Globus med to posisjonsmarkører. Ikon.

Linje

Backpacker/​Ekstremsport

På Backpacker/Ekstremsport planlegger du og gjennomfører reiser i Europa, og du får prøve en rekke forskjellige ekstremsportaktiviteter. Elve­rum Folke­høg­skole kom­bi­ner back­pack­ing, eks­trem­s­port, aktive stu­die­tu­rer og folke­høg­skole. Backpacker/Ekstremsport-linja er for deg som er reise­lys­ten og liker spen­nende akti­vi­te­ter i sam­spill med natur­kref­tene.

Back­packer/Eks­trem­s­port på folke­høg­skole – aktive studieturer.

Vi bru­ker mye tid på plan­leg­ging av turene vi skal på, fordi vi skal reise sik­kert og så bil­lig som mulig. Ved å sette seg inn i kul­tur, his­to­rie, geo­grafi, lov­verk, språk, akti­vi­tets­mu­lig­he­ter, trans­port og bom­u­lig­he­ter vil du ha større utbytte av turen. Plan­leg­ging og rei­ser fore­går felles eller i små grup­per. På noen av turene kom­bi­nerer vi rei­sing og eks­trem­s­port, for eksem­pel sur­fing og fri­kjø­ring på ski/snowboard. En viktig del av læringen foregår i etterkant av turene. Vi evaluerer, deler erfaringer og bruker tid på dokumentasjon av linjas aktiviteter gjennom foto, film og reportasjeskriving.

Skoleåret har to hovedtemaer:
1. Reisevirksomhet/backpacking
2. Ekstremsport

Kostnad

Rom med eget bad 120 300,- Rom og felles bad 114 500,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse. Les mer om økonomi.

Lærer Kristian Wessel Finstad

Variert og spennende ekstremsport

Du tren­ger ikke å være en erfa­ren eks­trem­s­ports­ut­ø­ver for å søke på denne linja. For­ut­set­nin­ger for å være en god Backpacker/Ekstremsport-elev er even­tyr­lyst, pågangs­mot og et ønske om å opp­leve og mestre spen­nende akti­vi­te­ter.

Sesongkort i Trysil
Try­sil­fjel­let blir brukt for ski/snowboardkjøring og kiteing i vin­ter­se­son­gen. Ele­vene får sesong­kort som kan bru­kes både i og uten­for under­vis­nin­gen hele seson­gen. Ele­vene har stor fri­het til å velge fri­kjø­ring eller park­kjø­ring, og vi sam­ar­bei­der på tvers av lin­jer for å under­vise på de for­skjel­lige feltene.

Eks­trem­s­port  – kurs med instruktør
Du får opp­læ­ring og erfa­ring i repor­ta­sje­skri­ving, foto og film­do­ku­men­ta­sjon, og i enkelte emner vil vi sam­ar­beide med Snowboard-, Fri­lufts­liv– og Foto-linja. I noen emner knyt­ter vi til oss gode eks­terne instruk­tø­rer og fore­le­sere. På surfecamp er det for eksem­pel med svært dyk­tige sur­fe­in­struk­tø­rer. I 6 av ukene har vi med stu­den­ter fra fag­læ­rer­ut­dan­ning i kroppsøving/idrett ved Høg­sko­len i Hedmark.

Ekstremsport-aktiviteter

  • Klat­ring
  • Sur­fing
  • Kiting
  • Raf­ting og riverboard
  • Elvepadling
  • Juving
  • Brevandring og grotting
  • Ski/snowboard – park og frikjøring
  • Toppturer
  • Downhill-sykling

Akti­vi­te­tene vil variere noe fra år til åt, avhen­gig av hvilke mulig­he­ter som byr seg og ele­ve­nes ønsker.

Filmer

Studieturer

Norge

Norden

Surf/kite i Danmark

Øst-Europa

Alpetur

Sør-Europa

Surf i Portugal

Studieturer med Backpacker/Ekstremsport – Du bestemmer hvor reisen går

Vi vektlegger å reise trygt og økonomisk. Vi planlegger reisene godt, og reiser foregår felles eller i mindre grupper. Nøyaktig hvor reisen går er i stor grad opp til elevene, men reiseperiodene er delt opp som følger:

Norge: Backpacking i grupper.

Norden: Tur i mindre grupper basert på økonomisk transport og couchsurfing. Gruppene planlegger og gjennomfører en reise i de nordiske landene.

Danmark: Surf- og kitecamp på Danmarks vestkyst.

Øst-Europa: Felles kulturhistorisk tur til flere land i Øst-Europa..

Alpene: Vi reiser sammen med Friluftsliv/Ekstremsport til en av Europas beste alpedestinasjoner (for inneværende år Chamonix). Vi tester nytt terreng  – om det er pudder, fjellsider eller terrengpark – og bor midt i det enorme løypeutvalget.

Portugal og Spania: Vi reiser i mindre grupper og ender opp sammen på surfecamp i Portugal. Vi rei­ser med buss, tog, fly og mini­buss, og over­nat­ter på back­packer­vis i ung­doms­her­ber­ger, på rime­lige pen­sjo­na­ter, via overnattingstjenesten Couch­sur­fing eller på hotell.

Du trenger…
Gyl­dig pass, reise­for­sik­ring, euro­pe­isk helse­trygde­kort, ski– eller snow­board­ut­styr, sove­pose, god rygg­sekk og egnede klær. Alt annet utstyr ord­nes gjen­nom sko­len. Even­tu­elle visum og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Blogginnlegg