Band – Afrika/Studio

Band, Afrika, musikk og folkehøgskole!


Er du en musi­ker som kunne tenke deg et år med anner­le­des opp­le­vel­ser? En tur til det sør­lige Afrika for å spille kon­ser­ter på ute­ste­der, ute i bushen, spille sam­men med afri­ka­nere og opp­leve kon­ti­nen­tet der musikk opp­stod? Har du en drøm om å jobbe med egne kom­po­si­sjo­ner og spille de inn i et stu­dio? Vil du lære om bruk av Cubase fra plug & play til ned­mik­sing? Vil du tur­nere rundt i Norge? Om du vel­ger Band – Afrika/Studio, vil du møte andre like­sin­nede ung­dom­mer som sva­rer ja på alle disse spørs­må­lene, og alt dette blir en del av et spen­nende skoleår på Elve­rum Folkehøgskole.

Konsert med Bandlinja på Elverum folkehøgskole_Juni

Konsert med Bandlinja på Elverum folkehøgskole_Iben

Konsert med Bandlinja på Elverum folkehøgskole_Johannes

 

Stu­die­tu­rer og fag­lig inn­hold i korte trekk

Vi leg­ger vekt på utvik­ling av dine instru­ment– og vokal­fer­dig­he­ter gjen­nom mye sam­spill i band og job­bing i sko­lens innspillings-studio. Du får mulig­he­ten til å foku­sere på musikk, og leve ut drøm­men om å stå på ei scene sam­men med et band. Dette gjø­res i mange for­skjel­lige forum, fra helt akus­tiske kon­ser­ter i Jotun­hei­men, peise­stua og bushen i Nami­bia, til turnè-virksomhet med full rigg. Vi skal ha musikk­lyt­ting internt på band­linja, der alle vil få mulig­he­ten til å vise fram sin musikk og sine tan­ker om musikk. Vi må ha litt ele­men­tær musikk­te­ori som er nyt­tig for alle band­mu­si­kere. Temaer her kan være har­moni­lære, note­lære, høre­lære og litt musikk­his­to­rie. I til­legg sam­ar­bei­der vi med Teater/Musikal gjen­nom hele skole­året på ulike musikk-teater-prosjekter, hvor du får mulig­het til å være både musi­ker, skue­spil­ler, lyd/lys-teknikker og komponist.

Høst­se­mes­te­ret

Høs­ten på Band — Afrika/Studio bærer preg av vår stu­die­tur til Cape Town og Nami­bia. Vi job­ber med afri­kansk musikk og spe­si­elle rytme­mønstre som dan­ner grunn­la­get for all moderne musikk, i til­legg til musikk­ar­ven etter denne musik­ken. Vi skred­der­syr også ulike konsert-program for turen, der vi skal opp­tre både på ute­ste­der i Nami­bia og midt ute i bushen blant urfolk som mest sann­syn­lig aldri har sett en gitar. Vi sam­ar­bei­der med Col­lege of the Arts i Nami­bias hoved­stad Wind­hoek hvor vi både skal få opp­læ­ring og får mulig­he­ten til å lære opp andre, og det blir sam­ar­beid med lokale artis­ter. Vi rei­ser hit sam­men med Afrika-linja. I til­legg vil vi sette opp flere små og store kon­ser­ter i varierte forum her hjemme, og jobbe mye med sam­spill, basis musikk­te­ori og lære om PA-anlegg og studioarbeid.

Afrika_robben island skilt_edit_web

Band_kampala_afrika_gitar_edit_web

Vår­se­mes­te­ret

Vår­se­mes­te­ret vil bli et musi­kalsk inn­holds­rikt halvår som kro­nes med en kul­tur­reise til musikk­me­tro­po­len Lon­don. Star­ten av vår­se­mes­te­ret bru­ker vi på kom­po­ne­ring av egne låter og vi fort­set­ter med å bruke stu­dioet vårt for alt det er verdt. Vi vil i stor grad foku­sere på kom­po­si­sjon og arran­ge­ring, og hvor­dan dette kan spil­les inn på en best mulig måte. Det vil også leg­ges vekt på etter­ar­bei­det av mate­ria­let vi spil­ler inn, og å få kjenn­skap til mik­se­mu­lig­he­tene i Cubase. Når det blir litt var­mere i lufta, vil vi plan­legge en turné­pe­riode der vi viser oss frem fra vår beste side på andre folke­høg­sko­ler, ute­ste­der og loka­ler. Vi skal også dra i et pro­fe­sjo­nelt lyd­stu­dio med pro­fe­sjo­nell pro­du­sent for å spille inn låter etter ele­ve­nes ønsker.

Bandlinja på Elverum folkehøgskole i London - Abbey Road

Bandlinja fra Elverum folkehøgskole i London

Elverum folkehøgskole_band_DSC_0513_edit_web

Fasi­li­te­ter

Vi har et lyd­iso­lert ban­drom til din dis­po­si­sjon hele året, nes­ten hele døg­net. Her er det gode øvings­for­hold med PA, tromme­sett, for­sterker­ut­styr og tan­gen­ter. Ta med deg instru­men­tet og musikk­ut­sty­ret ditt hit! Det står trygt inn­e­låst på ban­drom­met. På dette rom­met fin­nes også et 16-spors Cubase-basert stu­dio som du kan bruke fritt til dine egne inn­spil­lin­ger og band­pro­sjek­ter. Vi har også et musikk­loft, som i til­legg til å være en god sosial møte­plass og vel­eg­net for litt kaffe­kos og plan­leg­ging av reper­toar o.l, er et rom som kan bru­kes til mer akus­tiske øvin­ger, ter­ping på detal­jer og under­vis­ning av musikkteori.

Elverum folkehøgskole_Band_øving

For­ut­set­nin­ger for å søke Band – Afrika/Studio

Det er en for­ut­set­ning at du kan spille et instru­ment. Vokal er også å regne som et instru­ment. Note/akkordkunnskap er ingen for­ut­set­ning, men en fordel.

-

Stikk­ord for året er:

  • Sam­spill
  • Stu­die­tur til Cape Town og Nami­bia, samt Lon­don på våren.
  • Komponering/arrangering
  • Kon­ser­ter
  • Cubase
  • Musikk­te­ori
  • Musikk­lyt­ting
  • Plate­inn­spil­ling i studio

 

Bil­der

Trykk på lin­ken under for å se gal­leri fra bandlinja:

–Band­linja i stu­dio
–Band­kon­ser 8/4–14

–Stu­die­tur til Lon­don

–Siste kon­sert med Band­linja 12/13

-

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene