Alle


Dans valgfag med gjesteinstruktør


Dans valg­fag har hatt besøk av dan­ser og koreo­graf Annette Bran­dan­ger som etter flere år i Lon­don nå bor og job­ber i Oslo. På time­pla­nen sto det «Impro­vi­sa­sjon — Con­stant move­ment work­shop». Etter en rask opp­var­ming var klas­sen i gang med opp­le­velse og utforsk­ning av rom og hver­andre. Videre fulgte impro­vi­sa­sjons­øvel­ser rundt egen kropp, retninger […]

Skrevet av Beate Østbye, October 25th, 2014

Teater/musikal nærmer seg…


Ele­vene på teater-/musikallinjen skal om noen få uker frem­føre sitt eget pro­gram — et 10 minut­ters pro­gram bestå­ende av en tekst, en sang og en liten beve­gel­sese­kvens rundt et tema. Til uken vil vi fort­sette med mono­log­ar­bei­det og mas­ter­class’. Neste uke blir det fokus på sang og øving med ban­det. Og såer plut­se­lig dagen der! […]

Skrevet av Beate Østbye, October 25th, 2014

Friluftsliv /Ekstremsport frister gamle Friluftstradisjoner


I denne stund har roen sen­ket seg godt over en gitt grasslette i bar­sko­gen nær Elve­rum. Etter iher­dig inn­satsmed hogst av tørr­gjær som virke til nying og klar­gjø­ring og byg­ging av gapa­huk, har omsi­der arbei­det gitt resul­tat. To vær– og vind­skydd i L — form  samt en 4 meter lang nying med 6 stok­ker.  Det blir […]

Skrevet av Per Kjelland, October 22nd, 2014

Foto bidrar til ny kulturminneplan


Det arbei­des med en ny kul­tur­minne­plan i Elve­rum og der­med skal hus og byg­nin­ger på Vestad og i Lei­ret foto­gra­fe­res. Ele­vene på Foto/opplevelser gjør job­ben sam­men med med­lem­mer fra Elve­rum historielag.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 22nd, 2014

Velkommen til foreldrehelg


28/11/2014 to 30/11/2014.

Siste hel­gen i novem­ber øns­ker vi alle for­eldre vel­komne til Elve­rum folkehøgkule.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, October 22nd, 2014

Demokrati-budstikka er på vei


I anled­ning folke­høg­sko­lens 150-årsjubileum og Grunn­lo­vens 200-årsjubileum i 2014 gjen­nom­fø­rer lan­dets folke­høg­sko­ler pro­sjek­tet «Demo­krati­Bud­stikka».
Her er bud­stikka vår videre på vei til Ringebu folkehøgskule.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 21st, 2014

Demokratiske rettigheter — en selvfølge, eller verdt å ofre livet for?


Lør­dag 18 okto­ber satte vi søke­lys på ulike aspek­ter ved demo­krati. Vi tar mange våre demo­kra­tiske ret­tig­he­ter som en selv­følge, men for mange andre ste­der i ver­den er dette vik­tige ret­tig­he­ter å kjempe for, som mange til og med er vil­lige til å ofre livet sitt for. Vi hadde invi­tert 4 spen­nende fore­drags­hol­dere med 4 […]

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 20th, 2014

Friluftsliv /Ekstremsport gjør oktoberfjellet


En fan­tas­tisk vand­ring i 5 døgn i vakre Sølen­da­len ga gjen­gen på Fri­lufts­liv /Ekstremsportlinja en stor opp­le­velse. Med start på Stor­lægda gikk turen gjen­nom Speke­da­len til Speke­sjøen. Videre over Grå­høgda til Nek­sjø­lia og ut igjen til Skjel­lå­vol­len. Her­lig høst­fjell med still­het og variert vær. Her fikk man tes­tet seg sjøl og utstyr i snø­slaps og […]

Skrevet av Per Kjelland, October 19th, 2014

Afrika i Katetura og Penduka


Fra fat­tig­dom via flott pro­sjekt og til rockn roll

Skrevet av Geir Prøven, October 18th, 2014