Globus med to posisjonsmarkører. Ikon.

Linje

Backpacker/Ekstremsport

Folkehøgskole, backpacking og ekstremsport! På Backpacker/Ekstremsport reiser du i hele Europa, og du blir med på surfecamp i Danmark og Portugal. Kiting, juving, rafting, klatring, ski, snowboard, skating og mye mer! Vi har railpark, og du får sesongkort i Trysil.

Om Backpacker/Ekstremsport

Folkehøgskole, backpacking og ekstremsport – aktive studieturer

Vi bru­ker mye tid på plan­leg­ging av turene vi skal på, fordi vi skal reise sik­kert og så bil­lig som mulig. Ved å sette seg inn i kul­tur, his­to­rie, geo­grafi, lov­verk, språk, akti­vi­tets­mu­lig­he­ter, trans­port og bom­u­lig­he­ter vil du ha større utbytte av turen. Plan­leg­ging og rei­ser fore­går felles eller i små grup­per. På noen av turene kom­bi­nerer vi rei­sing og eks­trem­s­port, for eksem­pel sur­fing og fri­kjø­ring på ski/snowboard. En viktig del av læringen foregår i etterkant av turene. Vi evaluerer, deler erfaringer og bruker tid på dokumentasjon av linjas aktiviteter gjennom foto, film.

Skoleåret har to hovedtemaer:
1. Reisevirksomhet/backpacking
2. Ekstremsport

Elverum folkehøgskole backpacker ekstremsport i alpene

Pris

Rom med eget bad 130 340,- Rom og felles bad 124 200,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om priser.

Lærere

Håkon Gromstad

Variert og spennende ekstremsport

Du tren­ger ikke å være en erfa­ren eks­trem­s­ports­ut­ø­ver for å søke på denne linja. For­ut­set­nin­ger for å være en god Backpacker/Ekstremsport-elev er even­tyr­lyst, pågangs­mot og et ønske om å opp­leve og mestre spen­nende akti­vi­te­ter.

Sesongkort i Trysil
Try­sil­fjel­let blir brukt for ski/snowboardkjøring og kiting i vin­ter­se­son­gen. Ele­vene får sesong­kort som kan bru­kes både i og uten­for under­vis­nin­gen hele seson­gen. Ele­vene har stor fri­het til å velge fri­kjø­ring eller park­kjø­ring, og vi sam­ar­bei­der på tvers av lin­jer for å under­vise på de for­skjel­lige feltene.

Eks­trem­s­port og linjesamarbeid
Du får opp­læ­ring og erfa­ring i foto og film­do­ku­men­ta­sjon, og i enkelte emner vil vi sam­ar­beide med Snowboard-, Fri­lufts­liv– og Foto-linja. I noen emner knyt­ter vi til oss gode eks­terne instruk­tø­rer og fore­le­sere. Du får opplæring innen kiting og surfing på noen av Europas beste spots. Du vil også få din egen våtdrakt til fri disposisjon, som vi skal bruke på vannaktivitetene vi gjør i løpet av året.

Elverum folkehøgskole backpacker ekstremsport surfer i Portugal

Ekstremsport-aktiviteter

 • Klat­ring
 • Sur­fing
 • Kiting
 • Raf­ting
 • Juving
 • Ski/snowboard – park og frikjøring
 • Toppturer
 • Stisykling
 • Skating
 • Stup
 • Skimboard
 • Wakeboard

Akti­vi­te­tene vil variere noe fra år til år, avhen­gig av hvilke mulig­he­ter som byr seg og ele­ve­nes ønsker.

Studieturer

Studieturer

Norge

Norden

Surf/kite i Danmark

Interrail

Sør-Europa

Surf i Portugal

Studieturer med backpacking og ekstremsport – du bestemmer hvor reisen går

Vi vektlegger å reise trygt og økonomisk. Vi planlegger reisene godt, og reiser foregår felles eller i mindre grupper. Nøyaktig hvor reisen går er i stor grad opp til elevene, men reiseperiodene er delt opp som følger:

Norge: Fellesturer i Norge med forskjellige ekstremsportaktiviteter. Eksempelvis H2O-uke og Kitecamp.

Norden: Tur i mindre grupper basert på økonomisk transport og couchsurfing. Gruppene planlegger og gjennomfører en reise i de nordiske landene.

Danmark: Surf- og kitecamp i Klitmøller i Danmark, kjent som «Cold Hawaii»

Interrail: Felles tur gjennom Europa med tog der elevene har ansvar for planlegging og gjennomføring av tur

Portugal og Spania: Vi reiser i mindre grupper og ender opp sammen på surfecamp i Portugal. Vi rei­ser med buss, tog, fly og mini­buss, og over­nat­ter på back­packer­vis i ung­doms­her­ber­ger, på rime­lige pen­sjo­na­ter, via overnattingstjenesten Couch­sur­fing eller på hotell.

Bilder og film

Film

Filmer fra Backpacker/Ekstremsport. Klikk øverst til venstre i avspillingsvinduet for å se mer.

Bildegallerier

Rom/Utstyr

Utstyr for backpacking og ekstremsport

På skolen har vi kiteutstyr, indo-boards og slakk line. Vi har Mac-rom for videoredigering og design, og filmutstyr. Du får også din egen våtdrakt til fritt bruk gjennom hele skoleåret.

Rom/Utstyr

 • Kiter
 • Slakk line
 • Indo-boards
 • Mac-rom
 • Filmutstyr
 • Våtdrakter
 • klatreutstyr

Forutsetninger

Hva trenger jeg?

For å være en god Backpacker/Ekstremsport-elev er eventyrlyst, pågangsmot og et ønske om å oppleve spennende aktiviteter viktig. Du trenger ikke å være en erfaren ekstremsportsutøver for å søke på denne linja, og vi vil lære deg alt du trenger å kunne for å delta i aktivitetene vi gjør, men grunnleggende ferdigheter på ski eller brett er å anbefale.

Du trenger gyldig pass, ­reiseforsikring, europeisk helsetrygdekort, ski– eller snowboardutstyr, sovepose, god ryggsekk og egnede klær.

Elverum folkehøgskole backpacking ekstremsport Europatur

Søknad

Søk på Backpacker/Ekstremsport

Søknad kan sendes fra og med 1. oktober høsten før det aktuelle skoleåret, og opptaket starter 1. februar. Dette er likt for alle folkehøgskolene.

Det er viktig å være tidlig ute da mange av våre linjer erfaringsmessig blir tidlig fulle, og vi har et begrenset antall plasser på hver linje.

Etter 1. februar vil søkere fortløpende få tilsendt tilbud om skoleplass så lenge det er plasser ledig. Tilbudet blir sendt i posten, på mail og på sms. Hvis du har fått tilbud om skoleplass, og har takket ja til dette, er du sikret skoleplass.

Blogginnlegg