Økonomi

Informasjon

Øko­no­misk over­sikt – skole­året 2014/2015

Her ser du over­sikt over pri­ser på Elve­rum folke­høg­skole skole­året 2014/2015. Total­pri­sen avhen­ger av om du vel­ger rom med eget bad eller rom med fel­les dusj og toa­lett. Over­sikt over de to pak­kene ser du neden­for. Len­ger ned på siden fin­ner du også infor­ma­sjon om lån, sti­pend og for­sik­ring.

Rom med eget bad

-

GRUNNPRIS
Kost og losji kr. 70 600,-
Semes­ter­av­gift kr. 3 000,-
Valg­fag kr. 3 200,-
Jotun­hei­men­tur kr. 2 000,-
Fal­le­s­ut­gif­ter kr. 3 200,-
Total grunn­pris kr. 82 000,-
LINJEUTGIFTER TOTALKOSTNAD
Band – Afrika/Studio kr. 28 000,- kr. 110 000,-
Teater/Musikal kr. 19 000,- kr. 101 000,-
Kunst/Håndverk kr. 19 000,- kr. 101 000,-
Foto/Opplevelser kr. 27 100,- kr. 109 100,-
Backpacker/Ekstremsport kr. 33 900,- kr. 115 900,-
Snow­board kr. 29 700,- kr. 111 700,-
Nor­we­gian – Culture/Adventure kr. 24 200,- kr. 106 200,-
Friluftsliv/Ekstremsport kr. 23 600,- kr. 105 600,-
Afrika – Bistand/Kultur kr. 37 500,- kr. 119 500,-


-

Rom med fel­les dusj og toalett

-

GRUNNPRIS
Kost og losji kr. 65 000,-
Semes­ter­av­gift kr. 3 000,-
Valg­fag kr. 3 200,-
Jotun­hei­men­tur kr. 2 000,-
Fal­le­s­ut­gif­ter kr. 3 200,-
Total grunn­pris kr. 76 400,-
LINJEUTGIFTER TOTALKOSTNAD
Band – Afrika/Studio kr. 28 000,- kr. 104 400,-
Teater/Musikal kr. 19 000,- kr. 95 400,-
Kunst/Håndverk kr. 19 000,- kr. 95 400,-
Foto/Opplevelser kr. 27 100,- kr. 103 500,-
Backpacker/Ekstremsport kr. 33 900,- kr. 110 300,-
Snow­board kr. 29 700,- kr. 106 100,-
Nor­we­gian – Culture/Adventure kr. 24 200,- kr. 100 600,-
Friluftsliv/Ekstremsport kr. 23 600,- kr. 100 000,-
Afrika – Bistand/Kultur kr. 37 500,- kr. 113 900,-

  • Total­kost­na­den dek­ker alle rei­ser, mate­ri­ell, kost/losji – og egent­lig alt du tren­ger som elev på sko­len utenom lommepenger.
  • Alle må betale kr. 500,- i depo­si­tum for rom/nøkkel. Dette blir til­bake­be­talt når nøk­ke­len blir levert og rom godkjent.
  • Du beta­ler inn­mel­dings­av­gift på kr. 2 000,- som bekref­telse på at du tar imot skole­plas­sen. Dette belø­pet refun­de­res etter egne vil­kår hvis du sier fra deg skoleplassen.

Sti­pend og lån

Søk om lån og sti­pend her.

Du kan søke sti­pend og lån hos Sta­tens låne­kasse for utdan­ning. For inn­e­væ­rende skoleår kan en få kr. 94 400,- i lån. Kr. 37 760,- av dette gjø­res om til sti­pend ved full­ført skoleår. Følg med på Låne­kas­sens hjemme­si­der for opp­da­terte sat­ser for kom­mende skoleår.

Der­som du ikke full­fø­rer skole­året vil hele eller deler av sti­pen­det bli gjort om til lån. Sti­pen­det blir utbe­talt måned­lig i ti rater.

Sti­pend og lån skal bru­kes til beta­ling av skole­året. Der­som du slut­ter på sko­len i løpet av skole­året, må du betale for seks uker etter datoen du sa fra deg skole­plas­sen. Dette er en fel­les­ord­ning for alle folkehøgskoler.

For­sik­ring

Sko­len har en hus­ei­er­for­sik­ring som dek­ker sko­lens eien­de­ler. Det du har med deg av egne eien­de­ler må du selv for­sikre. Det samme gjel­der reise­for­sik­ring og per­son­for­sik­ring ved evt skade/ulykke. For ele­ver gjel­der ofte for­eld­res hjemme­for­sik­ring også når ele­ven er borte på skole. Ele­ver over 20 år kan tegne egen stu­dent­for­sik­ring. Vi opp­ford­rer dere til å under­søke dette med eget og for­eld­re­nes forsikringsselskap.