Historie


Kon­gens nei 10. april 1940

brauer_haakon_olav

På Elve­rum folke­høg­skule møter Kong Haa­kon VII — den 10. april 1940 — den tyske minis­ter Curt Bräuer. Uten­riks­mi­nis­ter Halv­dan Koht er også med på møtet. Her fat­ter Kong Haa­kon sin his­to­riske beslut­ning om å si NEI til de tyske krav om kapi­tu­la­sjon og om straks å utnevne en ny regje­ring med Vid­kun Quis­ling som stats­mi­nis­ter. Som kon­sti­tu­sjo­nell monark kunne Kong Haa­kon først gi sitt ende­lige svar etter kon­fe­ranse med regje­rin­gen som på dette tids­punkt var i Nybergsund.

Elve­rums­full­mak­ten

fullmakt_protokoll

His­to­rien om kvel­den 9. april 1940 da Regje­ring og Stor­ting hol­der møte i gym­sa­len på Elve­rum folke­høg­skole. Stor­tin­get bemyn­di­ger regje­rin­gen til, inn­til det tids­punkt kom­mer da regje­rin­gen og stor­tin­gets pre­si­dent­skap etter kon­fe­ranse inn­kal­ler Stor­tin­get til neste ordi­nære møte, å iva­reta rikets inter­es­ser og treffe de avgjø­rel­ser og beføy­el­ser på stor­tin­gets og regje­rin­gens vegne, som må anses som påkre­vet av hen­syn til lan­dets sik­ker­het og fremtid.

Krigs­his­to­rien 1940 — 1945

SS-portal-1941

Stor­tings­møte, minis­ter­kon­fe­ranse, norsk depot for Ter­ning­moen, inn­rykk og inn­kvar­te­ring av tyske sol­da­ter, der­etter folk fra Arbeids­tje­nes­ten og rekrutt­skole for ger­manske SS Norge. Alt innbo og skole­ut­styr stues vekk og går tapt da en stor tysk gara­sje på skole­om­rå­det bren­ner ned. I freds­da­gene ryk­ket hjemme­fron­ten inn, med mange kvin­ne­lige og mann­lige fan­ger og etter hvert blir over 100 «tys­ker­jen­ter» inter­nert på skolen.

Konge­be­sø­kene 1950 — 2008

kong_olav

Kong Haa­kon VII avdu­ker bau­taen uten­for sko­len 14. juni 1950.
Kong Olav V besø­ker oss flere gan­ger.
Kong Harald V og Dron­ning Sonja på sig­nings­ferd og flere besøk.

Les mer

En folke­høg­skole rei­ser seg på Elverum

elverum_eidsvollbygningen_1934_duo

Fra ideer og tan­ker til Peer Værings­aasens Natio­nal­fond på 1.000.000kr i 1918. Tom­ter­e­verv i 1922, arki­tekt­kon­kur­ranse i 1923 og bygge­start i 1927.
Sty­ret kunne knapt ha funne stort vak­rare og meir høve­leg tomt i Elve­rum: Strand­bygd­ve­gen og «Kjær­lig­hets­stien» langs Glåma på ein kant, brun­legga øster­dals­furuer på ein annan, og bak­ken ned i amfi mot Sagtjer­net med skeise-is og bade­strand på den tredje.

Første bygge­trinn med hoved­byg­nin­gen og de to inter­na­tene Sol­bak­ken og Tjønn­lia ble tatt i bruk og inn­viet 27.oktober 1928. Vev­sal, sløyd­sal, smie, stab­bur og gara­sje ble ved­tatt reist i 1931 og ble tatt i bruk høs­ten 1932. Året etter sto det tredje inter­na­tet Nor­di­gard fer­dig med plass til ytter­li­gere 20 ele­ver og en lærer­bo­lig. Våren 1937 star­tet byg­gin­gen av Eids­voll med stort audi­to­rium til 110 per­soner, et mindre audi­to­rium, fire klasse­rom og en andre eta­sje med 12 tre-sengs elev­rom og to lærerboliger.

 

Helge Værings­aasen

helge_vaeringsaasen

His­to­rien om Helge Værings­aasen (1837 — 1918), hvor­for og hvor­dan han bestemte seg for å donere pen­ger til byg­ging av Elve­rum folke­høg­skole. Med sine sterke sosiale og kul­tu­relle inter­es­ser set­ter denne rike skog­ei­e­ren fra Elve­rum dype spor i sin sam­tid og ettertid.

Års­kull og ansatte før 1980

aarskull_til1940Her fin­ner du tid­li­gere ele­ver, fast ansatte lærere, hus­mor, tek­nisk per­so­nale, hjelpe­læ­rere og vika­rer fra skole­start i 1928 fram til og med våren 1980. Års­kul­lene er ord­net alfa­be­tisk og bilde­ma­te­ria­let leg­ges ut etter hvert som det blir opp­da­tert med navn og dato.

Års­kull og ansatte 1981–2013

aarskull_fra1945

Her fin­ner du tid­li­gere ele­ver, fast ansatte lærere, hus­mor, tek­nisk per­so­nale, hjelpe­læ­rere og vika­rer fra høs­ten 1980 fram til og med for­rige skoleår. Års­kul­lene er ord­net alfa­be­tisk og bilde­ma­te­ria­let leg­ges ut etter hvert som det blir opp­da­tert med navn og dato.