Snowboarder som grabber brettet. Ikon

Linje

Snowboard

Folkehøgskole og snowboard! På snowboardlinja er det brett som gjelder. I Elverum blir du nærmeste nabo til Trysil, og vi har egen snowboardpark i hagen. Det betyr at så fort snøen kommer kan du stå på snowboard hver dag. I tillegg reiser vi på to alpeturer og besøker enkelte andre brettdestinasjoner i Norge og Sverige.

Et år på snowboard på Elverum folkehøgskole

Øns­ker du å kom­bi­nere snow­board og folke­høg­skole et år? Snow­board­linja ved Elve­rum folke­høg­skule gir deg mulig­he­ten til å foku­sere på snow­board i et miljø der bare du set­ter grenser. Liker du deg på snow­board i park og på rails, i nypre­pa­rerte løy­per eller kan­skje best uten­for? Mulig­he­tene er mange og i Try­sil­fjel­let får du bruke bret­tet til det du liker best. Under­vis­nin­gen er delt i bar­marks­tre­ning før snøen fal­ler, og brett­kjø­ring så fort den har lagt seg.

Per­son­lig utvik­ling med til­pas­set opplegg

På snow­board­linja tar vi utgangs­punkt i ditt nivå og du får hjelp til å utvikle deg på de områ­dene du øns­ker. Linja er åpen for alle, men grunn­leg­gende fer­dig­he­ter på brett er en for­del. Vi leg­ger opp til mye kjø­ring og lek på bret­tet, der alle hjel­per hver­andre å utvikle seg. I til­legg job­ber vi med kon­krete arbeids­opp­ga­ver og du får tips og vei­led­ning i hvor­dan du skal utføre for­skjel­lige triks på for­skjel­lige elementer. Du vil også få kjenn­skap til pre­pa­re­ring av utstyr, sik­ker­het, gene­rell tre­nings­lære, doping, kost­hold, snow­board­fi­lo­sofi, snow­board­his­to­rie og filming. Vi sam­ar­bei­der bla. med IL Try­sil­gut­ten og Elve­rum Turn. Før snøen har lagt seg er vi mye i turn­hall, og fra Try­sil åpner er vi der to dager i uka. Vi har også sam­ar­beid med Høg­sko­len i Hed­mark, og har i perio­der med oss stu­den­ter fra fag­læ­rer­ut­dan­ning i kroppsøving/idrett.

Kostnad

Rom med eget bad 115 800,- Rom og felles bad 110 000,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om priser.

Lærer Marius Bergan

Snowboardpark på skolen

Sko­len har egen opp­lyst park med bok­ser og rails. Vi har fått støtte fra DNB som har ført til at vi har alle mulig­he­ter rett uten­for døra. Vi har flat­box, but­ter­box, down-flat-down, batt­leship, rain­bow, rug­le­rør, wall/spine, rails og tøn­ner.  Vi har også mini­ramp for skateboard.

Høst – barmarksperiode

 • Skate
 • Sur­fing
 • Koor­di­na­sjons­tre­ning i turn­hall med foam­pit, tram­po­line mm.
 • Air­track
 • Stup
 • Gene­rell styrke– og kondisjonstrening

Vinter – snøperiode

 • Park hopp og rails
 • Fri­kjø­ring, pud­der og skog
 • Til­bud om instruk­tør­kurs
 • Stu­die­tur til alpene

Snowboardfilm

Snow­board­linja har masse kamera­ut­styr: Et Full-HD semipro-kamera, GoPro, Fisheye-kamera, ste­ad­i­cam og glide­track. Sko­len har også redi­ge­rings­rom med Mac-er med Pre­miere Pro. Det leg­ges opp til mye fil­ming og redigering.

Fasiliteter og ressurser

 • Snowboardpark på skolen
 • Miniramp
 • Mac-rom for redigering
 • Semi-pro full-hd kamera
 • Street-strikk
 • Sesongkort i Trysil

Location, location, location. I Laax, Sveits, bor vi midt i dette bildet!

Studieturer

Surfetur til Stadt

Hintertux, Østerrike

Laax, Sveits

Parker i Norge og Sverige

To studieturer på snowboard i alpene

Vi drar på stu­die­tur til Laax i Sveits, som er et av Euro­pas beste anlegg for snow­board­ing. Laax er vert for flere store inter­na­sjo­nale kon­kur­ran­ser hvert år, og er «hjemme­bak­ken» til flere av ver­dens største snow­boards­ter­je­ner. Vi bor på 2228 meters høyde, midt i anleg­get med par­kene rett uten­for døra. I til­legg er det van­vit­tige fri­kjø­rings­mu­lig­he­ter når det fal­ler snø.

Blogginnlegg