Globus med to posisjonsmarkører. Ikon.

Linje

Backpacker/​Ekstremsport

På Backpacker/Ekstremsport planlegger du og gjennomfører reiser i Europa, og du får prøve en rekke forskjellige ekstremsportaktisviteter. Elve­rum Folke­høg­skole kom­bi­ner back­pack­ing, eks­trem­s­port, aktive stu­die­tu­rer og folke­høg­skole. Backpacker/Ekstremsport-linja er for deg som er reise­lys­ten og liker spen­nende akti­vi­te­ter i sam­spill med natur­kref­tene.

Back­packer/Eks­trem­s­port på folke­høg­skole – aktive studieturer.

Vi bru­ker mye tid på plan­leg­ging av turene vi skal på, fordi vi skal reise sik­kert og så bil­lig som mulig. Ved å sette seg inn i kul­tur, his­to­rie, geo­grafi, lov­verk, språk, akti­vi­tets­mu­lig­he­ter, trans­port og bom­u­lig­he­ter vil du ha større utbytte av turen. Plan­leg­ging og rei­ser fore­går i små grup­per eller indi­vi­du­elt. På noen av turene kom­bi­nerer vi rei­sing og eks­trem­s­port, for eksem­pel sur­fing og fri­kjø­ring på ski/snowboard.

En viktig del av læringen foregår i etterkant av turene. Vi evaluerer, deler erfaringer og bruker tid på dokumentasjon av linjas aktiviteter gjennom foto, film og reportasjeskriving.

Skoleåret har to hovedtemaer:

1. Reisevirksomhet/backpacking
2. Ekstremsport

Kostnad

Rom med eget bad
115 900,-
Rom og felles bad
110 300,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Kristian Finstad

Variert og spennende ekstremsport

Du tren­ger ikke å være en erfa­ren eks­trem­s­ports­ut­ø­ver for å søke på denne linja. For­ut­set­nin­ger for å være en god Backpacker/Ekstremsport-elev er even­tyr­lyst, pågangs­mot og et ønske om å opp­leve og mestre spen­nende akti­vi­te­ter.

Sesongkort i Trysil
Try­sil­fjel­let blir brukt for ski/snowboardkjøring og kiteing i vin­ter­se­son­gen. Ele­vene får sesong­kort som kan bru­kes både i og uten­for under­vis­nin­gen hele seson­gen. Ele­vene har stor fri­het til å velge fri­kjø­ring eller park­kjø­ring, og vi sam­ar­bei­der på tvers av lin­jer for å under­vise på de for­skjel­lige feltene.

Eks­trem­s­port  – kurs med instruktør
Du får opp­læ­ring og erfa­ring i repor­ta­sje­skri­ving, foto og film­do­ku­men­ta­sjon, og i enkelte emner vil vi sam­ar­beide med Snowboard-, Fri­lufts­liv– og Foto-linja. I noen emner knyt­ter vi til oss gode eks­terne instruk­tø­rer og fore­le­sere. På surfecamp er det for eksem­pel med svært dyk­tige sur­fe­in­struk­tø­rer fra LaPoint. I 6 av ukene har vi med stu­den­ter fra fag­læ­rer­ut­dan­ning i kroppsøving/idrett ved Høg­sko­len i Hedmark.

Ekstremsport-aktiviteter

  • Klat­ring
  • Sur­fing
  • Kiting
  • Raf­ting, riverboard, elvepadling
  • Juving
  • Elve­pad­ling
  • Brevandring og grotting
  • Ski/snowboard – park og frikjøring
  • Toppturer
  • Downhill-sykling

I til­legg kom­mer flere akti­vi­te­ter i løpet av året, avhen­gig av hvilke mulig­he­ter som byr seg og ele­ve­nes ønsker.

Filmer

Studieturer

Norden

Øst-Europa

Alpetur

Portugal/Spania

Studieturer med Backpacker/Ekstremsport – Du bestemmer hvor reisen går

Vi vektlegger å reise trygt og økonomisk. Vi planlegger reisene godt, og reiser foregår felles eller i mindre grupper. Nøyaktig hvor reisen går er i stor grad opp til elevene, men reiseperiodene er delt opp som følger:

Norden: Tur i mindre grupper basert på økonomisk transport og couchsurfing. Gruppa planlegger og gjennomfører en reise i de nordiske landene.

Øst-Europa: Felles kulturhistorisk tur til Polen, Tsjekkia og Tyskland.

Alpene: Vi reiser sammen med Friluftsliv/Ekstremsport til en av Europas beste alpedestinasjoner (for inneværende år Chamonix). Vi tester nytt terreng  – om det er pudder, fjellsider eller terrengpark – og bor midt i det enorme løypeutvalget.

Portugal og Spania: Vi reiser i mindre grupper og ender opp sammen på surfecamp i Portugal.

Vi rei­ser med buss, tog, fly og mini­buss, og over­nat­ter på back­packer­vis i ung­doms­her­ber­ger, på rime­lige pen­sjo­na­ter, via overnattingstjenesten Couch­sur­fing eller på hotell.

Du tren­ger gyl­dig pass, reise­for­sik­ring, euro­pe­isk helse­trygde­kort, ski– eller snow­board­ut­styr, sove­pose, god rygg­sekk og egnede klær. Alt annet utstyr ord­nes gjen­nom sko­len. Even­tu­elle visum og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Blogginnlegg

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke