Friluftsliv/Ekstremsport

Ønsker du å kombinere ekstremsport og friluftsliv?


Øns­ker du å kom­bi­nere eks­trem­s­port og fri­lufts­liv, er et år på Elve­rum folke­høg­skule sva­ret for deg. Friluftsliv/Ekstremsport er linja for deg som vil opp­leve spen­nende og farts­fylte akti­vi­te­ter i sam­spill med natur­kref­ter og fysiske lover, og i til­legg vil ha med deg det tra­di­sjo­nelle norske friluftslivet.

Høres det spen­nende ut med stu­die­tur til alpene, kitecamp, isbre­vand­ring, raf­ting, stå på snowboard/alpint/telemarkski, hunde­kjø­ring, fiske, klat­ring, kano­eks­pe­di­sjon, topp­tu­rer, opp­leve Femunds­marka på ski eller å lære deg å over­leve i natu­ren på egen­hånd? Da bør du søke Friluftsliv/Ekstremsport. Vi har egen utstyrs­pakke til ele­vene, og du får sesong­kort i Try­sil, nor­ges største skianlegg!

Elverum folkehøgskole_Backpacker_Isbre_bresprekkRebecca Sortland_web

Vi åpner året med en lengre tur til Jotun­hei­men hvor vi blant annet er på bre­vand­ring på Smørs­tabbreen og går topp­tu­rer til Gald­hø­pig­gen og Glit­ter­tind. Etter denne turen bærer det mer eller mindre rett ut igjen. Da rei­ser vi på H20-camp hvor du får prøve deg på raf­ting, elve­kayak, kamera­tred­ning og juving. Høs­ten fort­set­ter med fiske­tu­rer, små­vilt­jakt, pad­ling og over­nat­tin­ger på for­skjel­lig vis.

Elverum folkehøgskole_Friluftsliv_padletur_sh_web

Grunn­leg­gende fer­dig­he­ter innen­for fri­lufts­liv job­ber vi med gjen­nom hele året, og tid­lig i novem­ber får du prøve deg på solo­tur – om du har lyst. I novem­ber kom­mer van­lig­vis snøen og vi rek­ker gjerne en tur eller to til Try­sil­fjel­let før jul.

Sudie­tur til alpene

Tid­lig i mars går turen til alpene. Vi rei­ser sam­men med Backpacker/Ekstremsport-klassen og bor i syv dager midt i bak­ken med et enormt heis­nett til disposisjon.

Friluftsliv/ekstremsport har egen utstyr­pakke til elevene

Du utsty­res i skole­året med en pakke bestå­ende av telt, storm­kjøk­ken m/gassbrenner, hode­lykt, øks, snø­spade, kniv, kom­pass, kart­mappe, reins­dyrskinn og drikke­flaske. Av eget utstyr tren­ger du en stor sekk, varm sove­pose, egnet tøy, tur– eller fjell­ski, snow­board, alpin– eller tele­mark­ski. Sesong­kort i Try­sil føl­ger også med!

Folke­høg­skole – kul­tur for eks­trem­s­port og friluftsliv

Vi øns­ker å kom­bi­nere de moderne eks­trem­s­port­ak­ti­vi­te­tene med den fri­lufts­tra­di­sjo­nen vi har i Norge — med det grunn­leg­gende fri­lufts­li­vet. Vi vil at du skal opp­leve mest­ring av store og små opp­ga­ver i natu­ren, og på den måten bli glad i, og få for­stå­else for den natu­ren vi lever og beve­ger oss i. Du skal også bli i stand til å ta vare på deg selv og ditt utstyr slik at du kan glede deg over alle natu­rens ele­men­ter. Du lærer i all hoved­sak gjen­nom prak­tisk arbeid, og er med på å avgjøre hva vi skal legge vekt på i faget.

elverum_folkehøyskole_ekstremsport_friluftsliv_hundespann_lang_lang_rekke_2

Elverum folkehøgskole_Friluftsliv kite web

Prak­tisk fri­lufts­liv– og ekstremsportstudie

Under­vis­nin­gen leg­ger opp til at du lærer gjen­nom erfa­ring og pro­blem­lø­sing. Vei­led­ning blir der­for en grunn­leg­gende metode i faget. 5 — 6 uker i året sam­ar­bei­der vi med Høg­sko­len i Hed­mark –avd for lærer­ut­dan­ning.
Sko­lens belig­gen­het gir gode mulig­he­ter for utøvelse av eks­trem­s­port og fri­lufts­liv på fri­tida. Emner som vil bli berørt på tvers av års­ti­dene er bl.a. navi­ge­ring, bruk av bål, storm­kjøkken og pri­mus, natur­kunn­skap, lokal­his­to­rie, alle­manns­ret­ten og div lov­verk, øko­logi, tur­plan­leg­ging, hold­nin­ger til ferd­sel og bruk av natu­ren m.m. Emnene varie­rer noe fra år til år og er avhen­gig av hva ele­ver og lærere øns­ker å legge vekt på.

Bil­der

Klikk på len­kene under for å  se bilde­gal­le­rier fra Friluftsliv/Ekstremsport:

–Bre­vand­ring og fiske
–På ski gjen­nom Jotun­hei­men

–Alpe­tur i Val Tho­rens, Frankrike

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene