Fellesfag


Fel­les­fa­gene er en vik­tig del av folke­høg­skole­året. Dette er fag alle ele­vene har sam­men og som både utford­rer og enga­sje­rer. Dan­ning er et sen­tralt begrep i folke­høg­sko­len og hand­ler om men­nes­kers per­son­lig­het, evner, kul­tu­rell for­stå­else, inn­sikt og moral.

I fel­les­fa­gene tar vi opp vik­tige og inter­es­sante pro­blem­stil­lin­ger og som elev opp­ford­res du til å komme med temaer som enga­sje­rer deg. Du sit­ter igjen med nye idéer, ny kunn­skap, inn­sikt og gode opplevelser.

Sidedeler

Temauke: Rare eventyr

Tema­uker

I løpet av høs­ten og vin­te­ren arran­ge­res det to tema­uker. Da blan­des alle lin­jene i nye grup­per, og alle ordi­nære fel­les­fag, valg­fag og linje­fag utgår. Dette er hek­tiske uker hvor hele sko­len står på hodet, og alle er med på det samme arrangementet.

Tema­ukene har som mål å styrke fel­les­ska­pet og gi utford­rin­ger på tvers av lin­jene. I til­legg skjer det mye sosi­alt på kvel­dene, og vi håper at tema­ukene blir stå­ende som minne­ver­dige høyde­punk­ter fra skoleåret.

Musikk, kunst og teateruka

Dette er en spen­nende uke med koser­ter, eks­tra god ser­ve­ring og ikke minst en van­vit­tig utford­ring om å pro­du­sere barne­tea­ter for 400 skole­barn på én uke!

Nøy­ak­tig hva som skal skje er litt hem­me­lig, men resul­ta­tet er all­tid utro­lig mor­somt og underholdende.

De to siste årene har også film­fes­ti­va­len Movies on War gått av sta­be­len denne uka, og folke­høg­sko­len er en av fes­ti­va­l­are­na­ene. Dette betyr at vi får flere gode film­opp­le­vel­ser og får delta på skred­der­sydde fore­drag som gir varig inntrykk.

Vin­ter­ak­ti­vi­tets­uka – Elve­rum folkhighschoolympics

Dette er Elve­rum folke­hø­sko­les egne Olym­piske leker. Ele­vene deles i land, og kjem­per gjen­nom uka om edle metal­ler i øvel­ser som mini­ski­sprint, spark­støt­ting­sta­fett, poker, Wii-bowling, strong-(wo)man og isbading.

Den første og største øvel­sen er mara­ton­we­ek­end. Alle ele­vene vel­ger en akti­vi­tet de vil holde på med i 28 timer i strekk, og skaf­fer spon­so­rer blant ven­ner, fami­lie og bedrif­ter som støt­ter med 1–10 kr pr. time de hol­der på. Jo flere spon­so­rer, jo høy­ere time­lønn. Pen­gene går til sko­lens bistands­pro­sjekt i Uganda, og sum­men over­sti­ger ofte 100 000 kr!!

Lan­det som i løpet av uka tar flest medal­jer stik­ker til slutt av med den pre­sti­sje­fylte vandre­po­ka­len, og får lan­de­nav­net gra­vert i gull til evig tid!

Fellesfag: Folkhighschoolympics

Fellesfag: Seminar, Kristen Reagen

Semi­nar

Det er semi­nar hver lør­dag – så lenge det ikke er reise­pe­riode eller hjem­reise­helg. Semi­na­rene tar for seg et tema vik­tig tema, og hol­des i hoved­sak av gode eks­terne fore­drags­hol­dere, men også iblant av sko­lens egne lærere.

Eksemp­ler på semi­na­rer er:

–Liv­red­dende første­hjelp
–Eks­trem­s­port og flyt
–Røde Kors for­tel­ler om sitt arbeid
–Reise i Sør-Amerika
–Språk og identitet

Fellesfag: miljøfag

Miljø­fag

I miljø­fag ser vi på hvor­dan vår ver­den fun­ge­rer, og hvilke utford­rin­ger vi møter i hen­hold til klima, dyre­be­stand og ressurser.

Det blir under­vis­ning gjen­nom fore­drag, film, opp­ga­ver og diskusjon.

Aktu­elle temaer er:

–Klima­trus­ler
–Lokal­miljø
–Ulve­de­bat­ten
–Men­nes­ket i sam­spill med naturen

Fellesfag: Mediefag

Medie­fag

I medie­fag tar vi for oss medie­nes rolle i dagens sam­funn. Vi ser på hvor­dan de kan fun­gere demo­kra­ti­se­rende, men også på hva som skjer der all kom­mu­ni­ka­sjon er styrt. Hvor­dan påvir­kes demo­kra­tiske pro­ses­ser av at «alle» plut­se­lig kan være presse­fo­to­gra­fer og dele et bilde med hele ver­den på få sekunder?

Vi tar for oss medie­nes påvirk­nings­kraft og presse­etikk, og slad­der­pres­sens metoder.

Sta­dig mer inter­es­sant blir det også med sosiale medier og våre mobil­va­ner. Vi har fått full til­l­gang til infor­ma­sjon, under­hold­ning og ven­ner til enhver tid og det har aldri vært enk­lere. Hvor­dan kan vi bruke disse fan­tas­tiske hjelpe­mid­lene, hva gjør de med våre hold­nin­ger? Utdan­ning? Arbeid?

Dette er temaer vi lever midt oppi, og som mange er både posi­tive og kri­tiske til. Hvilke kon­se­kven­ser dette får på lang sikt kan ingen vite, men det er noe alle bør reflek­tere rundt.

Medie­fag hand­ler også om prak­tiske medie­fer­dig­he­ter, og det gis opp­ga­ver både i grup­per og individuelt.

Fellesfag: Verden i dag

Ver­den i dag

Vi lever i en ver­den med enorme for­skjel­ler. Ver­den i dag tema­ti­se­rer kon­flik­ter og men­nes­kers situa­sjon både nasjo­nalt og internasjonalt.

Dette er en fin mulig­het til å gå mer i dyb­den på aktu­elle sam­funns­spørs­mål, og tema­ene påvir­kes av hvilke saker som er aktu­elle i nyhets­bil­det. Faget har som mål å gi inn­sikt i baken­for­lig­gende årsa­ker, slik at man kan for­stå hvor­for men­nes­ker hand­ler som de gjør.

I til­legg øns­ker vi ikke minst å opp­lyse om hvilke for­hold men­nes­ker lever under ver­den over.

Ver­den i dag og medie­fag blir ofte slått sam­men, etter­som mediene spil­ler en stor rolle i mange aspek­ter ved dagens samfunn.

Fellesfag: Allsang/Storkor

Allsang/Storkor

En time i uka er det Allsang/storkor, og vi syn­ger san­ger innen en rekke ulike genre, både uni­sont og flerstemt.

Ved skole­start får alle ele­ver en opp­da­tert sang­bok til odel og eie. Denne inn­e­hol­der alt fra tra­di­sjo­nelle viser til moderne pop­lå­ter, og det er denne vi bru­ker til å synge etter både på mor­gen­sam­ling og i allsangtimene.

Mange blir over­ras­ket over hvor gøy det er å synge når tak­høy­den er stor og alle syn­ger med den stem­men de har. Men det er nett­opp det som er hoved­fo­kus: det skal være gøy!