Teater/Musikal

Folkehøgskole – teater og musikal


Øns­ker du å kom­bi­nere folke­høg­skole og tea­ter og musi­kal et år? Hvis sva­ret ditt er ja på dette spørs­må­let er Elve­rum Folke­høg­skole det rette sted for deg!

På tea­ter– og musi­kal­lin­jen er du med på fore­stil­lin­ger og annet spen­nende tea­ter­ar­beid. Du kan videre­ut­vikle ditt talent eller debu­tere på sce­nen for første gang. Du får per­son­lig vei­led­ning av lærere med bred erfa­ring innen­for faget.

Teater/Musikal-forestilling «1975»

Teater - revyforestilling - morsomme ansikter

Teater_Sindija_Scene_001_web

Bli trygg på scenen

Grunn­leg­gende skue­spil­ler­fer­dig­he­ter står sen­tralt; stemme­bruk, sce­nisk til­stede­væ­relse, tekst­for­stå­else, tekst­frem­fø­ring og scene­ut­fol­delse. Det å bli trygg på sce­nen er vik­tig. Tea­ter­øvel­ser vil gi deg mulig­he­ten til opp­le­velse, utfors­king og utford­ring. Det er med krop­pen og san­sene du lærer.

Enkelte gan­ger sam­ar­bei­der vi med Tea­ter Inn­lan­det om ulike pro­sjek­ter og emner som bl.a lys og tea­ter­sminke. Vi del­tar på Norsk Ama­tør­tea­ter­fes­ti­val på Lil­le­ham­mer hver høst. Elve­rum har et rikt kul­tur­liv og vi har et godt sam­ar­beid med kul­tur­hu­set som er fast spille­sted for Riksteateret.

Tea­ter­sal

Sko­len har en egen stor tea­ter­sal med opp­til 250 sitte­plas­ser. Salen er utrus­tet med pro­fesjonelt lyd– og lys­ut­styr. Sce­nen kan byg­ges ut etter eget ønske med scene­ele­men­ter. Salen kan byg­ges opp til amfi. Vi har også en tea­ter­gar­de­robe med flere sminke­rom og et stort kostymelager.

cc

Hver høst har vi en egen musikk– og tea­ter­uke for hele folke­høg­sko­len. Videre fører sam­ar­beid med band­linja til små og store opp­set­tin­ger, der du som elev har mulig­he­ten til å påvirke i stor grad.  Neste år er det kan­skje du som har ideen til hva vi kan spille?

Teater_scene_finale_web

Teater/Musikal på Elverum folkehøgskole fremfører Den store nissejakten

Stu­die­tu­rer på teaterlinja

På høs­ten rei­ser vi til Lon­don for å opp­leve musi­kal­ar­tis­ter i ver­dens­klasse på sce­nen. På våren opp­le­ver vi stor­by­ene Ber­lin og Praha.

Teater/Musikal på Elverum folkehøgskole på studietur i London

Teater/Musikal-linja fra Elverum folkehøgskole på studietur i Berlin

Break a leg!

  • Grunn­lags­øvel­ser
  • Impro­vi­sa­sjon
  • Stemme­bruk
  • Skue­spill­tek­nikk
  • Beve­gelse
  • Mime­kunst
  • Maske­spill
  • Musi­ka­ler
  • Moro!

Bil­der

Ved å klikke på len­kene under kan du se bilde­gal­le­rier fra Teaterlinja:

–Tea­ter­fore­stil­ling «1975»
–Teater/Musikal på Tea­ter­da­gene på Lil­le­ham­mer
–Tea­ter­linja en helt van­lig dag
–Tea­ter­lin­jas avslut­nings­revy 12/13

Søk­nads­skjema

Heartbrake-hotel-poster3_blogg1

Siste innlegg fra linjene