Kunst/Håndverk

Studere kunst og håndverk på folkehøgskole?


Øns­ker du å stu­dere kunst og hånd­verk på Elve­rum Folke­høg­skole? Her kan du kom­bi­nere kunst, hånd­verk og lære mer om kunst­his­to­rie. Lin­jen er for deg som er full av ska­per­glede, og vi utford­rer deg gjen­nom arbeid med mange tek­nik­ker i for­skjel­lige mate­ria­ler. På verk­ste­dene får du utfolde deg krea­tivt, utvikle selv­sten­dig­het, prøve ut egne ideer og per­son­lig uttrykk. Du får indi­vi­du­ell vei­led­ning i et inspi­re­rende miljø sam­men med andre krea­tive mennesker.

Kunst­linje – kunst og håndverk

Teori og kunst­his­to­rie knyt­tes til det prak­tiske arbei­det gjen­nom hele året. Vi besø­ker utstil­lin­ger, gal­le­rier, museer og kunst­nere. Vi lager også utstil­lin­ger selv. Verk­ste­dene inn­byr til krea­tiv utfol­delse og for­dy­pelse, og er åpne for lin­jas ele­ver også på fritiden.

Kunst_Elverum folkehøgskole_Danai maling bilde

Elverum folkehøgskole_Kunst_"Tegner"_Foto av Linn Fjeld

Stu­dere kunst – aktu­elle emner

Dette er emnene vi vil gå gjen­nom i løpet av året. Noen blir vekt­lagt mer enn andre, og vi prø­ver å til­passe oss ele­ve­nes ønsker.

• Teg­ning: figur­teg­ning (kroki), por­trett, objekt­teg­ning og kom­po­si­sjon av stille­ben
• Maleri: akryl, pas­tell og akva­rell
• Gra­fikk: tre­snitt, lino, kob­ber­trykk og silke­trykk
• Tekstil: toving, og far­ging av ull, nuno­filt, appli­ka­sjon, dekor på stoff og lær, design av bruks­form, rede­sign og arbeid med bilde
• Foto: bilde­kom­po­sis­sjon, digi­talt foto med bil­led­re­di­ge­ring, tra­di­sjo­nelt mørke­roms­ar­beid med film og kjemi
• Tre: design av bruks­form og smyk­ker, arbeid i never
• Kera­mikk: design av bruks­form og skulp­tur
• Film: ide, opp­tak, redi­ge­ring og animasjon

Vi prø­ver oss også på action­pain­ting, bil­de­ba­tikk og landart.

Kunst_Anders trykkpresse_eelverum folkehøgskole

Kunst_trykk_Elverum folkehøgskole

Kunst_keramikk Elverum folkehøgskole_maske brennes foto Marit Nyhus_web

Kunst masker keramikk_web

Kunst­linja har egne verk­sted til rådighet

Sko­len har verksteder/spesialrom til rådig­het for ele­ver på Kunst/håndverk:
• Kunstsal/atelier
• Verk­sted for tre, lær og kera­mikk
• Mørke­rom
• Filmredigeringsrom

Sko­len har verk­tøy og mate­ria­ler. Du tar med deg din ska­per­glede og nys­gjer­rig­het, sup­pler gjerne med foto­ka­mera og lap­top. De øvrige kunst– og hånd­verks­til­bu­dene fin­ner du som valg­fag.

Stu­die­tu­rer

I løpet av skole­året har vi mange eks­kur­sjo­ner til både Oslo, Hamar eller rundt i Elve­rum. Vi del­tar på semi­na­rer og går på utstil­lin­ger. I til­legg rei­ser vi på stu­die­tu­rer til stor­byer i Europa i både høst– og vår­se­mes­te­ret. Vi rei­ser sam­men med Tea­ter og Band, og turen går til Lon­don i okto­ber der vi besø­ker museer, ser musi­cals og hen­ter inspi­ra­sjon­s­jon. På våren har vi reist til for­skjel­lige desti­na­sjo­ner, men byer som Praha, Ber­lin, Kra­kow, Roma, Vene­zia, Amster­dam og Paris har vært tid­li­gere reisemål.

Bil­der

Ved å klikke på len­kene under kan du se bilde­gal­le­rier fra Kunstlinja:

–Kunst lager smyk­ker
–Kunst, høs­ten 2012

–The big pic­ture — megamosaikk

Film

Se fil­mer laget av ele­ver på Kunst– og håndverk-linja

-

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene