Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskule

Våre ansatte har bred erfaring fra sine respektive fagfelt og brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskule spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskule og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: danse­band, pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikkproduksjon – Live/Studio og under­vi­ser ellers i Piano, Gitar, Musikk­lyt­ting og Allsang/storkor.

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

  • Beate Østbye
   Beate Østbye
   Linjelærer: Teater/Musikal

   Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fagene Dans, Zumba, Yoga og Styrketrening. Beat!

   E-post: beate(at)elverumfhs.no
   Telefon: 90923889
   Webside: http://kultuven.webs.com
   Last ned vCard kontaktkort

   • Bente Knippa Vestad
    Bente Knippa Vestad
    Linjelærer: Kunst/Håndverk

    Bak­grunn: Bachelor og mas­ter­grad i form­gi­ving, kunst og hånd­verk fra Høg­sko­len i Oslo. Har også utdan­ning innen gra­fisk design samt admi­ni­stra­sjon og ledelse. Har under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole og videre­gå­ende, og har eget gra­fikk­verk­sted på låven hjemme. Er linje­læ­rer på Kunst/Håndverk og tri­ves svært godt på kunst­sa­len med ulike trykk­tek­nik­ker, teg­ning og maling. Under­vi­ser i til­legg i medie­fag samt valg­fa­gene Gra­fikk, Teg­ning og maling, og Leksehjelp.

    E-post: bente(at)elverumfhs.no
    Telefon: 93627737
    Last ned vCard kontaktkort

    • Eivind Ellingsen Høimyr
     Eivind Ellingsen Høimyr
     Linjelærer: Foto/Opplevelser

     Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag.

     Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og lærer i Video­pro­duk­sjon, Design, Foto, Photoshop, Snowboard og Årbok valgfag, samt fellesfaget Medie­fag. Han har også ansvar for design, film foto og web på folkehøgskolen.

     E-post: eivind(at)elverumfhs.no
     Telefon: 40550695
     Webside: http://eivindhoimyr.no
     Instagram: @eivindeh
     Last ned vCard kontaktkort

     • Geir Prøven
      Geir Prøven

      Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus, Diskusjonsforum, Teater/Revy og Utholdenhetstrening. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

      E-post: geir(at)elverumfhs.no
      Telefon: 97120983
      Last ned vCard kontaktkort

      • Gøril Teum
       Gøril Teum
       Valgfagslærer

       Bak­grunn: Cand.mag. fra for­mings­læ­rer­sko­len, Høg­sko­len i Tele­mark, to år for­dyp­ning i tekstil og tre. Er all­si­dig, men har spe­sia­li­sert seg på toving. Tri­ves ellers meget godt på sko­lens tre­verk­sted. Under­vis­nings­er­fa­ring fra ung­doms­skole. Under­vi­ser i val­fa­gene kniv­ma­king og smykkeverksted.

       E-post: goril(at)elverumfhs.no
       Telefon: 97504073
       Last ned vCard kontaktkort

       • Kristian Wessel Finstad
        Kristian Wessel Finstad

        Bak­grunn: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving med vei­led­nings­pe­da­go­gikk. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum hånd­ball i elite­se­rien for her­rer. Under­vis­nings­er­fa­ring fra rus­kol­lek­tiv og barne– og ung­doms­psyke­ria­tien. Linje­læ­rer på Backpacker/Ekstremsport og under­vi­ser ellers i Fot­ball, Vol­ley­ball, Hånd­ball, Alpin/telemark, Jakt og fiske og Fri­lufts­liv valg­fag. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

        E-post: kristian.finstad(at)­elverumfhs.no
        Telefon: 99012110
        Last ned vCard kontaktkort

        • Marius Bergan
         Marius Bergan
         Linjelærer: Snowboard

         Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Vol­ley­ball, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

         E-post: marius(at)elverumfhs.no
         Telefon: 90738740
         Last ned vCard kontaktkort

         • Per Kjelland
          Per Kjelland

          Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for uten­dørs­ak­ti­vi­tet, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Ver­den i dag, Miljø­fag og Allsang-storkor.

          E-post: per(at)elverumfhs.no
          Telefon: 95798585
          Last ned vCard kontaktkort

          • Susan Ege Andersen
           Susan Ege Andersen

           Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk og norsk for frem­med­språk­lige. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

           E-post: susan(at)elverumfhs.no
           Telefon: 92494112
           Last ned vCard kontaktkort

           Administrasjon

           • Åsmund Mjelva
            Åsmund Mjelva
            Assisterende rektor

            Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Med­lem av redak­sjo­nen for Norsk sang­bok. Tid­li­gere musikk­læ­rer ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

            E-post: post(at)elverumfhs.no
            Telefon: 99012041
            Last ned vCard kontaktkort

            • Per Egil Andersen
             Per Egil Andersen
             Rektor

             Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Ved siden av å være rek­tor under­vi­ser han på Nor­we­gian – Culture/Adventure, og har tid­li­gere under­vist på Fri­lufts­liv. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

             E-post: rektor(at)elverumfhs.no
             Telefon: 92229855
             Last ned vCard kontaktkort

             Kontor

             • Eva Lill Granberg
              Eva Lill Granberg
              Skolesekretær

              Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­port­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med skole­legimi­ta­sjon, fran­ke­ring av brev, søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger, post m.m. og ellers gode råd og opp­munt­rende ord i hver­da­gen. Eva Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

              E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
              Telefon: 62435200

              • Inger Bakken
               Inger Bakken
               Skolesekretær

               Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med skole­le­gi­ti­ma­sjon, søk­nad til Låne­kas­sen, post, regn­skap, ele­vinn­be­ta­lin­ger og sen­tral­bord .m.m. Inger er sko­lens danse­løve og når hun ikke er i fyr og flamme på danse­gul­vet er hun en liden­ska­pe­lig for­kjem­per for orden og sys­tem i alle papi­rer og regnskap.

               E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
               Telefon: 62435200

               Drift

               • Bernard Tweve
                Bernard Tweve
                Driftsleder

                Ber­nard er sko­lens drifts­le­der. Bak­grunn: utdan­ning i orga­ni­sa­sjon og ledelse, IT-konsulent med bach­ler­grad i øko­nomi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­get, reno­va­sjon og gir en hjel­pende hånd der det trengs. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg og hjel­per til med øko­nomi­sty­ring på skolen.

                E-post: tweve(at)elverumfhs.no
                Telefon: 90857643
                Last ned vCard kontaktkort

                • Morten Stensby
                 Morten Stensby
                 Vaktmester

                 Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

                 Telefon: 99435572

                 Kjøkken og renhold

                 • Ketil Larsen
                  Ketil Larsen
                  Kjøkkensjef

                  Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk– og vilt/delikatesseforretninger. I til­legg til å lage god mat har han et smit­tende humør og en posi­tiv inn­stil­ling til livet. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, belte­spen­ner eller andre his­to­riske gjenstander.

                  E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
                  Telefon: 95743902
                  Last ned vCard kontaktkort

                  • Kristin Handberg Rørhus
                   Kristin Handberg Rørhus
                   Internatleder

                   Bak­grunn: Fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for kjøkk­en­d­rift og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­vene til kjøk­ken­tje­neste og andre vaske­opp­drag som alle ele­ver får ta del i. Kris­tin er også ansvar­lig for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting på skolen.

                   E-post: kristin(at)elverumfhs.no
                   Telefon: 97061119
                   Last ned vCard kontaktkort

                   • Mette Likvern
                    Mette Likvern
                    Kjøkken- og renholdsarbeider

                    Erfa­ring som kokk og ser­vi­tør. Ved siden av å lage mat som ele­vene hung­rer etter er hun vika­ri­e­rende internat­le­der. Mette bru­ker mye av fri­ti­den på ulike for­mer for hånd­verk som strik­king, hek­ling og brodering.

                    • Tor­hild Stenseth
                     Tor­hild Stenseth
                     Kjøkken- og renholdsarbeider

                     Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. På sko­len er Tor­hild kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten eller ved gjen­nom­gang av ruti­ner. Det er aldri vans­ke­lig å få et smil fra Tor­hild, som gjerne tar seg tid til en god prat med elevene.

                     • Wen­che Irene Berg
                      Wen­che Irene Berg
                      Kjøkken- og renholdsarbeider

                      Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med vask og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner og tar seg tid til gode råd om vask og husstell.