Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskole

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: danse­band, pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikkproduksjon – Live/Studio og under­vi­ser ellers i Piano, Gitar, Musikk­lyt­ting og Allsang/storkor.

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

 • Beate Østbye
  Beate Østbye
  Linjelærer: Teater/Musikal

  Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fagene Dans, Zumba, Yoga og Styrketrening. Beat!

  E-post: beate(at)elverumfhs.no
  Telefon: 90923889
  Webside: http://kultuven.webs.com
  Last ned vCard kontaktkort

 • Eivind Ellingsen Høimyr
  Eivind Ellingsen Høimyr
  Linjelærer: Foto/Opplevelser

  Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag.

  Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og lærer i Video­pro­duk­sjon, Design, Foto, Photoshop, Snowboard og Årbok valgfag, samt fellesfaget Medie­fag. Han har også ansvar for design, film foto og web på folkehøgskolen.

  E-post: eivind(at)elverumfhs.no
  Telefon: 40550695
  Webside: http://eivindhoimyr.no
  Instagram: @eivindeh
  Last ned vCard kontaktkort

 • Geir Prøven
  Geir Prøven

  Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus, Diskusjonsforum, Teater/Revy og Utholdenhetstrening. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

  E-post: geir(at)elverumfhs.no
  Telefon: 97120983
  Last ned vCard kontaktkort

 • Håkon Gromstad
  Håkon Gromstad

  Bakgrunn: Grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold med fagene norsk, idrett, naturfag, RLE og fordypning i mattematikk. Bred erfaring med kiting, windsurf og bølgesurfing i Norge og utlandet, både som utøver og instruktør. Teamkjører for Fluid.

  Jobber som linjelærer på Backpacker/Ekstremsport og timelærer.

  E-post: haakog(at)gmail.com
  Telefon: 95990619

 • Marius Bergan
  Marius Bergan
  Linjelærer: Snowboard/Twin-Tip

  Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Vol­ley­ball, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

  E-post: marius(at)elverumfhs.no
  Telefon: 90738740
  Last ned vCard kontaktkort

 • Per Kjelland
  Per Kjelland

  Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for uten­dørs­ak­ti­vi­tet, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Ver­den i dag, Miljø­fag og Allsang-storkor.

  E-post: per(at)elverumfhs.no
  Telefon: 95798585
  Last ned vCard kontaktkort

 • Runhild Bartnes
  Runhild Bartnes

  Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

  Runhild har radiografutdanning fra Bergen, og har studert sosiologi og samfunnsfag. Hun har reist mye, og blant annet vært utvekslingsstudent i Tsjekkia, og bodd i USA og Paris med familien.

  Glad i kunst, estetikk og fjellet. Ikke veldig entusiastisk for å bli tatt bilde av.

  Undervisningserfaring fra høyskole og Læringssenteret.

 • Susan Ege Andersen
  Susan Ege Andersen

  Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk og norsk for frem­med­språk­lige. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

  E-post: susan(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92494112
  Last ned vCard kontaktkort

 • Trine-Lise Lundemo
  Trine-Lise Lundemo

  Linjelærer: Kunst/Opplevelser

  Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

Administrasjon

 • Åsmund Mjelva
  Åsmund Mjelva
  Assisterende rektor

  Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Med­lem av redak­sjo­nen for Norsk sang­bok. Tid­li­gere musikk­læ­rer ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

  E-post: post(at)elverumfhs.no
  Telefon: 99012041
  Last ned vCard kontaktkort

 • Per Egil Andersen
  Per Egil Andersen
  Rektor

  Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Ved siden av å være rek­tor under­vi­ser han på Nor­we­gian – Culture/Adventure, og har tid­li­gere under­vist på Fri­lufts­liv. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

  E-post: rektor(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92229855
  Last ned vCard kontaktkort

Kontor

 • Eva Lill Granberg
  Eva Lill Granberg
  Skolesekretær

  Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­port­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med skole­legimi­ta­sjon, fran­ke­ring av brev, søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger, post m.m. og ellers gode råd og opp­munt­rende ord i hver­da­gen. Eva Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

  E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
  Telefon: 62435200

Drift

 • Bernard Tweve
  Bernard Tweve
  Driftsleder

  Ber­nard er sko­lens drifts­le­der. Bak­grunn: utdan­ning i orga­ni­sa­sjon og ledelse, IT-konsulent med bach­ler­grad i øko­nomi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­get, reno­va­sjon og gir en hjel­pende hånd der det trengs. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg og hjel­per til med øko­nomi­sty­ring på skolen.

  E-post: tweve(at)elverumfhs.no
  Telefon: 90857643
  Last ned vCard kontaktkort

 • Morten Stensby
  Morten Stensby
  Vaktmester

  Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

  Telefon: 99435572

Kjøkken og renhold

 • Edel Iren Nordhagen
  Edel Iren Nordhagen

  Kjøkken- og renholdsarbeider

  Startet som vikar i 2013 og nå en av våre faste ansatte. Arbeider med vask og er kjøkkenassistent. Veileder elevene i vask og kjøkkenrutiner.
  Gir gode råd om vask og andre nyttige ting. Alltid hjelpsom.

 • Ketil Larsen
  Ketil Larsen
  Kjøkkensjef

  Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk– og vilt/delikatesseforretninger. I til­legg til å lage god mat har han et smit­tende humør og en posi­tiv inn­stil­ling til livet. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, belte­spen­ner eller andre his­to­riske gjenstander.

  E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
  Telefon: 95743902
  Last ned vCard kontaktkort

 • Kristin Handberg Rørhus
  Kristin Handberg Rørhus
  Internatleder

  Bak­grunn: Fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for kjøkk­en­d­rift og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­vene til kjøk­ken­tje­neste og andre vaske­opp­drag som alle ele­ver får ta del i. Kris­tin er også ansvar­lig for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting på skolen.

  E-post: kristin(at)elverumfhs.no
  Telefon: 97061119
  Last ned vCard kontaktkort

 • Nighisti Belay Tekie
  Nighisti Belay Tekie

  Kjøkken- og renholdsarbeider

  Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.
  Tar en utfordring med et smil.

 • Pnina Naf­taly Nysveen
  Pnina Naf­taly Nysveen
  Kjøkken- og renholdsarbeider

  Pnina job­ber hos oss på kjøk­ke­net, og tryl­ler fram gode ret­ter i raskt tempo. Noen av dem har et ori­en­talsk til­snitt, siden Pnina opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken.

 • Robin Løkken
  Robin Løkken

  Kokk

  Robin har erfaring som diettkokk på Røros. Liker å glede andre gjennom god mat – om det er middag, dessert eller noe annet spiller ikke så stor rolle.

  Er ellers aktiv med fotball, håndball og badminton.

 • Tor­hild Stenseth
  Tor­hild Stenseth
  Kjøkken- og renholdsarbeider

  Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. På sko­len er Tor­hild kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten. Det er aldri vans­ke­lig å få et smil fra Torhild. Hun har et stort hjerte og tar seg gjerne tid til en god prat med elevene.

 • Wen­che Irene Berg
  Wen­che Irene Berg
  Kjøkken- og renholdsarbeider

  Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med vask og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner og tar seg tid til gode råd om vask og husstell. Fleksibel og alltid i godt humør.

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst.