Søknadsskjema

Informasjon

Skje­maet fin­ner du her.

Opp­taks­kri­te­rier:
Du kan søke om skole­plass fra 1. okto­ber, opp­ta­ket star­ter 1. februar. Dette er likt for alle folke­høg­sko­ler. Søkere må være fylt 18 år før skole­start. Erfa­rings­mes­sig er det lurt å søke tid­lig, fordi vi har mange søkere. Ved store kjønns­mes­sige skjev­he­ter på de ulike lin­jene vil søke­res kjønn kunne bli vur­dert som kriterium.