Alle


Friluftsliv/Ekstremsport redder eget liv


Uti sko­gen, en hel­ler hust­rig vår­dag, befin­ner Friluftsliv/Ekstremsportgjengen seg. Dagens arbeids­opp­gave er sær­de­les vik­tig å beherske. Liv­red­dende første­hjelp må læres, øves på og ter­pes på. Dette er en vik­tig disi­plin å beherske for fri­lufts­folk. Plut­se­lig kan en situa­sjon opp­stå, og da er det godt å vite hva man både kan og skal gjøre. 

Kris­tof­fer og Ann […]

Skrevet av Per Kjelland, April 12th, 2014

NAC Class in Lofoten day 4–5


Day 4 we visit Lofotr Viking­mu­seum at Borg. Our guide tells the story about the museum and we get to see all what the museum can offer.

 
Chris­tian the VIKING
Next stop is at Lofo­ten Folke­høy­skole where the schools stu­dents have been so kind and heated up their sauna. Now we try a new acti­vity to show we have […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, April 11th, 2014

Avslutningsdag 11. mai


11/05/2014

Vi øns­ker for­eldre, fami­lie og ven­ner vel­kom­men til siste skole­dag for kul­let 2013/2014 den 11. mai.

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, April 11th, 2014

Opptaksprøven — en selvskrevet musikal


Fre­dag kveld ble stor­sa­len sakte, men sik­kert fylt opp med pub­li­kum. Ner­vene bak scena var til å ta og føle på… Nå skulle ende­lig teater/musikalklassen spille på hjemme­bane — men det er jo kjempe­skum­melt! Sam­ti­dig var alle enige om at det var litt vemo­dig også. Det var siste gan­gen de skulle stå på scena sam­men. Der­for var bud­ska­pet klart rett før de trådte inn på scene­gul­vet: «Nå skal vi kose oss!»

Skrevet av Beate Østbye, April 7th, 2014

Vårens vakreste bryllup


Krea­tivt, vak­kert, sam­fullt og morsomt!

Skrevet av Geir Prøven, April 5th, 2014

Band runder av turnè-perioden med konsert på hjemmebane i kveld


Det er en tid for alt. Now it’s time to Rock…again!

Skrevet av Arild Sveum, April 4th, 2014

På Det Norske Teatret


I går var Teater/Musikal klas­sen på hel-max hel-dags-tur i Oslo! I nes­ten fem timer del­tok de på en work­shop på Det Norske Teat­ret. Både koreo­grafi og tea­ter­øvel­ser ble utført på scene­gul­vet på hoved­sce­nen — vel­dig spen­nende! Etterpå spiste vi en dei­lig mid­dag ute i sola. Litt tid til shop­ping ble det óg før vi så […]

Skrevet av Beate Østbye, April 4th, 2014

Bandlinja på Spotify og iTunes


Elve­rum folke­høg­skole har dan­net plate­sel­skap! Det betyr at vi kan dis­tri­bu­ere musik­ken som pro­du­se­res på Band­linja via Spo­tify og iTu­nes. Hør her!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, April 2nd, 2014

Mer fra turnélivet til Teater/Musikalklassen


Her føl­ger videre noen sitat fra de bereiste scenemenneskene:

Skrevet av Beate Østbye, April 1st, 2014

Stones Sticky Foto Fingers


Da pop­kunst­ne­ren Andy War­hol foto­gra­ferte cover­bil­det til Rol­ling Sto­nes sitt album Sticky Fin­gers i 1971 visste han ikke at det over 40 år senere ville inspi­rere ele­vene på Foto/Opplevelser til å ta nye høy­kon­trast­bil­der av utsnitt av kles­plagg på kropp!

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, March 31st, 2014