Alle


Elverum Folkhighschoolympics 2015


Da er de 4. folk­high­schoo­lymo­picske leker i gang. 130 ele­ver for­delt på åtte land del­tok i en stor­slått åpningsseremoni.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, January 25th, 2015

Nytt flyktningetreff for Afrika


Fyr på peisen,vafler,prat og dans.Flott kveld

Skrevet av Geir Prøven, January 21st, 2015

Vil du delta i den nye storfilmen om «Kongens Nei»?


Meld deg på som sta­tist her

Skrevet av Åsmund Mjelva, January 21st, 2015

Maratonweekend gir nye klasserom og internat


Støtt oss som bedrift eller enkeltperson

Skrevet av Geir Prøven, January 20th, 2015

Elverum Folkhighschoolympics sponsorskjema


Mara­ton i OL-uka nær­mer seg, og spon­sor­skjema fin­ner du på lin­ken under. Pen­gene som kom­mer inn går uanv­kor­tet til å bygge andre eta­sje på barne­skole­byg­get i Kasese, Uganda.
Spon­sor­skjema 2015
 
 

Skrevet av Bente Knippa Vestad, January 19th, 2015

YOGA valgfag


Nå kan hel­gen inn­tas. Tre fulle yoga­klas­ser fikk run­det av en fin uke. I dag har vi hatt stå­ende øvel­ser, etter en god inn­le­dende avspen­ning. Her er noen av til­bake­mel­din­gene som kom etter endt økt i dag:
 
Rolig og avslap­pende. Utford­rer kon­sen­tra­sjo­nen. Øvel­sene er «rolige» og stille­stå­ende — for­skjel­lig fra det man van­lig­vis gjør når man tre­ner. Deilig […]

Skrevet av Beate Østbye, January 16th, 2015

TEATER/MUSIKAL «Fra bevegelse til uttrykk»


På grunn av tek­niske pro­ble­mer på mor­gen­kvis­ten, som truet Power­Point pre­sen­ta­sjo­nen.., ble tema mer; «Fra klasse­rom 5 til muli­gens fore­drags­sa­len»? Pro­jek­to­ren ville ikke sam­ar­beide, så mulig­he­ten var å gå til fore­drags­sa­len og dens pro­jek­tor. Men, der er det jo ikke noe gulv å jobbe på. Så vi endte opp med; «Fra klasse­rom 5 til TV-stua». Rik­tig­nok en stue […]

Skrevet av Beate Østbye, January 15th, 2015

Lyst på Folkehøgskole og Afrikatur?


Vel­kom­men til Elve­rum folkehøgskole!

Skrevet av Geir Prøven, January 12th, 2015

Ny norsk storfilm — innspilling på skolen vår!


Om ikke mange ukene vil en av lan­dets mest aner­kjente spille­film­re­gis­sø­rer, Erik Poppe, og hans film­team innta sko­len vår — SKOLEN VÅR! Det lig­ger mye his­to­rie i veg­gene våre som vi kan være stolte av.
Da de tyske trop­per ankom lan­det vårt i april 1940, sto Nor­ges konge over­for et valg som ville endre hans land for all­tid. Nå skal […]

Skrevet av Beate Østbye, January 11th, 2015

Teater/musikal på gulvet!


Ende­lig er vi i gang igjen med tea­ter– og musi­kal­fa­get; ut på gul­vet — and just do it! I dag har vi vært igjen­nom mange øvel­ser og kon­sen­tra­sjo­nen har vært til å ta og føle på. De første ukene av semes­te­ret skal vi blant annet jobbe med fokus, øye­kon­takt, slippe kon­troll, sam­spill, se hver­andre, gi […]

Skrevet av Beate Østbye, January 7th, 2015