Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskoles

Fellesfag

Fel­les­fa­gene er en vik­tig del av folke­høg­skole­året. Dette er fag alle ele­vene har sam­men og som både utford­rer og enga­sje­rer. Dan­ning er et sen­tralt begrep i folke­høg­sko­len og hand­ler om men­nes­kers per­son­lig­het, evner, kul­tu­relle for­stå­else, inn­sikt og moral.

I fel­les­fa­gene tar vi opp vik­tige og inter­es­sante pro­blem­stil­lin­ger og som elev opp­ford­res du til å komme med temaer som enga­sje­rer deg. Du sit­ter igjen med nye idéer, ny kunn­skap, inn­sikt og gode opplevelser.

Temauker

I hvert semester arrangerer vi en temauke hvor alle elevene jobber sammen på tvers av linjene. På høsten arrangeres «Rare eventyr», og i vårsemesteret «Elverum folkhighschoolympics».

Tema­ukene har som mål å styrke fel­les­ska­pet og gi utford­rin­ger på tvers av lin­jene.Ukene er spekket med sosi­ale arrangementer på kvel­dene, og vi ønsker at tema­ukene blir stå­ende som minne­ver­dige høyde­punk­ter fra skoleåret.

Musikk, kunst og teateruka «Rare eventyr»

Dette er en spen­nende uke med koser­ter, eks­tra god ser­ve­ring og ikke minst en van­vit­tig utford­ring om å pro­du­sere barne­tea­ter for 400 skole­barn på én uke!

Nøy­ak­tig hva som skal skje er litt hem­me­lig, men resul­ta­tet er all­tid utro­lig mor­somt og underholdende.

De to siste årene har også film­fes­ti­va­len Movies on War gått av sta­be­len denne uka, og folke­høg­sko­len er en av fes­ti­va­l­are­na­ene. Dette betyr at vi får flere gode film­opp­le­vel­ser og får delta på skred­der­sydde fore­drag som gir varig inntrykk.

Elverum folkhighschoolympics

Dette er Elve­rum folke­hø­sko­les egne Olym­piske leker. Ele­vene deles i land, og kjem­per gjen­nom uka om edle metal­ler i øvel­ser som mini­ski­sprint, spark­støt­ting­sta­fett, poker, Wii-bowling, strong-(wo)man og isbading.

Den første og største øvel­sen er mara­ton­we­ek­end. Alle ele­vene vel­ger en akti­vi­tet de vil holde på med i 28 timer i strekk, og skaf­fer spon­so­rer blant ven­ner, fami­lie og bedrif­ter som støt­ter med 1–10 kr pr. time de hol­der på. Jo flere spon­so­rer, jo høy­ere time­lønn. Pen­gene går til sko­lens bistands­pro­sjekt i Uganda, og sum­men over­sti­ger ofte 100 000 kr!!

Lan­det som i løpet av uka tar flest medal­jer stik­ker til slutt av med den pre­sti­sjetunge vandre­po­ka­len, og får lan­de­nav­net gra­vert inn for evig tid!

Seminar

Dypdykk, innblikk og inntrykk med seminar

Det er semi­nar hver lør­dag – så lenge det ikke er reise­pe­riode eller hjem­reise­helg. Semi­na­rene tar for seg viktige, spennende eller morsomme temaer, og hol­des i hoved­sak av gode eks­terne fore­drags­hol­dere, men også iblant av sko­lens egne lærere.

Seminareksempler

 • Liv­red­dende første­hjelp
 • Mat og kokkekamp
 • Eks­trem­s­port og flyt
 • Røde Kors for­tel­ler om sitt arbeid
 • Reise i Sør-Amerika
 • Språk og identitet
 • Leger Uten Grenser
 • Ville bilder
 • Lars Monsen, villmarka og jeg
 • Palestina
 • Det moderne slaveriet
 • Mot klimakrise
 • Movies on War filmfestival

Mediefag

Presse, medieferdigheter og digital hverdag.

I medie­fag tar vi for oss medie­nes rolle i dagens sam­funn. Vi ser på hvor­dan de kan fun­gere demo­kra­ti­se­rende, men også på hva som skjer der all kom­mu­ni­ka­sjon er styrt. Hvor­dan påvir­kes demo­kra­tiske pro­ses­ser av at «alle» plut­se­lig kan være presse­fo­to­gra­fer og dele et bilde med hele ver­den på få sekunder?

Vi tar for oss medie­nes påvirk­nings­kraft og presse­etikk, og slad­der­pres­sens metoder.

Sta­dig mer inter­es­sant blir det også med sosiale medier og våre digitale va­ner. Vi har fått full til­l­gang til infor­ma­sjon, under­hold­ning og ven­ner til enhver tid og det har aldri vært enk­lere. Hvor­dan kan vi bruke disse fan­tas­tiske hjelpe­mid­lene, og hvordan påvirker de hold­nin­ger? Utdan­ning? Arbeid?

Medie­fag hand­ler også om prak­tiske medie­fer­dig­he­ter, og det gis opp­ga­ver både i grup­per og individuelt.

Miljøfag

Klima, ressurser og utvikling.

I miljø­fag ser vi på hvor­dan vår ver­den fun­ge­rer, og hvilke utford­rin­ger vi møter i hen­hold til klima, dyre­be­stand og ressurser.

Det blir under­vis­ning gjen­nom fore­drag, film, opp­ga­ver og diskusjon.

Aktu­elle temaer er:

–Klima­trus­ler
–Lokal­miljø
–Ulve­de­bat­ten
–Men­nes­ket i sam­spill med naturen

Verden i dag

Oss, samfunnet og verden.

Vi lever i en ver­den med enorme for­skjel­ler. Ver­den i dag tema­ti­se­rer kon­flik­ter og men­nes­kers situa­sjon både nasjo­nalt og internasjonalt.

Dette er en fin mulig­het til å gå mer i dyb­den på aktu­elle sam­funns­spørs­mål, og tema­ene påvir­kes av hvilke saker som er aktu­elle i nyhets­bil­det. Faget har som mål å gi inn­sikt i baken­for­lig­gende årsa­ker, slik at man kan for­stå hvor­for men­nes­ker hand­ler som de gjør.

I til­legg øns­ker vi ikke minst å opp­lyse om hvilke for­hold men­nes­ker lever under ver­den over.

Ver­den i dag og Medie­fag blir ofte slått sam­men, etter­som mediene spil­ler en stor rolle i mange aspek­ter ved dagens samfunn.

Allsang/Storkor

Syng med den stemmen du har.

En time i uka er det Allsang/Storkor, og vi syn­ger san­ger innen en rekke ulike sjangere, både uni­sont og flerstemt.

Ved skole­start får alle ele­ver en opp­da­tert sang­bok til odel og eie. Denne inn­e­hol­der alt fra tra­di­sjo­nelle viser til moderne pop­lå­ter, og det er denne vi synger etter både på mor­gen­sam­ling og i allsangtimene.

Mange blir over­ras­ket over hvor gøy det er å synge når tak­høy­den er stor og alle syn­ger med den stem­men de har. Men det er nett­opp det som er hoved­fo­kus: det skal være gøy!

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke