Ord for dagen

Vi star­ter hver dag på folke­høg­sko­len med et ORD FOR DAGEN. Dette kan være et dikt, noen vis­doms­ord, en for­tel­ling, en film­snutt, musikk mm. Fel­les er at OFD skal være noe vi øns­ker å for­midle — noe som gir oss noe eks­tra. Gjerne noe som hen­spei­ler på en aktu­ell hen­delse, eller akti­vi­tet denne dagen. Gjen­nom et skoleår blir dette mye livs­vis­dom for­mid­let av mange. Vi vil legge ut det som pas­ser hjemme­side­for­ma­tet gjen­nom året, og det siste OFD vil all­tid ligge på forsiden.

«Hvis du els­ker livet, så kast ikke bort tiden, for tid er det stoff livet er laget av.«
Ben­ja­min Franklin

Ord for dagen