Ansatte


Ansatte på Elve­rum Folkehøgskole

Sidedeler

Bilde av lærer på bandlinja på Elverum folkehøgskole - Arild Sveum

Arild Sveum

Linje­læ­rer: Musikk­pro­duk­sjon Live/Studio

Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: danse­band, pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikk­pro­duk­sjon Live/Studio og under­vi­ser ellers i Piano, Gitar, Musikk­lyt­ting og Allsang/storkor.

e-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
mob: 92854183

Bilde av lærer på fotolinja på Elverum folkehøgskole - Arne Robert

Arne Robert Eidstuen

Linje­læ­rer: Foto/Opplevelser

Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning og videre­ut­dan­ning i for­ming med hoved­fag i medie­bilde med vekt på foto. Arbei­det som fri­lans­fo­to­graf, erfa­ring fra design­firma og reklame, under­vist i foto­grafi, sce­no­grafi, gra­fikk og design på tre folke­høg­sko­ler samt admi­ni­stra­tiv erfa­ring fra folke­høg­sko­len. Under­vi­ser på Foto/Opplevelser og valg­fa­gene Foto, Pho­tos­hop og Mørkerom.

e-post: arne.robert(at)elverumfhs.no
mob: 95046200

Bilde av timelærer på teater og musikal på Elverum folkehøgskole - Beate

Beate Øst­bye

Linje­læ­rer: Teater/Musi­kal

Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fag Dans og Zumba. Dansedama!

e-post: beate(at)elverumfhs.no
www.kultuven.webs.com
mob: 90923889

Bilde av lærer på Kunstlinja på Elverum folkehøgskole - Bente Knippa Vestad

Bente Knippa Vestad

Linje­læ­rer: Kunst/Håndverk

Bak­grunn: Bachelor og mas­ter­grad i form­gi­ving, kunst og hånd­verk fra Høg­sko­len i Oslo. Har også utdan­ning innen gra­fisk design samt admi­ni­stra­sjon og ledelse. Har under­vis­nings­er­fa­ring fra  barne­skole og videre­gå­ende, og har eget gra­fikk­verk­sted på låven hjemme. Er linje­læ­rer på Kunst/Håndverk og tri­ves svært godt på kunst­sa­len med ulike trykk­tek­nik­ker, teg­ning og maling. Under­vi­ser  i til­legg i medie­fag samt valg­fa­gene Gra­fikk, Teg­ning og maling, og Leksehjelp.

e-post: bente(at)elverumfhs.no
mob: 93627737

Bilde av lærer i snowboard og mediea på Elverum folkehøgskole - Eivind Ellingsen Høimyr

Eivind Elling­sen Høimyr

Desig­ner og lærer på for­skjel­lige medie­fag og valgfag

Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på EFHS 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon.

Eivind er lærer i Video­pro­duk­sjon, Design og Medie­fag. Han har også ansvar for design, film foto og web på folkehøgskolen.

e-post: eivind(at)elverumfhs.no
mob: 40550695

Bilde av lærer på Afrika, Bistand og Kultur på Elverum folkehøgskole - Geir Prøven

Geir Prø­ven

Linje­læ­rer: Afrika – Bistand/Kultur

Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus/comics og Revy. Leder av vårt bistands­pro­sjekt i Uganda, East West foun­da­tion. Inn­e­ha­r en utøm­me­lig fantasi!

e-post: geir(at)elverumfhs.no
mob: 97120983

Bilde av lærer på Kunst og Håndverk på Elverum folkehøgskole - Gøril Teum

Gøril Teum

Linje­læ­rer: Kunst/Håndverk

Bak­grunn: Cand.mag. fra for­mings­læ­rer­sko­len, Høg­sko­len i Tele­mark, to år for­dyp­ning i tekstil og tre. Er all­si­dig, men har spe­sia­li­sert seg på toving. Tri­ves ellers meget godt på sko­lens tre­verk­sted. Under­vis­nings­er­fa­ring fra ung­doms­skole. Er linje­læ­rer på Kunst/Håndverk og under­vi­ser i miljø­fag samt val­fa­gene kniv­ma­king, toving, tre­ar­beid, smykke­verk­sted og avkobling.

e-post: goril(at)elverumfhs.no
mob: 97504073

Bilde av lærer på Kunst og Håndverk på Elverum folkehøgskole - Ingema Hoff

Ingema Hoff

Linje­læ­rer: Kunst/Håndverk

Bak­grunn: Kera­mi­ker og skulp­tør med utdan­ning fra Kunst­høy­sko­len i Oslo. Tekstil­ut­dan­ning fra videre­gå­ende skole og prak­tisk peda­go­gikk for lærere. Under­vis­nings­er­fa­ring fra ung­doms­skole, videre­gå­ende skole , høy­skole og kunst­skole for barn. Utøvende kunst­ner med lang utstil­lings­er­fa­ring, og har vært enga­sjert i Elve­rum Barne­mu­sikk­Tea­ter med lay­out og kostyme­de­sign. Linje­læ­rer på Kunst/Håndverk og har valg­fa­gene Kera­mikk og Rede­sign. Er gene­relt opp­tatt av ung­dom og krea­tiv utfoldelse.

e-post: ingema(at)elverumfhs.no
mob: 48148702

Bilde av lærer på Backpacker/Ekstremsport på Elverum folkehøgskole - Kristian Finstad

Kris­tian Finstad

Linje­læ­rer: Backpacker/Ekstremsport

Bak­grunn: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving med vei­led­nings­pe­da­go­gikk. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum hånd­ball i elite­se­rien for her­rer. Under­vis­nings­er­fa­ring fra rus­kol­lek­tiv og barne– og ung­doms­psyke­ria­tien. Linje­læ­rer på Backpacker/Ekstremsport og under­vi­ser ellers i Fot­ball, Vol­ley­ball, Hånd­ball, Alpin/telemark, Jakt og fiske og Fri­lufts­liv valg­fag. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

e-post: kristian.finstad(at)elverumfhs.no
mob: 99012110

Bilde av lærer på Snowboard på Elverum folkehøgskole - Marius Bergan

Marius Bergan

Lin­je­ærer: Snow­board

Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Vol­ley­ball, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

e-post: marius(at)elverumfhs.no
mob: 90738740

Bilde av lærer på Friluftsliv/Ekstremsport på Elverum folkehøgskole - Per Kjelland

Per Kjel­land

Lin­je­ærer: Friluftsliv/Ekstremsport

Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for uten­dørs­ak­ti­vi­tet, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Ver­den i dag, Miljø­fag og Allsang-storkor.

e-post: per(at)elverumfhs.no
mob: 95798585

Bilde av lærer Kickboxing på Elverum folkehøgskole - Robert Paulsbyen

Robert Pauls­byen

Lærer: Kick­box­ing valgfag

Robert under­vi­ser i Kick­bok­sing valg­fag. Har bl.a. flere NM-titler i bok­sing og er Europa­mes­ter i kick­bok­sing. Hans fers­keste tit­tel er Nor­ges­mes­ter i kick­bok­sing tung­vekt 2012. Job­ber ellers som elek­tri­ker og brannmann.

Bilde av lærer på Teater / Musikal på Elverum folkehøgskole - Susan Ege Andersen

Susan Ege Andersen

Lin­je­ærer: Nor­we­gian – Culture/Adventure

Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk og norsk for frem­med­språk­lige. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

e-post: susan(at)elverumfhs.no
mob: 92494112

Bilde av rektor på Elverum folkehøgskole - Åsmund Mjelva

Åsmund Mjelva

Assis­te­rende rektor

Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Med­lem av redak­sjo­nen for Norsk sang­bok. Tid­li­gere musikk­læ­rer ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

e-post: post(at)elverumfhs.no
mob: 99012041

Bilde av assisterende rektor på Elverum folkehøgskole - Per Egil Andersen

Per Egil Andersen

Rek­tor

Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Ved siden av å være rek­tor under­vi­ser han på Nor­we­gian – Culture/Adventure, og har tid­li­gere under­vist på Fri­lufts­liv. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

e-post: rektor(at)elverumfhs.no
mob: 92229855

Bilde av driftsleder på Elverum folkehøgskole - Bernard Tweve

Ber­nard Tweve

Drifts­le­der

Ber­nard er sko­lens drifts­le­der. Bak­grunn: utdan­ning i orga­ni­sa­sjon og ledelse, IT-konsulent med bach­ler­grad i øko­nomi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­get, reno­va­sjon og gir en hjel­pende hånd der det trengs. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg og hjel­per til med øko­nomi­sty­ring på skolen.

e-post: tweve(at)elverumfhs.no
mob: 90857643

Bilde av vaktmesterassistent på Elverum folkehøgskole - Morten Stensby

Mor­ten Stensby

Vakt­mes­ter

Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

mob: 99435572

Bilde av skolesekretær på Elverum folkehøgskole - Eva Lill Granberg

Eva Lill Granberg

Skole­sek­re­tær

Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­port­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med skole­legimi­ta­sjon, fran­ke­ring av brev, søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger, post m.m. og ellers gode råd og opp­munt­rende ord i hver­da­gen. Eva Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

e-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no

Bilde av skolesekretær på Elverum folkehøgskole - Inger Bakken

Inger Bak­ken

Skole­sek­re­tær

Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med skole­le­gi­ti­ma­sjon, søk­nad til låne­kas­sen, post, regn­skap, ele­vinn­be­ta­lin­ger, sen­tral­bord og post .m.m. Inger er sko­lens danse­løve og når hun ikke er i fyr og flamme på danse­gul­vet er hun en liden­ska­pe­lig for­kjem­per for orden og sys­tem i alle papi­rer og regnskap.

e-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no

Bilde av kjøkkensjef på Elverum folkehøgskole - Ketil Larsen

Ketil Lar­sen

Kjøk­ken­sjef

Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk– og vilt/delikatesseforretninger. I til­legg til å lage god mat har han et smit­tende humør og en posi­tiv inn­stil­ling til livet. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, belte­spen­ner eller andre his­to­riske ting.

Bilde av internatleder på Elverum folkehøgskole - Kristin Handberg Rørhus

Kris­tin Hand­berg Rørhus

Internat­le­der

Bak­grunn: Fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for kjøkk­en­d­rift og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­vene til kjøk­ken­tje­neste og andre vaske­opp­drag som alle ele­ver får ta del i. Kris­tin er også ansvar­lig for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting på skolen.

e-post: kristin(at)elverumfhs.no
mob: 97061119

Bilde av kjøkken- og renholdsarbeider på Elverum folkehøgskole - Mette Likvern

Mette Lik­vern

Kjøk­ken– og renholdsarbeider

Erfa­ring som kokk og ser­vi­tør. Ved siden av å lage mat som ele­vene hung­rer etter er hun vika­ri­e­rende internat­le­der. Mette bru­ker mye av fri­ti­den på ulike for­mer for hånd­verk som strik­king, hek­ling og brodering.

Bilde av kjøkken- og renholdsarbeider på Elverum folkehøgskole - Pnina Naftaly Nysveen

Pnina Naf­taly Nysveen

Kjøk­ken– og renholdsarbeider

Pnina job­ber hos oss på kjøk­ke­net, og tryl­ler fram gode ret­ter i raskt tempo. Noen av dem har et ori­en­talsk til­snitt, siden Pnina opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken.

Bilde av kjøkken- og renholdsarbeider på Elverum folkehøgskole - Torhild Stenseth

Tor­hild Stenseth

Kjøk­ken– og renholdsarbeider

Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. På sko­len er Tor­hild kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten eller ved gjen­nom­gang av ruti­ner. Det er aldri vans­ke­lig å få et smil fra Tor­hild, som gjerne tar seg tid til en god prat med elevene.

Bilde av kjøkken- og renholdsarbeider på Elverum folkehøgskole - Wenche Irene Berg

Wen­che Irene Berg

Kjøk­ken– og renholdsarbeider

Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med vask og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner og tar seg tid til gode råd om vask og husstell.