Foto/Opplevelser

Studere foto på Elverum Folkehøgskole?


Øns­ker du å stu­dere foto, lære mer om foto­stu­dio, mørke­rom og stu­dio­fo­to­gra­fe­ring? Øns­ker du å kom­bi­nere det å stu­dere foto med et år på folke­høg­skole?
Da er foto­linja ved Elve­rum folke­høg­skole noe for deg.
Foto­linja er for deg som er glad i å ta bil­der og liker å være på far­ten. Enten du er nybe­gyn­ner eller erfa­ren hobby­fo­to­graf, må du være åpen for å lære mer om foto­gra­fe­ring. Du får inn­fø­ring i alt fra grunn­leg­gende tek­nik­ker til avan­sert digi­tal bilderedigering.

Stu­dere foto og reise i Europa

For at du hele tida skal ha noe spen­nende å ta bil­der av, leg­ger vi opp til for­skjel­lige reise­mu­lig­he­ter. Vi lærer deg å gjen­nom­føre ulike rei­ser på en prak­tisk og sik­ker måte, slik at du blir vant til å ta deg fram over­alt, med kamera i hånda. Med kamera parat lærer du å se moti­vene som hele tiden omgir deg og ven­ter på å bli for­evi­get. Det være seg en fan­tas­tisk him­mel over paris, eller en rus­ten cola-kork i rennesteinen.

Foto_Paris kamera Marit Nyhus_web

Elverum folkehøgskole_studietur_foto_DSC_8388_web

Berlin_skilt_web

Stu­dere foto? – foto­gra­fer mest mulig

Under­vis­nin­gen er prak­tisk ori­en­tert. Vi vil at du skal foto­gra­fere mest mulig, sam­ti­dig får du den tek­niske infor­ma­sjon og de prak­tiske råd som er nød­ven­dig for at du skal få tatt dine bil­der. Det kre­ves ingen forkunnskaper.Vi vil hjelpe deg med dine visu­elle, tek­niske og krea­tive opp­le­vel­ser. Under­vis­nin­gen til­pas­ses den enkelte elev og gjen­nom­fø­res med opp­læ­ring, instruk­sjon, til­rette­leg­ging og veiledning.

• digi­tal foto­tek­nikk, fra det enkle til det mer avan­serte utstyr
• grunn­leg­gende kamera­bruk, bl.a. blen­der, luk­ker, iso, objek­ti­ver, minne­kort
• reise­plan­leg­ging, inter­rail, fly­hop­ping, trans­port­lo­gis­tikk, over­nat­ting
• ute på loca­tion, plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring
• fart og spen­ning, fra reise­bil­der til action­foto
• blitz og lys­set­ting, lys­må­ling, stu­dio, farge­lære
• bilde­kom­po­si­sjon, motiv­valg, bilde­kom­mu­ni­ka­sjon, bilde­ana­lyse
• redi­ge­ring, pho­tos­hop, bilde­be­hand­ling, skan­nere og skri­vere
• bilde­show, lyd, film, web, trykk­sak og pre­sen­ta­sjo­ner
• korte og lange rei­ser, kul­tur, språk, rese­arch og litteratur

Stu­dere foto sam­men med de andre linjene

I perio­der av under­vis­nin­gen kan du følge med ele­vene på de andre lin­jene (f.eks. Fri­lufts­liv, Snow­board, Backpacker/ekstremsport, Afrika) på enkelte eks­kur­sjo­ner eller rei­ser. På denne måten kan du legge opp din egen reisevirksomhet.

Stu­die­tu­rer

Vi er sta­dig på både kor­tere og len­gere turer. På høs­ten rei­ser vi i Skan­di­na­via og får med oss World Press Photo. Før jul rei­ser vi til Ber­lin. I vår­se­mes­te­ret rei­ser vi til Lon­don og Paris, og til Bar­ce­lona. Vi bru­ker mye tid på å opp­dage sever­dig­he­tene som byene er kjent for, sam­ti­dig som vi får et inn­trykk av kul­tur og dag­lig­liv. Dette gir et vidt spek­ter av moti­ver og «kodak moments». Byene er også kjent for gode foto­mu­seer, og vi ser flere utstil­lin­ger med inter­na­sjo­nalt aner­kjente foto­gra­fer. Dette leg­ger vi opp etter hva som er til­gjen­ge­lig på reisetidspunktet.

I til­legg til å reise til Glit­ter­heim i Jotun­hei­men med hele sko­len blir det turer til Oslo, Hamar og kan­skje en hytte­tur eller to.

Elverum folkehøgskole_Marit_Nyhus_barcelona_16_web

Elverum folkehøgskole_studietur_Marit_Nyhus_Barcelona_37_web

Elverum-folkehøgskole_Marit_Nyhus_Barcelona_34

Foto­stu­dio, stu­dio­fo­to­gra­fe­ring og eget mørkerom

Sko­len har pro­gram­vare for bilde­re­di­ge­ring, eget mørke­rom for film­fram­kal­ling og for­stør­ring av foto (gjel­der farge­dias og sort/hvit).  Du tren­ger gyl­dig pass, euro­pe­isk helse­trygd­kort, visa, reise­for­sik­ring og even­tu­elt kamera­for­sik­ring. Even­tu­elle visum og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Utstyr: digi­talt kom­pakt­ka­mera, men et digi­talt speil­re­fleks­ka­mera (SLR) med utskift­bare objek­ti­ver gir større mulig­he­ter. Sta­tiv og blitz hvis du har. Tra­di­sjo­nelle ana­loge foto­ap­pa­ra­ter for film kan også bru­kes i deler av opp­leg­get. Ta med lap­top hvis du har, vi job­ber mye på data. Rygg­sekk og sove­pose hører med.

Mari-Elena på fotolinja fremkaller bilder i mørkerom

Ragnhild Utne_Foto_Malin Sørensen_web

Ved å klikke på len­kene under kan du se bilde­gal­le­rier fra fotolinja:

 

–Foto­klas­sen tar low-key-bilder
–Foto­klas­sen tar high-key-bilder
–Foto­klas­sen job­ber med lys­gra­fitti
–Mini­ut­stil­ling fra Ber­lin
–Bar­ce­lona 2012

–Foto/Opplevelser 2011/2012

 

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene