Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskole

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: danse­band, pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikkproduksjon – Live/Studio og under­vi­ser ellers i Piano, Gitar, Musikk­lyt­ting og Allsang/storkor.

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

  • Beate Østbye
   Beate Østbye
   Linjelærer: Teater/Musikal

   Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fagene Dans, Zumba, Yoga og Styrketrening. Beat!

   E-post: beate(at)elverumfhs.no
   Telefon: 90923889
   Webside: http://kultuven.webs.com
   Last ned vCard kontaktkort

   • Bente Knippa Vestad
    Bente Knippa Vestad
    Linjelærer: Kunst/Opplevelser

    Bak­grunn: Bachelor og mas­ter­grad i form­gi­ving, kunst og hånd­verk fra Høg­sko­len i Oslo. Har også utdan­ning innen gra­fisk design samt admi­ni­stra­sjon og ledelse. Har under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole og videre­gå­ende, og har eget gra­fikk­verk­sted på låven hjemme. Er linje­læ­rer på Kunst/Opplevelser og tri­ves svært godt på kunst­sa­len med ulike trykk­tek­nik­ker, teg­ning og maling. Under­vi­ser i til­legg i medie­fag samt valg­fa­gene Gra­fikk, Teg­ning og maling, og Leksehjelp.

    E-post: bente(at)elverumfhs.no
    Telefon: 93627737
    Last ned vCard kontaktkort

    • Eivind Ellingsen Høimyr
     Eivind Ellingsen Høimyr
     Linjelærer: Foto/Opplevelser

     Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag.

     Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og lærer i Video­pro­duk­sjon, Design, Foto, Photoshop, Snowboard og Årbok valgfag, samt fellesfaget Medie­fag. Han har også ansvar for design, film foto og web på folkehøgskolen.

     E-post: eivind(at)elverumfhs.no
     Telefon: 40550695
     Webside: http://eivindhoimyr.no
     Instagram: @eivindeh
     Last ned vCard kontaktkort

     • Geir Prøven
      Geir Prøven

      Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus, Diskusjonsforum, Teater/Revy og Utholdenhetstrening. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

      E-post: geir(at)elverumfhs.no
      Telefon: 97120983
      Last ned vCard kontaktkort

      • Gøril Teum
       Gøril Teum
       Valgfagslærer

       Bak­grunn: Cand.mag. fra for­mings­læ­rer­sko­len, Høg­sko­len i Tele­mark, to år for­dyp­ning i tekstil og tre. Er all­si­dig, men har spe­sia­li­sert seg på toving. Tri­ves ellers meget godt på sko­lens tre­verk­sted. Under­vis­nings­er­fa­ring fra ung­doms­skole. Under­vi­ser i val­fa­gene kniv­ma­king og smykkeverksted.

       E-post: goril(at)elverumfhs.no
       Telefon: 97504073
       Last ned vCard kontaktkort

       • Håkon Gromstad
        Håkon Gromstad

        Bakgrunn: Grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold med fagene norsk, idrett, naturfag, RLE og fordypning i mattematikk. Bred erfaring med kiting, windsurf og bølgesurfing i Norge og utlandet, både som utøver og instruktør.

        Jobber som linjelærer på Backpacker/Ekstremsport og timelærer.

        E-post: haakog(at)gmail.com
        Telefon: 95990619

        • Kristian Wessel Finstad
         Kristian Wessel Finstad

         Bak­grunn: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving med vei­led­nings­pe­da­go­gikk. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum hånd­ball i elite­se­rien for her­rer. Under­vis­nings­er­fa­ring fra rus­kol­lek­tiv og barne– og ung­doms­psyke­ria­tien. Linje­læ­rer på Backpacker/Ekstremsport og under­vi­ser ellers i Fot­ball, Vol­ley­ball, Hånd­ball, Alpin/telemark, Jakt og fiske og Fri­lufts­liv valg­fag. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

         E-post: kristian.finstad(at)­elverumfhs.no
         Telefon: 99012110
         Last ned vCard kontaktkort

         • Marius Bergan
          Marius Bergan
          Linjelærer: Snowboard

          Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Vol­ley­ball, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

          E-post: marius(at)elverumfhs.no
          Telefon: 90738740
          Last ned vCard kontaktkort

          • Per Kjelland
           Per Kjelland

           Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for uten­dørs­ak­ti­vi­tet, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Ver­den i dag, Miljø­fag og Allsang-storkor.

           E-post: per(at)elverumfhs.no
           Telefon: 95798585
           Last ned vCard kontaktkort

           • Susan Ege Andersen
            Susan Ege Andersen

            Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk og norsk for frem­med­språk­lige. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

            E-post: susan(at)elverumfhs.no
            Telefon: 92494112
            Last ned vCard kontaktkort

            Administrasjon

            • Åsmund Mjelva
             Åsmund Mjelva
             Assisterende rektor

             Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Med­lem av redak­sjo­nen for Norsk sang­bok. Tid­li­gere musikk­læ­rer ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

             E-post: post(at)elverumfhs.no
             Telefon: 99012041
             Last ned vCard kontaktkort

             • Per Egil Andersen
              Per Egil Andersen
              Rektor

              Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Ved siden av å være rek­tor under­vi­ser han på Nor­we­gian – Culture/Adventure, og har tid­li­gere under­vist på Fri­lufts­liv. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

              E-post: rektor(at)elverumfhs.no
              Telefon: 92229855
              Last ned vCard kontaktkort

              Kontor

              • Eva Lill Granberg
               Eva Lill Granberg
               Skolesekretær

               Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­port­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med skole­legimi­ta­sjon, fran­ke­ring av brev, søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger, post m.m. og ellers gode råd og opp­munt­rende ord i hver­da­gen. Eva Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

               E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
               Telefon: 62435200

               • Inger Bakken
                Inger Bakken
                Skolesekretær

                Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med skole­le­gi­ti­ma­sjon, søk­nad til Låne­kas­sen, post, regn­skap, ele­vinn­be­ta­lin­ger og sen­tral­bord .m.m. Inger er sko­lens danse­løve og når hun ikke er i fyr og flamme på danse­gul­vet er hun en liden­ska­pe­lig for­kjem­per for orden og sys­tem i alle papi­rer og regnskap.

                E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
                Telefon: 62435200

                Drift

                • Bernard Tweve
                 Bernard Tweve
                 Driftsleder

                 Ber­nard er sko­lens drifts­le­der. Bak­grunn: utdan­ning i orga­ni­sa­sjon og ledelse, IT-konsulent med bach­ler­grad i øko­nomi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­get, reno­va­sjon og gir en hjel­pende hånd der det trengs. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg og hjel­per til med øko­nomi­sty­ring på skolen.

                 E-post: tweve(at)elverumfhs.no
                 Telefon: 90857643
                 Last ned vCard kontaktkort

                 • Morten Stensby
                  Morten Stensby
                  Vaktmester

                  Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

                  Telefon: 99435572

                  Kjøkken og renhold

                  • Edel Iren Nordhagen
                   Edel Iren Nordhagen

                   Kjøkken- og renholdsarbeider

                   Startet som vikar i 2013 og nå en av våre fasteansatte. Arbeider med vask og er kjøkkenassisten. Veileder elevene i vask og kjøkkenrutiner.
                   Gir gode råd om vask og andre nyttige ting. Alltid hjelpsom.

                   • Ketil Larsen
                    Ketil Larsen
                    Kjøkkensjef

                    Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk– og vilt/delikatesseforretninger. I til­legg til å lage god mat har han et smit­tende humør og en posi­tiv inn­stil­ling til livet. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, belte­spen­ner eller andre his­to­riske gjenstander.

                    E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
                    Telefon: 95743902
                    Last ned vCard kontaktkort

                    • Kristin Handberg Rørhus
                     Kristin Handberg Rørhus
                     Internatleder

                     Bak­grunn: Fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for kjøkk­en­d­rift og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­vene til kjøk­ken­tje­neste og andre vaske­opp­drag som alle ele­ver får ta del i. Kris­tin er også ansvar­lig for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting på skolen.

                     E-post: kristin(at)elverumfhs.no
                     Telefon: 97061119
                     Last ned vCard kontaktkort

                     • Nighisti Belay Tekie
                      Nighisti Belay Tekie

                      Kjøkken- og renholdsarbeider

                      Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.
                      Tar en utfordring med et smil.

                      • Pnina Naf­taly Nysveen
                       Pnina Naf­taly Nysveen
                       Kjøkken- og renholdsarbeider

                       Pnina job­ber hos oss på kjøk­ke­net, og tryl­ler fram gode ret­ter i raskt tempo. Noen av dem har et ori­en­talsk til­snitt, siden Pnina opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken.

                       • Tor­hild Stenseth
                        Tor­hild Stenseth
                        Kjøkken- og renholdsarbeider

                        Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. På sko­len er Tor­hild kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten. Det er aldri vans­ke­lig å få et smil fra Torhild. Hun har et stort hjerte og tar seg gjerne tid til en god prat med elevene.

                        • Wen­che Irene Berg
                         Wen­che Irene Berg
                         Kjøkken- og renholdsarbeider

                         Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med vask og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner og tar seg tid til gode råd om vask og husstell. Fleksibel og alltid i godt humør.