Skolens bistandsprosjekt


Kasese, Uganda

Elve­rum folke­høg­skole har siden 2005 dre­vet bistands­pro­sjek­tet Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre, et skole­sen­ter i Kasese, sør-vest i Uganda. Sko­len har nur­sary, pri­mary og secondary level, med ele­ver fra 3– 18 år gamle. Folke­høg­sko­len bidrar med øko­no­misk støtte og vei­led­ning, og skal fun­gere som et «image» – et for­bilde for sko­len å strekke seg etter.

REEC-bibliotek

100% bistand

Hvert år sam­ler ele­vene ved folke­høg­sko­len inn pen­ger og utstyr til sen­te­ret. Pen­gene går uav­kor­tet til bistands­pro­sjek­tet, og har siden opp­star­ten gått til å reise skole­bygg med klasse­rom, kan­tine, kjøk­ken, inter­nat, biblio­tek og toa­let­ter. Siste til­skudd er et idretts­an­legg med fot­ball­bane, spe­sial­ut­vik­let av Nor­ges Fot­ball­for­bund for å være lett og bil­lig å ved­li­ke­holde. Høs­ten 2014 ble biblio­te­ket reno­vert, reor­ga­ni­sert og nyåp­net. Ny eta­sje er også under opp­fø­ring på primary-bygget.

Dag– og internatskole

På skole­sen­te­ret er det over 600 skole­plas­ser. Rundt 200 ele­ver kom­mer fra byg­dene og fjel­lene rundt byen, og bor på sko­lens inter­nat. Ele­ver som ikke har råd til utdan­nin­gen, får støtte via en egen fad­der­ord­ning der fad­dere bidrar med skole­uni­form, mål­ti­der, skole­ma­te­ri­ell og inter­nat­plass der­som det er nødvendig.

REEC-bærer bøker

Ring­virk­nin­ger for lokalsamfunnet

Skole­pro­sjek­tet lager ring­virk­nin­ger for lokal­sam­fun­net, ikke bare gjen­nom utdan­nings­til­bu­det. Sko­len ska­per arbeids­plas­ser for mer enn 30 lærere, samt kjøk­ken­per­so­nell, kan­tine­ar­bei­der, biblio­te­kar og vak­ter. I til­legg ska­per sko­len arbeids­plas­ser ved utbyg­ging og ved­li­ke­hold, og alle varer og tje­nes­ter kjø­pes lokalt.

REEC-klasserom

Opp­føl­ging

Hvert år rei­ser folke­høg­sko­len – repre­sen­tert ved linja Afrika – Bistand/Kultur – til Kasese, for å besøke og følge opp pro­sjek­tet. Det er denne linja som har hoved­an­svar for pro­sjek­tet sam­men med linje­læ­rer Geir Prø­ven, og linje­inn­hol­det rela­te­res i stor grad opp mot pro­sjek­tet. Hvert år arran­ge­res vel­de­dig­hets­lø­pet «Aktiv for andre», et sam­ar­beid med ni sko­ler i dis­trik­tet. I 2014 gene­rerte arran­ge­men­tet 156 200 kr til skole­pro­sjek­tet. Gjen­nom skole­året arran­ge­res i til­legg en rekke andre inn­sam­lings­pro­sjek­ter, blant annet «Mara­ton­we­ek­end», flaske­inn­sam­ling og «omvendt jule­gave». I til­legg er både Elve­rum Hånd­ball og Elve­rum Fot­ball svært enga­sjerte i pro­sjek­tet, sam­men med mange andre lokale bedrif­ter i Elverum.

Frem­tids­ut­sik­ter

På kort sikt er målet å fer­dig­stille alle skole­bygg, slik at fokus kan flyt­tes til ved­li­ke­hold, kom­pe­tanse­he­ving og vei­led­ning. Vi øns­ker også å få på plass en til­skudds­ord­ning som kan hjelpe utek­sa­mi­nerte ele­ver gjen­nom høy­ere utdan­ning. Målet på lang sikt er at pro­sjek­tet skal bli selv­sten­dig og kunne drive uav­hen­gig av folkehøgskolen.

REEC-samling ute

Ferie og bistand

De siste årene har vi star­tet en ord­ning der både tid­li­gere ele­ver og andre uten direkte til­knyt­ning til folke­høg­sko­len, kan reise til Kasese for å arbeide fri­vil­lig med skole­pro­sjek­tet. Dette gir en fan­tas­tisk mulig­het til å bidra posi­tivt for lokal­sam­fun­net, sam­ti­dig som man kan opp­leve Ugan­das ene­stå­ende nasjo­nal­par­ker, rike kul­tur og reise på spen­nende utfluk­ter. I 2015 rei­ser for første gang et pen­sjo­nist­par til Kasese for å bistå pro­sjek­tet, som tid­li­gere rek­to­rer i Norge. Denne typen bidrag har vi stor tro på, og øns­ker å satse mer på.

REEC-lekeplass

Ta kon­takt

Øns­ker du å vite mer om pro­sjek­tet, bidra øko­no­misk eller kan­skje reise ned? Ta kontakt:

Geir Prø­ven
geir@elverumfhs.no
971 20 983.

Bistands­pro­sjek­tets konto­num­mer
6164.05.53064.

Alle bidrag – store som små – set­tes stor pris på, og hver krone kom­mer til nytte.

skygge_ned_v2

Tsumeb, Nami­bia

TSUMEB-pumpe

Barne­ha­ger

Folke­høg­sko­len har i mange år reist til Nami­bia med ele­ver, og i Tsumeb har vi årlig utplas­se­ring i ni til ti barne­ha­ger. Våre ele­ver har hvert år med inn­sam­lede mid­ler, og tid­li­gere har vi kjøpt PC med skri­ver og dek­ket fri Internett-tilgang.

Vår hoved­sat­sing i Nami­bia lig­ger imid­ler­tid i Ono­dundu, og barne­ha­gen «Help the hel­pless». Her har vi kjøpt inn gass­kom­fyr og gass­be­hol­dere slik at de kan være uav­hen­gige av strøm. Vi har også lagt vann­rør til ny brønn­pumpe, slik at de er selv­for­synte med rent vann til mat­la­ging og sani­tære forhold.