Omriss av Afrika. Ikon

Linje

Afrika – Bistand/Kultur

På Afrika – Bistand/Kultur får du hjelpe andre mennesker, oppleve mangfoldige kulturer og møte Afrikas spektakulære dyreliv.

Kombiner bistand, afrikansk kultur og fantastiske reiser på Elverum folkehøgskole.

Vi skal jobbe i barne­ha­ger i Tsumeb (Nami­bia), foto­gra­fere sji­raf­fer, ele­fan­ter, flod­hes­ter og løver i Etosha (Namibia) og Queen Eliza­beth Natio­nal Park (Uganda). Vi får intim kon­takt med seler i Wal­vis Bay (Namibia) og vi skal seile med lokale «dhower» i Det Indiske Hav. Vi skal opp­leve den ekso­tiske mus­limske øya Lamu i Kenya, hvor biler er byt­tet ut med esler, stress­fak­to­ren er minus ti og vi får fan­tas­tisk swa­hili­mat!

Mest av alt skal vi jobbe med god bistand ved skole­pro­sjek­tet vårt i Kasese, vest i Uganda. Vi skal møte 800 ele­ver ved sko­lene våre i et av Afrikas frodigste land – et høyde­punkt både kulturelt og på alle andre måter. Vår bistand går 100% til pro­sjek­tet, og gjen­nom skole­året har vi fokus på gode måter å skaffe pen­ger og utstyr på, og ikke minst å få til rik­tig bruk av pen­gene i Uganda. Gled dere.

Kostnad

Rom med eget bad
119 500,-
Rom og felles bad
113 900,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om økonomi.

Lærer

Geir Prøven

Stu­die­tu­rer — afri­kansk kul­tur og bistand.

Tur 1, ca, 15. oktober: To ukers tur til Nami­bia med safari i Etosha, barne­hage­job­bing i «black loca­tion» i Tsumeb og akti­vi­te­ter i Swa­kop­mund og Wal­vis Bay.

Tur 2, ca. 1. mars: Tre ukers tur til bistands­pro­sjek­tet i Kasese, Uganda, og videre over grensen til Rwanda. Deretter reiser vi til den mus­limske ekso­tiske øya Lamu uten­for Kenyas kyst i Det indiske hav.

Studieturer

Namibia

Uganda

Rwanda

Kenya

Venn i hver­da­gen og lokal bistand.

I Elve­rum besø­ker vi eldre ensomme men­nes­ker til hyg­ge­lig sam­vær på kryss av gene­ra­sjo­ner. Vi hjel­per unge flykt­nin­ger med enkel inte­gre­ring i lokal­sam­fun­net vårt med bow­ling, spille­kvel­der og kino. Vi arran­ge­rer akti­vi­tets­da­ger for mange hundre barne­skole­ele­ver og gir dem fore­drag gjen­nom bil­der og film fra turene våre .Vi har pante­ak­sjo­ner, jule­spill, anner­le­des advents­ka­len­der og støtte­brev for å nevne noen måter å fylle bistands­kon­toen på. Peda­go­gikk for de Rike er et spen­nende opp­legg med fokus på eget for­bruk, ver­dens urett­fer­dig­het og egen egoisme.

Temaer for året

 • Job­bing i barne­ha­ger i «Black location»
 • Møte med Street Voice i slum­men i Kisinjy, Kampala
 • Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner og fordrag
 • Safari både på land og vann
 • God og rik­tig bistand
 • Venn i hverdagen
 • Swa­hi­li­kurs – språk og mat
 • Rolle­spill med Krigsskolen
 • Aktiv for Andre – bistandsløp
 • Rasisme – apartheid
 • Afri­kansk sang, dans og film
 • Mulig­het for fri­vil­lig job­bing etter folke­høg­skole­året, ved Rwen­zori Elve­rum Edu­ca­tio­nal Centre – vårt bistandsprosjekt

Vårt bistands­pro­sjekt i Kasese, Uganda.

Vi har i flere år job­bet med et bistands­pro­sjekt i Uganda der vi har skaf­fet mid­ler til å bygge to sko­ler med hos­tel, kan­tine og nytt toa­lett­an­legg. Vi prio­ri­te­rer god vei­led­ning og kom­pe­tanse­he­ving, samt å bygge flere inter­nat­plas­ser. Vi har nå et skole­sen­ter med mer enn 600 barn og nær­mere 30 ansatte – men­nes­ker som ellers kan­skje ikke hadde fått ver­ken skole­gang eller jobb. Dere vil få grun­dig inn­fø­ring i for­nuf­tig bistands­ar­beid og selv være med på kon­krete pro­sjek­ter. Vi har også en ord­ning i sam­ar­beid med Kiwa­nis der fri­vil­lige fra Norge kan reise til Kasese for å hjelpe til ved sko­lene, og sam­ti­dig få fan­tas­tiske reiseopplevelser.

Nyttig

Les om vårt bistands­pro­sjekt

Konto­num­mer til bistands­pro­sjektet: 6164.05.53064

I Kenya bor vi på Island Hotel Lamu.

Forutsetninger for å søke Afrika – Bistand/Kultur.

Hos oss tren­ger du ingen for­kunn­skap, men du må ha vil­jen og lys­ten til å hjelpe andre, og deg selv. Du tren­ger gyl­dig pass, helse­trygde­kort og reise­for­sik­ring. Visum til Uganda og Kenya er inklu­dert og vak­si­na­sjo­ner ord­ner vi etter behov.

Blogginnlegg

Kontakt oss

Send oss en epost. Vi vil svare deg så snart vi har mulighet.

Ikke lesbart? Endre tekst. captcha txt

Tast inn ditt søk og trykk Enter for å søke