Afrika – Bistand/Kultur

Kombiner bistand, afrikansk kultur og fantastiske reiser på Elverum folkehøgskole


Har du lyst til å opp­leve afri­kas dyre­liv og mang­fol­dige kul­tur, og sam­ti­dig hjelpe andre men­nes­ker? Da kan du søke på denne linja!

Afrika_bistandsprosjekt_Kasese_Skoleprosjekt_jenter med elever_edit_web

Vi skal jobbe i barne­ha­ger i Tsumeb – nord i Nami­bia, foto­gra­fere sji­raf­fer, ele­fan­ter, flod­hes­ter og løver i Etosha og Queen Eliza­beth Natio­nal Park. Vi får intim kon­takt med seler i Wal­vis Bay og vi skal seile med lokale «dhower» i Det Indiske Hav. Vi skal opp­leve den ekso­tiske mus­limske øya Lamu i Kenya, hvor biler er byt­tet ut med esler, stress­fak­to­ren er minus 10 og vi får fan­tas­tisk swa­hili­mat! Mest av alt skal vi jobbe med god bistand ved skole­pro­sjek­tet vårt i Kasese, vest i Uganda. Å møte 800 ele­ver ved sko­lene våre er et høyde­punkt i et av afri­kas fro­digste land – både bio­lo­gisk og kul­tu­relt. Vår bistand går 100% til pro­sjek­tet, og gjen­nom skole­året har vi fokus på gode måter å skaffe pen­ger og utstyr på, og ikke minst å få til rik­tig bruk av pen­gene i Uganda. Gled dere.

Venn i hver­da­gen og lokal bistand

I Elve­rum besø­ker vi eldre ensomme men­nes­ker til hyg­ge­lig sam­vær på kryss av gene­ra­sjo­ner. Vi hjel­per unge flykt­nin­ger med enkel inte­gre­ring i lokal­sam­fun­net vårt med bow­ling, spille­kvel­der og kino. Vi arran­ge­rer akti­vi­tets­da­ger for mange hundre barne­skole­ele­ver og gir dem fore­drag gjen­nom bil­der og film fra turene våre .Vi har pante­ak­sjo­ner, jule­spill, anner­le­des advents­ka­len­der og støtte­brev for å nevne noen måter å fylle bistands­kon­toen på. Peda­go­gikk for de Rike er et spen­nende opp­legg med fokus på eget for­bruk, ver­dens urett­fer­dig­het og egen egoisme.

Afrika_Venn i hverdagen - P1090269_edit_web

Stu­die­tu­rer — afri­kansk kul­tur og bistand

Tur 1, ca, 15.oktober: To ukers tur til Nami­bia med safari, barne­hage­job­bing i «black loca­tion» i Tsumeb og akti­vi­te­ter i Swa­kop­mund og Wal­vis Bay.

Tur 2, ca. 1.mars: Tre ukers tur til bistands­pro­sjek­tet i Kasese, Uganda, og til den mus­limske ekso­tiske øya Lamu uten­for Kenyas kyst i Det indiske hav.

 

Elverum folkehøgskole_Afrika landsby container_web

Afrika_elefant_web

Afrika_sanddyner hopper_web

Afrika_Henriette med mange barn_we

Vårt bistands­pro­sjekt i Kasese, Uganda

Vi har i flere år job­bet med et bistands­pro­sjekt i Uganda der vi har skaf­fet mid­ler til å bygge to sko­ler med hos­tel, kan­tine og nytt toa­lett­an­legg. Vi prio­ri­te­rer god vei­led­ning og kom­pe­tanse­he­ving, samt å bygge flere inter­nat­plas­ser. Vi har nå et skole­sen­ter med mer enn 600 barn og nær­mere 30 ansatte – men­nes­ker som ellers kan­skje ikke hadde fått ver­ken skole­gang eller jobb. Dere vil få grun­dig inn­fø­ring i for­nuf­tig bistands­ar­beid og selv være med på kon­krete pro­sjek­ter. Vi har også en ord­ning i sam­ar­beid med Kiwa­nis der fri­vil­lige fra Norge kan reise til Kasese for å hjelpe til ved sko­lene, og sam­ti­dig få fan­tas­tiske reiseopplevelser.

Afrika_bistandsprosjekt_Kasese_Skoleprosjekt_skolegenser_rygg_web

Afrika_bistandsprosjekt_Kasese_Skoleprosjekt_klasserom_edit_web

-

Stikk­ord og temaer for året:

 • Job­bing i barne­ha­ger i «Black location»
 • Møte med Street Voice i slum­men i Kisinjy, Kampala
 • Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner og fordrag
 • Safari både på land og vann
 • God og rik­tig bistand
 • Venn i hverdagen
 • Swa­hi­li­kurs – språk og mat
 • Rolle­spill med Krigsskolen
 • Aktiv for Andre – bistandsløp
 • Rasisme – apartheid
 • Afri­kansk sang, dans og film
 • Mulig­het for fri­vil­lig job­bing etter folke­høg­skole­året, ved Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre – vårt bistandsprosjekt

Hos oss tren­ger du ingen for­kunn­skap, men du må ha vil­jen og lys­ten til å hjelpe andre, og deg selv. Du tren­ger gyl­dig pass, helse­trygde­kort og reise­for­sik­ring. Visum til Uganda og Kenya er inklu­dert og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Les mer om vårt bistands­pro­sjekt

Konto­num­mer til vårt bistands­pro­sjekt er: 6164.05.53064

Her bor vi når vi er på Lamu Island i Kenya.

Bil­der

Ved å klikke på len­kene under kan du se bilde­gal­le­rier fra Afrikalinja:

–Stu­die­tur i Nami­bia
–Safari i Uganda

–Skole­pro­sjek­tet i Kasese
–Slum­men i Kise­nyi
–Dag­lig­li­vet på Lamu
–Dag­lig­li­vet i Uganda

Søk­nads­skjema

Siste innlegg fra linjene