Om skolen

Informasjon

Sko­len eies av Peer Værings­aasens Natio­nal­fond. Den lig­ger i gang­av­stand til Elve­rum sen­trum, som har alt et urbant liv kan gi. Det er kort veg til vill­mark, Try­sil­fjel­let og gode tog– og buss­for­bin­del­ser til Oslo/Gardermoen.

Skole­an­leg­get er byg­get i tra­di­sjo­nell Øster­dals­stil og lig­ger natur­skjønt til mel­lom Glomma og Sagtjer­net.  På skole­om­rå­det har vi bla. egen fot­ball­bane og sand­vol­ley­ball­bane, store grønt­area­ler og nær­het til bade­plas­ser og fiske­mu­lig­he­ter ved Sagtjer­net og Glomma. Om vin­te­ren har vi egen ter­reng­park for snowboard/ski.

Skole­året og søknad

Skole­året består av 33 uker med 16,5 uke høst og vår. For vår­se­mes­te­ret vel­ger du valg­fag på nytt. Vi har høst­fe­rie, jule­fe­rie, vin­ter­fe­rie og påske­fe­rie på lik linje med andre skole­slag. 2 stu­die­po­eng til høy­ere utdan­ning  får du ved gjen­nom­fø­ring av et skoleår med minst 90 % oppmøte.

Opp­ta­ket til hvert skoleår star­ter 1. februar før kom­mende skoleår, men søke kan du gjøre fra 1. okto­ber høs­ten før. Dette er likt for alle folke­høg­sko­lene. Det er vik­tig å være tid­lig ute da mange av våre lin­jer erfa­rings­mes­sig blir tid­lig fulle, og vi har et begren­set antall plas­ser på de ulike lin­jene. Det er også vik­tig å levere en kom­plett søk­nad — dvs med nød­ven­dige vedlegg.

For alle som ikke har full­ført videre­gå­ende er det til­strek­ke­lig med den siste karak­ter­ut­skrift du har når du søker. Har du stort fra­vær er det lurt å doku­men­tere dette der­som du har en årsak til fraværet.