringer.

Moro med Marius valgfag

Moro med Marius

Lærer: Marius

Moro med Marius for­går i turn­hal­len i Ter­nin­gen Arena. Der blir krop­pen satt på prøve gjen­nom lek med turn­ak­ti­vi­te­ter som basis­tre­ning. Vi bru­ker fritts­tå­ende­gul­vet, tram­pet­ten og tram­po­li­nen, i til­legg har vi skum­gum­mi­grop (foam­pit) og tum­bling. Her kan du lære deg sal­toer i alle ret­nin­ger og mye annen mor­som akrobatikk!

Timene vi bli gjen­nom­ført med instruk­sjon, vei­led­ning og fri­ lek. Du må ikke ha tur­net før, men like fysiske utfordringer.

Musikklytting valgfag

Musikk­lyt­ting

Lærer: Arild

Musikk er følel­ser, og følel­sene for­mid­les for­skjel­lig sam­ti­dig som de påvir­ker men­nes­ker på for­skjel­lige måter. I Musikk­lyt­ting hører vi på musikk, dis­ku­te­rer den og pre­sen­te­rer vår egen favo­ritt­mu­sikk. Hvor­for påvir­kes vi på den måten vi gjør?

Mørkerom valgfag Elverum folkehøgskole

Mørke­rom

Lærer: Arne-Robert

Bli med på leting etter lyset! Vi bru­ker ana­loge kame­raer med sort/hvitt film og lærer å fram­kalle nega­ti­ver og å lage for­stør­rel­ser i sort/hvitt. Du får inn­fø­ring i tra­di­sjo­nelt mørke­roms­ar­bed med kje­mi­ka­lier, film og foto­pa­pir. I til­legg lærer du enkel lys­set­ting i stu­dio og foto­gra­fe­ring. Vi bru­ker også pin-hole kame­raer og ulike krea­tive teknikker.

Vi bru­ker sko­lens mørke­rom, som også ellers kan benyt­tes hele uka.
Husk å ta med «gamle» foto­ap­pa­ra­ter for 135 film hjemmefra!

Photoshop valgfag

Pho­tos­hop

Lærer: Arne Robert

Du lærer om digi­tale bil­der og hvor­dan du kan bruke Adobe Pho­tos­hop til å for­bedre, mani­pu­lere og legge på effek­ter på bil­dene dine.

Du tren­ger en PC eller Mac, pro­gram­met får du til­gang til.

Piano er valgfag på Elverum fhs

Piano

Lærer: Arild

Du lærer å spille piano basert på besifrings-spill og akkord­te­ori. Du får gruppe­un­der­vis­ning, men det må bereg­nes mye egenøving.

Redesign valgfag

Rede­sign

Lærer: Ingema

Vi tar for oss slitne gamle møb­ler, og rede­sig­ner de til å bli en sti­lig ny stol, et moderne lite bord eller en prak­tisk hylle.

Ski/Snowboard valgfag

Ski/Snowboard

Lærere: Kris­tian (ski), Per Egil (snow­board) og Eivind (snowboard)

Inn­fø­ring i alpint, tele­mark eller snow­board med sving­tek­nikk, løs­s­nø­kjø­ring og park­kjø­ring. Vi deler i grup­per og du får instruk­sjon, utford­rin­ger og til­bake­mel­din­ger på hva som er bra, og hva som kan gjø­res bedre. Det kre­ves ingen fer­dig­he­ter på for­hånd, men det vil være en for­del. Du tren­ger ski eller snow­board­ut­styr, egnet tøy og hjelm – som er påbudt.

Under­vis­nin­gen fore­går i Try­sil­fjel­let en dag i uken, og vi hol­der på så lenge snøen til­la­ter det. I til­legg har sko­len egen park med mange bok­ser og rails, så du har mulig­he­ten til å trene rett uten­for døra.

Gjen­nom faget får du års­kort i Try­sil til redu­sert pris og auto­ma­tisk med­lems­skap IL Try­sil­gut­ten. Det inn­e­bæ­rer at du må delta på dug­nad i Try­sil­fjel­let, men års­kor­tet kan bru­kes i alle hel­ger og ferier hele sesongen.

Smykkeverksted på Elverum folkehøgskole

Smykke­verk­sted

Lærer: Gøril

Vi lager smyk­ker i mange tek­nik­ker og med ulike mate­ria­ler, blant annet: makrame, tre, never, sølv, mes­sing, cer­nit, papir, ull og vikingsmyk­ker. Vi inn­le­der hver økt med å lære en ny tek­nikk, etterpå er det fritt frem til å designe og lage smyk­ker i valg­frie mate­ria­ler og tek­nik­ker. Vi har et stort utvalg av per­ler, smyk­ke­de­ler og for­skjel­lige materialer.

Strikking valgfag

Strik­king

Lærer: Eva-Lill

Lær deg å strikke! Vi begyn­ner på nybe­gyn­ner­nivå, men det gjør ingen­ting om du har masse erfa­ring. Her lærer du grunn­leg­gende strikke­tek­nik­ker med inn­fø­ring og vei­led­ning. Vi strik­ker luer, skjerf, hals, panne­bånd, vot­ter, tovede sok­ker og puls­var­mere. Du kan strikke til eget bruk eller lage fine gaver.

Styrketrening

Styrke­tre­ning

Lærere: Marius

I styrke­tre­nings­ti­mene bru­ker du din egen kropp til å trene de vik­tigste mus­kel­grup­pene. Lærer viser øvel­ser, vei­le­der og pusher, og din opp­gave blir å gi alt du har helt til du ikke kla­rer mer, og så ta ti repe­ti­sjo­ner til.

Teater/Revy valgfag

Teater/Revy

Lærer: Geir

Vi lager skole­revy! Du får være med på alt fra idé og manus til lyd, lys og frem­fø­ring på scenen.

Tegning og maling valgfag

Teg­ning og maling

Lærer: Bente

Det leg­ges vekt på grunn­leg­gende fer­dig­he­ter i teg­ning og maling gjen­nom krea­tivt arbeid og per­son­lig uttrykk.

Ulltoving valgfag

Ull­to­ving

Lærer: Gøril

Vi far­ger og tover ull. Ull er et fan­tas­tisk natur­ma­te­riale, og kan­skje den eldste tekstil­tek­nik­ken vi kjen­ner til. Innen toving er det mange tek­nik­ker. Vi star­ter enkelt med å lage en liten veske. Etterpå er det fritt til selv å bestemme hva du vil lage. Det er blitt laget mange fine ves­ker, og det er mor­somt å tove på hank og lom­mer. Ingen­ting er sydd på, alt toves sammen.

Vi bru­ker både norsk ull og merinoull fra Aust­ra­lia. Det meste av ulla er fer­dig far­get, men vi har også et stort utvalg av far­ger til å foarge ull selv. Velg toving der­som du vil lære en gam­mel hånd­verks­tek­nikk med mulig­het for moderne og per­son­lig formgiving.

Utholdenhetstrening valgfag

Uthol­den­hets­tre­ning

Lærer: Geir, Per og Per Egil

Uthol­den­hets­tre­ning valg­fag fore­går for­trinns­vis ute. Vi jog­ger med hoved­vekt på farts­lek og inter­vall­tre­ning, spenst– og hur­tig­hets­tre­ning. Vi varie­rer med bruk av svømme­hall og langrennski.

Bilde av videoproduksjon valgfag på Elverum folkehøgskole

Video­pro­duk­sjon

Lærer: Eivind

I video­pro­duk­sjon lærer du å ta opp og klippe film gjen­nom opp­ga­ver og for­skjel­lige pro­sjek­ter der vi leker med kamera og redi­ge­ring. Det er all­tid nyt­tig å kunne redi­gere film, enten du vil bevare min­nene fra rei­sene med klas­sen, vil under­holde på en elev­kveld eller vise film i bryl­lup, kon­fir­ma­sjon eller burs­da­ger. Sko­len har kamera for både begyn­nere og videre­kom­mende, lys-sett, glide­track (dolly), ste­ad­i­cam, GoPro og Dual Screen Mac redigeringsmaskiner.

Det vil bli litt teori, men for det meste «lear­ning by doing» med vei­led­ning, tips og opp­føl­ging under­veis. Vi skal prøve å pro­du­sere mye film og rea­li­sere så mange idéer som mulig, og video­pro­duk­sjons­rom­met er til­gjen­ge­lig også på fritiden.

Bilde av Zumba valgfag på Elverum folkehøgskole

Zumba

Instruk­tør: Beate

Den ekso­tiske danse­for­men Zumba har røt­ter fra latin­ame­ri­kanske pul­se­rende ryt­mer som ved hjelp av her­lig musikk gir deg god stem­ning og masse energi. Det er et enkelt pro­gram som de fleste kan mestre. Timen vil inn­e­holde ulike danse­sti­ler som bl.a mer­en­gue, cum­bia, salsa og reg­gaeton. Du får brukt hele krop­pen med enkle trinn som både er utro­lig slit­somme og mor­somme.
Du bestem­mer selv hvor hardt du vil ta i, og for de som vil ha en tøff tre­nings­økt er det bare å kjøre på. Slå deg løs til musik­ken – du kan ikke unngå å komme i godt humør!