Lenker

Informasjon

Elve­rum kom­mune
Fakta om kom­mu­nen, nærings­liv og kul­tur­liv
www.elverum.kommune.no

Fest­spil­lene i Elve­rum
Her er pro­gram for fest­spil­lene, info om artis­ter, bilett­be­stil­ling mm.
www.fie.no

Ung­doms­sym­fo­ni­kerne
The Nor­we­gian Natio­nal Youth Orchestra
Ung­doms­sym­fo­ni­kerne bor på Elve­rum folke­høg­skule ifm som­mer­kurs i juli/august.
http://www.ungdomssymfonikerne.no
Elve­rum kino
Her kan du se pro­gram­met i kinoen og bestille bil­let­ter.
www.filmweb.no/elverumkino

Elve­rum kul­tur­hus
Her er pro­gram og bil­lett­be­stil­ling til kul­tur­hu­set og andre arr i Elve­rum
www.billettluka.no/elverum-kultur

Elve­rum reise­liv
Info om sever­dig­he­ter, akti­vi­tets­are­naer og ute­ste­der.
www.visitelverum.no

Book­ing­kon­tor i Elve­rum
Her kan du få over­sikt over over­nat­tings­ste­der i Elve­rum.
www.elverum-hostel.no

Fel­les­si­dene for folke­høg­sko­lene
Info om alle folke­høg­sko­lene i Norge, søk­nads­skjema, bestil­lings­skjema for skole­bro­sjy­rer mm
www.folkehogskole.no

Try­sil­fjel­let
Vi bru­ker anleg­get i Try­sil­fjel­let gjen­nom hele seson­gen.
www.skistar.com/trysil

Folke­høg­skole­rå­det
Fel­les­or­gan for Norsk Folke­høg­skole­lag og Nor­ges Kris­te­lege Folke­høg­skole­lag.
www.folkehogskole.no/fhsr

IF
Infor­ma­sjons­kon­to­ret for folke­høg­sko­len
www.folkehogskolene.net

INTERFOLK
Folke­høg­sko­le­nes egen bistands­or­ga­ni­sa­sjon
www.folkehogskole.no/interfolk/

Inter­na­sjo­nalt Utvalg
Folke­høg­sko­le­nes inter­na­sjo­nale utvalg
www.folkehogskole.no/iu

Norsk Folke­høg­skole­lag
Fag-, idé– og inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for til­satte i norsk folke­høg­skole.
www.folkehogskole.no/nf

Noregs Kris­te­lege Folke­høg­skole­lag
Fag-, idé og inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for til­satte i norsk folke­høg­skole.
www.folkehogskole.no/nkf