Alle


TEATER/MUSIKAL: Reisebrev fra Praha


Nå er vi ende­lig på stu­die­tur i denne fan­tas­tiske byen Praha!
ONSDAG 22. april: Etter en nam mid­dag på sko­len, tok vi toget til Gar­der­moen. Der­fra bar det mot var­mere strøk;) Dess­verre var Arild blitt syk, så vår utro­lige sporty internat­le­der Kris­tin, kas­tet seg rundt og ble med på turen. Sent på kvel­den ankom vi hotel­let vi […]

Skrevet av Beate Østbye, April 28th, 2015

Valgfag aksjonsforskning presenterte på UiT


Aksjons­fors­kerne reiste til Uni­ver­si­tet i Tromsø og pre­sen­terte for pro­fes­sor Tom Til­ler og mange andre.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, April 21st, 2015

Avslutningsdag 10. mai


11/05/2014

Vi øns­ker for­eldre, fami­lie og ven­ner vel­kom­men til siste skole­dag for kul­let 2013/2014 den 11. mai.

Skrevet av Åsmund Mjelva, April 20th, 2015

Er du interessert i teater og nysgjerrig på musikaler? Søk TEATER/MUSIKAL :) Del 2


Her kom­mer noen ord fra to ele­ver i klas­sen; Vibeke og Ken­neth
Livet på tea­ter og musi­kal har både vært utro­lig fan­tas­tisk og moro. Fra posi­tive og krea­tive klasse­ka­me­ra­ter, til følel­ses­ladde opp­le­vel­ser. Som elev her, så får man en inn­sikt i de grunn­leg­gende tek­nik­kene og ver­di­ene innen­for tea­ter og musi­kal, samt utøve de fer­dig­he­tene man allerede […]

Skrevet av Beate Østbye, April 13th, 2015

En flott markering av 9.april


Det er i år 75 år siden krigs­ut­brud­det 9. april. Stor­tin­get valgte å legge en hoved­mar­ke­ring av denne dagen til Elve­rum og Elve­rum folkehøgskule.

Vi fikk låne ori­gi­na­len av Elve­rums­full­mak­ten for noen timer, og fikk besøk av Stor­tin­gets pre­si­dent­skap, Stor­tings­re­pre­sen­tan­ter, ord­fø­rer i Elve­rum, riks­an­tik­va­ren, fyl­kes­kom­mu­nen m.fl.
 
Søs­ken­pa­ret Bjørg og Kris­tin Pas under­holdt på vio­lin og bratsj med en […]

Skrevet av Åsmund Mjelva, April 12th, 2015

Er du interessert i teater og nysgjerrig på musikaler? Søk TEATER/MUSIKAL :) Del 1


Har du domino­kort? Har DU domino­kort? Har du doMIno­kort?
Dette sier bitre og lubne Gud­run til sine kun­der. Som du sik­kert ikke skjøn­ner, er dette både star­ten på min mono­log og ”kar­rie” på sce­nen på Elve­rum folke­høg­skole. Nokså tid­lig i skole­året ble klas­sen pre­sen­tert for 10– minut­ters pro­gram­met, som besto av en selv­valgt mono­log, en bevegelsessekvens […]

Skrevet av Beate Østbye, April 10th, 2015

Er du interessert i teater og nysgjerrig på musikaler? Søk TEATER/MUSIKAL :) Intro


Om kort tid rei­ser vi til Praha og der­etter vil fer­den gå videre til Ber­lin. I nes­ten to uker skal vi utforske de to spen­nende stor­by­ene. Fra denne turen vil det komme mange reise­brev her på blog­gen. MEN før den tid, vil jeg utfordre mine ele­ver på Teater/Musikalllinjen til å for­telle akku­rat deg hva du […]

Skrevet av Beate Østbye, April 7th, 2015

Teater/Musikal på Chicago!


Ons­dag mor­gen satte klas­sen avsted til hoved­sta­den og Oslo Nye Tea­ter. Vi fikk en fin og lære­rik omvis­ning på tea­te­ret, en dei­lig mid­dag på en av byens res­tau­ran­ter og der­etter.…. en kanon­flott musi­kal­fore­stil­ling! Det er noe fasci­ne­rende ved denne Ebb & Kan­der musi­ka­len som utspil­ler seg i Chi­cago på begyn­nel­sen på 1900-tallet. Hand­lin­gen fore­går hovedsaklig […]

Skrevet av Beate Østbye, March 27th, 2015

Norwegian, Adventure and Culture– class 3 days in Lofoten


Arri­ving Lofo­ten we drive to Lofo­ten Arc­tic hotel, Skata,  in Hen­nings­vær.
Here we get to see the Northern Lights. It is just fan­ta­s­tic!!!! (Sorry, no pic­tu­res of this)

Next day we wake up to the most ama­zing weather. We drive  to Borg Vikingr museum and learn about the vikings that lived here.
Pamela, Jake, Jente, Emma and And­res out­side the Viking […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, March 23rd, 2015

Friluftsliv og Backpacker i Chamonix


En liten stem­nings­rap­port fra Cha­mo­nix og de franske alper. Friluftsliv/Ekstremsport og Back­packer /Ekstremsport har nå tes­tet løy­pene i Cha­mo­nix au Mont Blant i tre dager. Så langt sva­rer opp­hol­det og ski­kjø­rin­gen til for­vent­nin­gene, til tross for at det er nes­ten to uker siden siste snø­fall. Pud­der­kjø­rin­gen lar med andre ord vente på seg. Til nå […]

Skrevet av Per Kjelland, March 17th, 2015