Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskole

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikkproduksjon – Live/Studio og under­vi­ser ellers i valgfagene Piano, Musikk­lyt­ting, Kor og Band, samt fellesfagene Allsang/storkor og Miljøfag. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumet «Sagittarius A».

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

  • Beate Østbye
   Beate Østbye
   Linjelærer: Teater/Musikal

   Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, samt Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid og Peda­go­gikk. Beate er arbeids­jer­net som instru­erer, regis­se­rer, koreo­gra­fe­rer og til­rette­leg­ger. Hun hol­der for­tel­ler­stun­der og skred­der­syr work­shops og ulike kurs. Under­vi­ser på Teater/Musikal og ellers valg­fagene Dans, Zumba, Yoga og Styrketrening. Beat!

   E-post: beate(at)elverumfhs.no
   Telefon: 90923889
   Webside: http://kultuven.webs.com
   Last ned vCard kontaktkort

   • Eivind Ellingsen Høimyr
    Eivind Ellingsen Høimyr
    Linjelærer: Foto/Opplevelser

    Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag.

    Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og lærer i Video­pro­duk­sjon, Foto og Årbok valgfag, samt fellesfaget Medie­fag. Han har også ansvar for design, film, foto og web på folkehøgskolen.

    Jobbet høsten 2014 ved vårt bistandsprosjekt i Kasese, Uganda, og bodde våren 2016 på Øya Lamu i Kenya.

    E-post: eivind(at)elverumfhs.no
    Telefon: 40550695
    Webside: http://eivindhoimyr.no
    Instagram: @eivindeh
    Last ned vCard kontaktkort

    • Geir Prøven
     Geir Prøven

     Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og har valg­fa­gene Film­klubb, Manus, Diskusjonsforum, Teater/Revy og Utholdenhetstrening. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

     E-post: geir(at)elverumfhs.no
     Telefon: 97120983
     Last ned vCard kontaktkort

     • Håkon Gromstad
      Håkon Gromstad

      Bakgrunn: Grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold med fagene norsk, idrett, naturfag, RLE og fordypning i mattematikk. Bred erfaring med kiting, windsurf og bølgesurfing i Norge og utlandet, både som utøver og instruktør. Promokjører for Fluid innen kiting. Reisevant, med erfaring fra backpacking i samtlige verdensdeler.

      Håkon er linjelærer på Backpacker/Ekstremsport, og har valgfagene Fotball, Aksjonsforskning, Friluftsliv og Klatring. Lærer i fellesfagene Mediefag og Verden i dag.

      E-post: haakog(at)gmail.com
      Telefon: 95990619

      • Marius Bergan
       Marius Bergan
       Linjelærer: Snowboard/Twin-Tip

       Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Sko­lens akro­bat. Linje­læ­rer på Snow­board og under­vi­ser i valg­fa­gene Moro med Marius, Aero­bic og Styrke­tre­ning. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

       E-post: marius(at)elverumfhs.no
       Telefon: 90738740
       Last ned vCard kontaktkort

       • Per Kjelland
        Per Kjelland

        Utdanning fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Stor inter­esse for friluftsliv, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv/Ekstremsport, valg­fags­læ­rer på Jakt og fiske, Kor og Tur­né­gruppe. Under­vi­ser ellers i fel­les­fa­gene Miljø­fag og Allsang-storkor.

        E-post: per(at)elverumfhs.no
        Telefon: 95798585
        Last ned vCard kontaktkort

        • Susan Ege Andersen
         Susan Ege Andersen

         Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, norsk for frem­med­språk­lige og lærer i Suggestopedi – accelerated learning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. I språklæringen brukes Suggestopedi og Suggestopedi-inspirerte metoder. Under­vi­ser ellers i valg­fa­gene Hobby­gruppe og Glassfusing.

         E-post: susan(at)elverumfhs.no
         Telefon: 92494112
         Last ned vCard kontaktkort

         • Trine-Lise Lundemo
          Trine-Lise Lundemo

          Linjelærer: Kunst/Opplevelser

          Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

          E-post: trine(at)elverumfhs.no
          Telefon: 91318238
          Last ned vCard kontaktkort

          Administrasjon

          • Åsmund Mjelva
           Åsmund Mjelva
           Assisterende rektor

           Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumet «Sagittarius A». Tid­li­gere musikk­læ­rer og rektor ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

           E-post: post(at)elverumfhs.no
           Telefon: 99012041
           Last ned vCard kontaktkort

           • Per Egil Andersen
            Per Egil Andersen
            Rektor

            Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Per Egil har undervist på Snowboard-, Backpacker-, Nor­we­gian – Culture/Adventure- og Friluftslivlinja. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for årlige cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

            E-post: rektor(at)elverumfhs.no
            Telefon: 92229855
            Last ned vCard kontaktkort

            Kontor

            • Eva-Lill Granberg
             Eva-Lill Granberg
             Skolesekretær

             Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­porte­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger og post. Eva-Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

             E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
             Telefon: 62435200

             Drift

             • Bernard Tweve
              Bernard Tweve
              Driftsleder

              Ber­nard er sko­lens drifts­le­der og brannvernansvarlig. Han har bachelor i orga­ni­sa­sjon og ledelse, samt bachelor i informasjonsteknologi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­g og reno­va­sjon. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg. Bernard jobber også som vedlikeholdsmedarbeider hos Nortura Elverum, hvor han utvikler og drifter smøresystemet.

              E-post: tweve(at)elverumfhs.no
              Telefon: 90857643
              Last ned vCard kontaktkort

              • Morten Stensby
               Morten Stensby
               Vaktmester

               Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

               Telefon: 99435572

               Kjøkken og renhold

               • Edel Iren Nordhagen
                Edel Iren Nordhagen

                Kjøkkenassistent

                Arbeider med renhold og på kjøkkenet. Veileder elevene i vask og kjøkkenrutiner.

                • Ketil Larsen
                 Ketil Larsen
                 Kjøkkensjef

                 Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk-, vilt- og delikatesseforretninger. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, antikviteter eller andre his­to­riske gjenstander.

                 E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
                 Telefon: 95743902
                 Last ned vCard kontaktkort

                 • Kristin Handberg Rørhus
                  Kristin Handberg Rørhus
                  Internatleder

                  Kristin har fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for internat og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­ver til kjøk­ken­tje­neste, og har ansvar for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting.

                  E-post: kristin(at)elverumfhs.no
                  Telefon: 97061119
                  Last ned vCard kontaktkort

                  • May-Britt Osrønningen
                   May-Britt Osrønningen Kokk

                   May-Britt har tidligere vært institusjonskokk på Nortura og kjøkkensjef på Haslemoen asylmottak.

                   • Pnina Naf­taly Nysveen
                    Pnina Naf­taly Nysveen
                    Kjøkkenassistent/Kokk

                    Pnina er opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken. Er i dag kjøkkenassistent med noe kokkeansvar.

                    • Tor­hild Stenseth
                     Tor­hild Stenseth
                     Kjøkkenassistent

                     Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Tor­hild er kjøk­ken­as­sis­tent, men job­ber også med ren­hold, ofte i sam­ar­beid med ele­vene fra kjøk­ken­tje­nes­ten.

                     • Wen­che Irene Berg
                      Wen­che Irene Berg
                      Kjøkkenassistent

                      Erfa­ring som ren­hol­der og ser­vi­tør. Arbei­der med renhold og er kjøk­ken­as­sis­tent. I til­legg vei­le­der hun ele­ver i vask og kjøk­ken­ru­ti­ner.