Skolens bistandsprosjekt

Informasjon

Kasese i Vest Uganda

Vår hoved­sat­sing er i for­hold til Kasese sør-øst i Uganda. Her har vi bidratt med mid­ler til opp­fø­ring av flere store skole­bygg, et admi­ni­stra­sjons­bygg med liten kan­tine, enkelt kjøk­ken, toa­lett­an­legg (med vann­klo­sett og dusj), biblio­tek og nå sist — men ikke minst:  Inter­nat­bygg for ele­ver fra fjell og bygd .

Skolestart 2006

Over 600 barn har fått skole­plass her, nær­mere 30 per­soner er ansatt ved sko­len, -  tak­ket være dette pro­sjek­tet. Pro­sjek­tet gir også store ring­virk­nin­ger for lokal­sam­fun­net. Byg­ging av hus, snek­ring av møb­ler, sying av skole­uni­for­mer mm gir jobb til fami­lier, og Kasese lig­ger i et område av Uganda som får mini­mal støtte fra offent­lige myn­dig­he­ter. Vi vil etter hvert satse på høy­ere utdan­ning for de som gjen­nom­fø­rer grunn­skole, slik at de også kan bli med å løfte lokal­sam­fun­net. I 2012 øns­ker vi å bli fer­dig med byg­ging og etab­le­ring  av hele anleg­get. Nav­net på skole­sen­te­ret er Rwen­zori Elve­rum Image Edu­ca­tion cen­ter. Det øko­no­miske målet vårt til denne slutt­fø­rin­gen av pro­sjek­tet i inn­e­væ­rende skoleår er kr 500.000,-. Elve­rum hånd­ball, Elve­rum fot­ball, Kiwa­nis og Lions har ifm dette pro­sjek­tet vært gode støtte­spil­lere. Hvis du vil bidra til dette pro­sjek­tet er konto­num­me­ret: 6164.05.53064. Alle bidrag — små som store — er vel­komne, og blir med på å gjøre en for­skjell her i ver­den. Alle mid­ler går direkte til pro­sjek­tet! Pla­nen er at vi fra 2013 skal bruke mer res­sur­ser på ved­li­ke­hold, kom­pe­tanse­he­ving og vei­led­ning. Drøm­men er å få » rike» nord­menn til å satse noen måne­der i Kasese. Flotte safari– og natur­opp­le­vel­ser, i bytte med litt fag­lig vei­led­ning — bør være inter­es­sant for spreke pen­sjo­nis­ter eller reise­syke ungdommer.

nytt klasserom

åpning

Tsumeb i Namibia

 

 

 

 

En fornøyd gjeng i Grace Kindergarden

En for­nøyd gjeng i Grace Kindergarden

 

 

 

 

Vi har i mange år reist til Nami­bia med ele­ver, og i Tsumeb har vi årlig utplas­se­ring i 7 — 8 barne­ha­ger. Våre ele­ver har da hvert år med seg inn­sam­lede mid­ler til alle barne­ha­gene, der vi hand­ler inn utstyr det er behov for. I 2009 kjøpte vi inn en stor sta­sjo­nær PC med laser­skri­ver, som er sta­sjo­nert i SOS — barne­by­ers barne­hage. Her har vi også dek­ket fri inter­nettil­gang, og maski­nen er til fri bruk for sty­rere i alle barne­ha­gene. Vår hoved­sat­sing lig­ger imid­ler­tid i for­hold til Ono­dundu og barne­ha­gen «Help the hel­pless». Vi har her kjøpt inn en gass­kom­fyr med gass­tan­ker, slik at de kan være uav­hen­gig av strøm. Videre lagt vann­rør fra ny brønn­pumpe så de er selv­for­synt med rent vann til mat­la­ging og sani­tære forhold.

vannpumpe og rør til toalett

Vi har også bidratt til lunsj i et år for ele­vene på Ono­dundu Pri­mary School. For å holde uøns­kede dyr unna kjøk­ken­ha­gen har vi også besør­get gjerde rundt denne. Tid­li­gere ele­ver m. fam og ven­ner i Fiskå­bygd har bidratt årlige beløp for å sikre­skole­gang og støtte drift av barne­hage og skole.

sikker skolegang for Nadula og klassen hennes

Lamu i Kenya

 

 

 

 

...med hyggelige muslimer på Lamu i det Indiske hav..

…med hyg­ge­lige mus­li­mer på Lamu i det Indiske hav..

 

 

 

 

På øya Lamu har vi bidratt med å bygge opp et biblio­tek, med 12 PC’er utstyrt med nød­ven­dig pro­gram­vare. Ellers reno­ve­ring av klasse­rom med nye veg­ger, gulv og tak.Der er ikke beho­vet så stort lenger,så vi kon­sen­te­rer oss mer om Kasese og Uganda nå.

første bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte poster