Alle


Reunion for kullet 12/13 — 15.–17. august!


15/08/2014 to 17/08/2014.

Vel­kom­men til reunionhelg for fjor­års­ele­ver (kul­let 12/13) 15.–17. august. Det blir sam­lin­ger, mim­ring, bil­der, film og STOR gjen­syns­glede! Les mer og bestill her.

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, July 23rd, 2014

Storkonsert i Sagtjernet Amfi — Elverum folkehøgskule


The Water­boys
Sagtjer­net Amfi
Arran­ge­ments­dato: 03.08.2014 19:00

19:00 — 20:00 Vio­let Road 20:00 — 20:45 Omrigg/pause 20:45 — 22:15 The Waterboys

The Water­boys ble dan­net i Lon­don i 1983. Voka­list og låt­skri­ver Mike Scott er den natur­lige front­fi­gu­ren i badet, godt flan­kert av den svært så dyk­tige Steve Wick­ham. Sam­men har de to nær sagt laget en egen musikk­sjan­ger med […]

Skrevet av Åsmund Mjelva, July 15th, 2014

Glutenfritt sommerkurs for familier!


På Elve­rum folke­høg­skole ble juni avslut­tet med som­mer­kurs for fami­lier med Cøliaki. Målet er å skape en arena for erfa­rings­ut­veks­ling og fag­lig påfyll sam­ti­dig som hele fami­lien kan spise nyde­lig glu­ten­fri mat og få gode sommeropplevelser.

Som­mer­kur­set for fami­lier ble arran­gert for 19. gang, med stor pågang og fullt trøkk fra ons­dag til søn­dag. På programmet […]

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, July 2nd, 2014

Musikkvideo fra Bandlinja — Crazy


Ny musikk­vi­deo fra band­linja i stu­dio! Cover av Gnarls Bark­ley — crazy. Se og hør her!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, June 2nd, 2014

Musikkvideo fra bandlinja — What a day


Siste linje­uke var Band­linja i Stu­dio­E­ner på Hamar og spilte inn album. Det var lange men effek­tive dager, og i til­legg til musik­ken ble det spilt inn mate­riale til to stu­dio­mu­sikk­vi­deoer. Nå er den første klar!
Hen­rik Grave Mathi­sen har skre­vet både teks­ten og musik­ken til «What a day». Låta impo­nerte StudioEner-sjef Frode Bernt­zen, som mente […]

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, May 22nd, 2014

Foto + Opplevelser = Barcelona


Foto / Opp­le­vel­ser er tra­di­sjo­nen tro gate­langs i Bar­ce­lona. Som­meren er på gang og byen fris­ter med et utall attrak­sjo­ner, spen­nende cafeer, lange stren­der og mange foto­mo­ti­ver på hvert gatehjørne.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, May 13th, 2014

Snart Sagtjernet Amfi


De første pla­ne­rings­ar­bei­dene til det som i løpet av som­meren skal bli nye Sagtjer­net Amfi er i gang. Anleg­get skal stå fer­dig til ute­kon­sert med Ung­doms­sym­fo­ni­kerne 1.august og vil gi plass til 3.000 tilskuere.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, May 10th, 2014

Dr. Schnill med reggae, one-piece og allsang!


Ver­dens største one-piece-helt ryk­ker ut for å lære nykom­me­ren Hann­i­bal Lar­sen å være schnill mot seg sjæl. Her kan du se Dr. Schnills rykende ferske Lega­lize happiness!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, May 10th, 2014

Friluftsliv Ekstremsport avslutter med varierte aktiviteter


Pås­ken er vel over­stått og etter en gjen­for­enings– og pakke­dag på sko­len, er Fri­lufts­liv Eks­trem­s­port gjen­gen klare for sin siste utflukt dette skole­året. Første dag går til inn­kjøp av nok våt­drak­ter og litt små­plukk som trengs til den neste uken ute i det fri. Første reise­mål der dei­lige Dan­mark og Hvide Sande på Midt-Jylland. Her […]

Skrevet av Per Kjelland, May 8th, 2014

Kunstlinja har land art for alle


Alle ele­vene får en krea­tiv land art-inspirert opp­gave som skal løses ute i solen. Det er kun natur­ma­te­ria­ler som er til dis­po­si­sjon. Kan­skje det blir spen­nende resultater…

Skrevet av Bente Knippa Vestad, May 5th, 2014