Snowboarder som grabber brettet. Ikon

Linje

Snowboard

På snowboardlinja er det brett som gjelder. I Elverum blir du nærmeste nabo til Trysil, og vi har egen snowboardpark i hagen. Det betyr at så fort snøen kommer kan du stå på snowboard hver dag. I tillegg reiser vi på to alpeturer og besøker enkelte andre brettdestinasjoner i Norge og Sverige.

Et år på snowboard på Elverum folkehøgskole

Øns­ker du å kom­bi­nere snow­board og folke­høg­skole et år? Snow­board­linja ved Elve­rum folke­høg­skule gir deg mulig­he­ten til å foku­sere på snow­board i et miljø der bare du set­ter grenser.

Liker du deg på snow­board i park og på rails, i nypre­pa­rerte løy­per eller kan­skje best uten­for? Mulig­he­tene er mange og i Try­sil­fjel­let får du bruke bret­tet til det du liker best. Under­vis­nin­gen er delt i bar­marks­tre­ning før snøen fal­ler, og brett­kjø­ring så fort den har lagt seg.

Per­son­lig utvik­ling med til­pas­set opplegg

På snow­board­linja tar vi utgangs­punkt i ditt nivå og du får hjelp til å utvikle deg på de områ­dene du øns­ker. Linja er åpen for alle, men grunn­leg­gende fer­dig­he­ter på brett er en for­del. Vi leg­ger opp til mye kjø­ring og lek på bret­tet, der alle hjel­per hver­andre å utvikle seg. I til­legg job­ber vi med kon­krete arbeids­opp­ga­ver og du får tips og vei­led­ning i hvor­dan du skal utføre for­skjel­lige triks på for­skjel­lige elementer.

Du vil også få kjenn­skap til pre­pa­re­ring av utstyr, sik­ker­het, gene­rell tre­nings­lære, doping, kost­hold, snow­board­fi­lo­sofi, snow­board­his­to­rie og filming.

Vi sam­ar­bei­der bla. med IL Try­sil­gut­ten og Elve­rum Turn. Før snøen har lagt seg er vi mye i turn­hall, og fra Try­sil åpner er vi der to dager i uka. Vi har også sam­ar­beid med Høg­sko­len i Hed­mark, og har i perio­der med oss stu­den­ter fra fag­læ­rer­ut­dan­ning i kroppsøving/idrett.

Kostnad

Rom med eget bad
106 100,-
Rom og felles bad

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Marius Bergan

Snowboardpark på skolen

Sko­len har egen opp­lyst park med bok­ser og rails. Vi har fått støtte fra DNB som har ført til at vi har alle mulig­he­ter rett uten­for døra. Vi har flat­box, but­ter­box, down-flat-down, batt­leship, rain­bow, rug­le­rør, wall/spine, rails og tøn­ner.  Vi har også mini­ramp for skateboard.

Høst – barmarksperiode

 • Skate
 • Sur­fing
 • Koor­di­na­sjons­tre­ning i turn­hall med foam­pit, tram­po­line mm.
 • Air­track
 • Stup
 • Gene­rell styrke– og kondisjonstrening

Vinter – snøperiode

 • Park hopp og rails
 • Fri­kjø­ring, pud­der og skog
 • Til­bud om instruk­tør­kurs
 • Stu­die­tur til alpene

Snowboardfilm

Snow­board­linja har masse kamera­ut­styr: Et Full-HD semipro-kamera, GoPro, Fisheye-kamera, ste­ad­i­cam og glide­track. Sko­len har også redi­ge­rings­rom med Mac-er med Pre­miere Pro. Det leg­ges opp til mye fil­ming og redigering.

Fasiliteter og ressurser

 • Snowboardpark på skolen
 • Miniramp
 • Mac-rom for redigering
 • Semi-pro full-hd kamera
 • Street-strikk
 • Sesongkort i Trysil

Location, location, location. I Laax, Sveits, bor vi midt i dette bildet!

Studieturer

Surfetur til Stadt

Hintertux, Østerrike

Laax, Sveits

Parker i Norge og Sverige

To studieturer på snowboard i alpene

Vi drar på stu­die­tur til Laax i Sveits, som er et av Euro­pas beste anlegg for snow­board­ing. Laax er vert for flere store inter­na­sjo­nale kon­kur­ran­ser hvert år, og er «hjemme­bak­ken» til flere av ver­dens største snow­boards­ter­je­ner. Vi bor på 2228 meters høyde, midt i anleg­get med par­kene rett uten­for døra. I til­legg er det van­vit­tige fri­kjø­rings­mu­lig­he­ter når det fal­ler snø.

Blogginnlegg

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke