Sommerdrift

Informasjon

I som­mer­halv­året arran­ge­res ulike kurs på sko­len og Ung­doms­sym­fo­ni­kerne har fast til­hold på sko­len under fest­spil­lene i Elve­rum. Der­som vi har ledig kapa­si­tet kan også sko­len leies ifm bryl­lup, jubi­leer, firma­fes­ter og andre arran­ge­ment. Sko­len dri­ver også utleie av rom til over­nat­ting, fra enkel stan­dard til til­nær­met hotell­stan­dard  — med og uten kost. For infor­ma­sjon om pri­ser sjekk under utleie.

360 graders visning av Elverum folkehøgskule

360 gra­ders vis­ning av Elve­rum folkehøgskule

Relaterte poster