Omriss av Afrika. Ikon

Linje

Afrika – Bistand/Kultur

På Afrika – Bistand/Kultur får du hjelpe andre mennesker, oppleve kultursjokk og møte Afrikas spektakulære dyreliv i Namibia, Uganda, Rwanda og Kenya.

Kombiner bistand, afrikansk kultur og fantastiske reiser på Elverum folkehøgskule.

Vi skal jobbe i barne­ha­ger i Tsumeb (Nami­bia), foto­gra­fere sji­raf­fer, ele­fan­ter, flod­hes­ter og løver i Etosha (Namibia) og Queen Eliza­beth Natio­nal Park (Uganda). Vi får intim kon­takt med seler i Wal­vis Bay (Namibia) og vi skal seile med lokale «dhower» i Det Indiske Hav. Vi skal opp­leve den ekso­tiske mus­limske øya Lamu i Kenya, hvor biler er byt­tet ut med esler, stress­fak­to­ren er minus ti og vi får fan­tas­tisk swa­hili­mat! Ikke minst blir det et sterkt møte med folkemordmuséet i Kigali, Rwanda.

Mest av alt skal vi jobbe med god bistand ved våre skoleprosjekt i Kasese og Bwera, vest i Uganda. Vi skal møte 800 ele­ver ved sko­lene våre i et av Afrikas frodigste land – et høyde­punkt både kulturelt og på alle andre måter. Vår bistand går 100% til pro­sjek­tet, og gjen­nom skole­året har vi fokus på gode måter å skaffe pen­ger og utstyr på, og ikke minst å få til rik­tig bruk av pen­gene i Uganda. Gled dere.

Kostnad

Rom med eget bad
124 300,-
Rom og felles bad
118 500,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Geir Prøven

Stu­die­tu­rer — afri­kansk kul­tur og bistand.

Tur 1, ca, 15. oktober: Tre ukers tur til Nami­bia med safari i Etosha, barne­hage­job­bing i «black loca­tion» i Tsumeb og akti­vi­te­ter i Swa­kop­mund, Wal­vis Bay og Windhoek.

Tur 2, ca. 1. mars: Tre ukers tur til bistands­pro­sjek­tet i Kasese, Uganda, og videre over grensen til Rwanda. Deretter reiser vi til den mus­limske ekso­tiske øya Lamu uten­for Kenyas kyst i Det indiske hav.

Studieturer

Namibia

Uganda

Rwanda

Kenya

Venn i hver­da­gen og lokal bistand.

I Elve­rum besø­ker vi eldre ensomme men­nes­ker til hyg­ge­lig sam­vær på kryss av gene­ra­sjo­ner. Vi hjel­per unge flykt­nin­ger med enkel inte­gre­ring i lokal­sam­fun­net vårt med bow­ling, spille­kvel­der og kino. Vi arran­ge­rer akti­vi­tets­da­ger for mange hundre barne­skole­ele­ver og gir dem fore­drag gjen­nom bil­der og film fra turene våre. Vi har pante­ak­sjo­ner, jule­spill, anner­le­des julegaver og støtte­brev for å nevne noen måter å fylle bistands­kon­toen på. «Peda­go­gikk for de Rike» er et spen­nende opp­legg med fokus på eget for­bruk, ver­dens urett­fer­dig­het og egen egoisme.

Temaer for året

 • Job­bing i barne­ha­ger i «Black location»
 • Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner og fordrag
 • Safari både på land og vann
 • God og rik­tig bistand
 • Venn i hverdagen
 • Integrering i Norge
 • Swa­hi­li­kurs – språk og mat
 • Rolle­spill med Krigsskolen
 • Aktiv for Andre – bistandsløp
 • Rasisme – apartheid
 • Folkemordet i Rwanda
 • Afri­kansk sang, dans og film
 • Mulig­het for fri­vil­lig job­bing etter folke­høg­skole­året, ved Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre – vårt bistandsprosjekt

Vårt bistands­pro­sjekt i Kasese, Uganda.

Vi har i flere år job­bet med et bistands­pro­sjekt i Uganda der vi har skaf­fet mid­ler til å bygge to sko­ler med hos­tel, kan­tine og nytt toa­lett­an­legg. Vi prio­ri­te­rer god vei­led­ning og kom­pe­tanse­he­ving, samt å bygge flere inter­nat­plas­ser. Vi har nå et skole­sen­ter med mer enn 600 barn og nær­mere 30 ansatte – men­nes­ker som ellers kan­skje ikke hadde fått ver­ken skole­gang eller jobb. Dere vil få grun­dig inn­fø­ring i for­nuf­tig bistands­ar­beid og selv være med på kon­krete pro­sjek­ter. Vi har også en ord­ning i sam­ar­beid med Kiwa­nis der fri­vil­lige fra Norge kan reise til Kasese for å hjelpe til ved sko­lene, og sam­ti­dig få fan­tas­tiske reiseopplevelser.

Nyttig

Les om vårt bistands­pro­sjekt

Konto­num­mer til bistands­pro­sjektet: 6164.05.53064

I Kenya bor vi på Island Hotel Lamu.

Forutsetninger for å søke Afrika – Bistand/Kultur.

Hos oss tren­ger du ingen for­kunn­skap, men du må ha vil­jen og lys­ten til å hjelpe andre, og deg selv. Du tren­ger gyl­dig pass, vaksinasjonskort og reise­for­sik­ring. Visum til Uganda og Kenya er inklu­dert og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Blogginnlegg