Afrika – Bistand/Kultur

Kombiner bistand, afrikansk kultur og fantastiske reiser på Elverum folkehøgskole


Øns­ker du å stu­dere afri­kansk kul­tur sam­ti­dig som du bidrar med bistand til Afrika? På Afrika­linja ved Elve­rum folke­høg­skule får du mulig­he­ten til å hjelpe men­nes­ker som har vel­dig lite, og sam­ti­dig opp­leve fan­tas­tiske rei­ser. Hos oss tren­ger du ingen for­kunn­skap, men du må ha vilje og inter­esse til å stille opp og arbeide aktivt for andre.

Afrika_bistandsprosjekt_Kasese_Skoleprosjekt_jenter med elever_edit_web

Bistand, peda­go­gikk for de rike, språk­kurs og linjesamarbeid

Afrika­linja har mange og varierte pro­sjek­ter. Vi sam­ar­bei­der med flere orga­ni­sa­sjo­ner i nær­mil­jøet og fun­ge­rer blant annet som «Ven­ner i hver­da­gen» for eldre som synes det er hyg­ge­lig å få kaffe­be­søk. Gjen­nom folke­høg­skole­året job­ber vi også hardt med å samle inn mid­ler til vårt bistands­pro­sjekt i Kasese, Uganda. Vi orga­ni­se­rer lodd­salg, flaske­pan­ting, akti­vi­tets­da­ger, inn­sam­lings­ma­ra­ton og mye, mye mer. På den måten blir lite til mye, og mye etter norsk stan­dard gir fan­tas­tiske mulig­he­ter for utvik­ling­pro­sjek­tene våre i Afrika. Vi vil også se med kri­tiske øyne på vår egen forbrukskultur.

På stu­die­tu­rene våre møter vi mange kul­tu­rer og språk, der­for har vi hvert år et språk­kurs i Swa­hili. Det kom­mer godt med når du skal gå gjen­nom byen Shella på øya Lamu i Kenya og de lokale gli­ser og sier «Jambo. Habari?».

Vi har også godt sam­ar­beid med de andre lin­jene på sko­len, og er blant annet med på tea­ter­opp­set­nin­ger med Tea­ter og musikal-linja.

Afrika_Venn i hverdagen - P1090269_edit_web

Stu­die­tu­rer — afri­kansk kul­tur og bistand

Stu­die­tu­rer: Vår afrika­linje inklu­de­rer to stu­die­tu­rer til afri­kanske land. På høs­ten rei­ser vi til Sør-Afrika og Nami­bia, og på våren går turen til den ekso­tiske øya Lamu – som lig­ger i det indiske hav nord i Kenya – og til støv­fulle Kasese, Vest i Uganda. Der skal vi bo, jobbe, lære og for­stå. Det å opp­leve alt fra fat­tig­dom i sko­ler og barne­ha­ger til eks­klu­sive safa­rier og vin­far­mer er vik­tig for å for­stå sam­fun­net og kul­tu­ren i et afri­kansk land. Det er egen­te­rapi å sitte i Nami­bias ørken ved sol­opp­gang og fun­de­rer over livets mulig­he­ter og det gir inn­trykk i besøke slum­men i Kisi­nyji. Det er også helt spe­si­elt å møte ele­vene ved Rwensori Elve­rum edu­ca­tion cen­ter, og se resul­ta­tet av klas­sens bistands­ar­beid gjen­nom hele året.

Afrika_Cape Town_web

Elverum folkehøgskole_Afrika landsby container_web

Afrika_elefant_web

Afrika_sanddyner hopper_web

Afrika_Henriette med mange barn_we

Vårt bistands­pro­sjekt i Kasese, Uganda

Vi har i flere år job­bet med et bistands­pro­sjekt i Uganda der vi har skaf­fet mid­ler til å bygge to sko­ler med hos­tel, kan­tine og nytt toa­lett­an­legg. Vi prio­ri­te­rer i 2013 god vei­led­ning og kom­pe­tanse­he­ving, samt å bygge flere inter­nat­plas­ser. Vi har nå et skole­sen­ter med mer enn 600 barn og nær­mere 30 ansatte – men­nes­ker som ellers kan­skje ikke hadde fått hver­ken skole­gang eller jobb. Dere vil få grun­dig inn­fø­ring i for­nuf­tig bistands­ar­beid og selv være med på kon­krete pro­sjek­ter. Vi har også en ord­ning i sam­ar­beid med Kiwa­nis der fri­vil­lige fra Norge kan reise til Kasese for å feriere og hjelpe til ved sko­lene. I 2012 hadde vi tre tid­li­gere ele­ver som job­bet fri­vil­lig i tre måne­der, men det er åpent for både tid­li­gere folke­høg­skole­ele­ver og even­tyr­lystne pensjonister.

Afrika_bistandsprosjekt_Kasese_Skoleprosjekt_skolegenser_rygg_web

Afrika_bistandsprosjekt_Kasese_Skoleprosjekt_klasserom_edit_web

-

Stikkord/temaer for året:

  • Medmenneskelighet/fornuftig bistand uten mellomledd
  • Turplanlegging/organisere hjelpe­ar­beid
  • Jobb­prak­sis i Afrika/safari/oppleve pri­vate hjem
  • Språk og kultur/Film/Diskusjonsforum
  • Peda­go­gikk for de rike/Venn i hverdagen/ungdomsintegrering
  • Eldre­pro­sjekt med Kiwanis

Du tren­ger gyl­dig pass, helse­trygde­kort, visa og reise­for­sik­ring. Even­tu­elle visum og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Les mer om vårt bistands­pro­sjekt

Konto­num­mer til vårt bistands­pro­sjekt er: 6164.05.53064

Her bor vi når vi er på Lamu Island i Kenya.

Bil­der

Ved å klikke på len­kene under kan du se bilde­gal­le­rier fra Afrikalinja:

–Stu­die­tur i Sør-Afrika
–Stu­die­tur i Nami­bia
–Safari i Uganda

–Skole­pro­sjek­tet i Kasese
–Slum­men i Kisi­nyji
–Dag­lig­li­vet på Lamu
–Dag­lig­li­vet i Uganda

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene