Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskole

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikkproduksjon – Live/Studio og under­vi­ser ellers i valgfagene Piano, Musikk­lyt­ting, Kor og Band, samt fellesfagene Allsang/storkor og Miljøfag. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumet «Sagittarius A».

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

 • Beate Østbye
  Beate Østbye
  Linjelærer: Teater/Musikal

  Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fagene Dans, Zumba, Yoga og Styrketrening. Beat!

  E-post: beate(at)elverumfhs.no
  Telefon: 90923889
  Webside: http://kultuven.webs.com
  Last ned vCard kontaktkort

 • Eivind Ellingsen Høimyr
  Eivind Ellingsen Høimyr
  Linjelærer: Foto/Opplevelser

  Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag.

  Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og lærer i Video­pro­duk­sjon, Foto og Årbok valgfag, samt fellesfaget Medie­fag. Han har også ansvar for design, film, foto og web på folkehøgskolen.

  Jobbet høsten 2014 ved vårt bistandsprosjekt i Kasese, Uganda, og bodde våren 2016 på Øya Lamu i Kenya.

  E-post: eivind(at)elverumfhs.no
  Telefon: 40550695
  Webside: http://eivindhoimyr.no
  Instagram: @eivindeh
  Last ned vCard kontaktkort

 • Geir Prøven
  Geir Prøven

  Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus, Diskusjonsforum, Teater/Revy og Utholdenhetstrening. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

  E-post: geir(at)elverumfhs.no
  Telefon: 97120983
  Last ned vCard kontaktkort

 • Håkon Gromstad
  Håkon Gromstad

  Bakgrunn: Grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold med fagene norsk, idrett, naturfag, RLE og fordypning i mattematikk. Bred erfaring med kiting, windsurf og bølgesurfing i Norge og utlandet, både som utøver og instruktør. Promokjører for Fluid innen kiting. Reisevant, med erfaring fra backpacking i samtlige verdensdeler.

  Håkon er linjelærer på Backpacker/Ekstremsport, og har valgfagene Fotball, Aksjonsforskning, Friluftsliv og Klatring. Lærer i fellesfagene Mediefag og Verden i dag.

  E-post: haakog(at)gmail.com
  Telefon: 95990619

 • Marius Bergan
  Marius Bergan
  Linjelærer: Snowboard/Twin-Tip

  Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

  E-post: marius(at)elverumfhs.no
  Telefon: 90738740
  Last ned vCard kontaktkort

 • Per Kjelland
  Per Kjelland

  Utdanning fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for friluftsliv, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Miljø­fag og Allsang-storkor.

  E-post: per(at)elverumfhs.no
  Telefon: 95798585
  Last ned vCard kontaktkort

 • Runhild Bartnes
  Runhild Bartnes

  Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

  Runhild har radiografutdanning fra Bergen, og har studert sosiologi og samfunnsfag. Hun har reist mye, og blant annet vært utvekslingsstudent i Tsjekkia, og bodd i USA og Paris med familien.

  Glad i kunst, estetikk og fjellet. Ikke veldig entusiastisk for å bli tatt bilde av.

  Undervisningserfaring fra høyskole og Læringssenteret.

  E-post: runhild(at)elverumfhs.no
  Telefon: 91674077
  Last ned vCard kontaktkort

 • Susan Ege Andersen
  Susan Ege Andersen

  Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, norsk for frem­med­språk­lige og lærer i Suggestopedi – accelerated learning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. I språklæringen brukes Suggestopedi og Suggestopedi-inspirerte metoder. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

  E-post: susan(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92494112
  Last ned vCard kontaktkort

 • Trine-Lise Lundemo
  Trine-Lise Lundemo

  Linjelærer: Kunst/Opplevelser

  Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

  E-post: trine(at)elverumfhs.no
  Telefon: 91318238
  Last ned vCard kontaktkort

Administrasjon

 • Åsmund Mjelva
  Åsmund Mjelva
  Assisterende rektor

  Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumet «Sagittarius A». Tid­li­gere musikk­læ­rer og rektor ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

  E-post: post(at)elverumfhs.no
  Telefon: 99012041
  Last ned vCard kontaktkort

 • Per Egil Andersen
  Per Egil Andersen
  Rektor

  Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Per Egil har undervist på Snowboard-, Backpacker-, Nor­we­gian – Culture/Adventure- og Friluftslivlinja. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for årlige cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

  E-post: rektor(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92229855
  Last ned vCard kontaktkort

Kontor

 • Eva-Lill Granberg
  Eva-Lill Granberg
  Skolesekretær

  Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­porte­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger og post. Eva-Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

  E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
  Telefon: 62435200

Drift

 • Bernard Tweve
  Bernard Tweve
  Driftsleder

  Ber­nard er sko­lens drifts­le­der og brannvernansvarlig. Han har utdan­ning i orga­ni­sa­sjon og ledelse, IT, og bach­ler­grad i øko­nomi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­g og reno­va­sjon. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg.

  E-post: tweve(at)elverumfhs.no
  Telefon: 90857643
  Last ned vCard kontaktkort

 • Morten Stensby
  Morten Stensby
  Vaktmester

  Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

  Telefon: 99435572

Kjøkken og renhold

 • Edel Iren Nordhagen
  Edel Iren Nordhagen

  Kjøkkenassistent

  Arbeider med renhold og på kjøkkenet. Veileder elevene i vask og kjøkkenrutiner.

 • Ketil Larsen
  Ketil Larsen
  Kjøkkensjef

  Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk-, vilt- og delikatesseforretninger. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, antikviteter eller andre his­to­riske gjenstander.

  E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
  Telefon: 95743902
  Last ned vCard kontaktkort

 • Kristin Handberg Rørhus
  Kristin Handberg Rørhus
  Internatleder

  Kristin har fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for internat og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­ver til kjøk­ken­tje­neste, og har ansvar for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting.

  E-post: kristin(at)elverumfhs.no
  Telefon: 97061119
  Last ned vCard kontaktkort

 • Pnina Naf­taly Nysveen
  Pnina Naf­taly Nysveen
  Kjøkkenassistent/Kokk

  Pnina er opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken. Er i dag kjøkkenassistent med noe kokkeansvar.

 • Tor­hild Stenseth
  Tor­hild Stenseth
  Kjøkkenassistent

  Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Tor­hild er kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten.

 • Wen­che Irene Berg
  Wen­che Irene Berg
  Kjøkkenassistent

  Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med renhold og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner.